Ch?ng khoán là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ??u t? ch?ng khoán

Ch?ng khoán là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ??u t? ch?ng khoán

H?ng ngày l??ng c? phi?u giao d?ch lên ??n hàng nghìn t? ??ng trên th? tr??ng ch?ng khoán. V?y b?n ?ã bi?t khái ni?m ch?ng khoán là gì ch?a? Bài vi?t hôm nay chúng tôi s? gi?i ?áp cho b?n nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ??u t? ch?ng khoán.

T?i Vi?t Nam, th? tr??ng ch?ng khoán v?n còn non tr? và có nhi?u ti?m n?ng phát tri?n trong t??ng lai. N?u b?n là m?t nhà ??u t? mu?n gia nh?p vào th? tr??ng này thì hãy xem bài vi?t v? nh?ng ?i?u c?n bi?t v? ch?ng khoán d??i ?ây c?a Casino VN138 nhé.

Ch?ng khoán là gì?

Ch?ng khoán là gì?
Ch?ng khoán là gì?

B?n c?ng ?ã nghe nhi?u v? c?m t? ch?ng khoán, v?y khái ni?m ch?ng khoán là gì?. Ch?ng khoán chính là m?t b?ng ch?ng xác nh?n s? s? h?u h?p pháp c?a ng??i s? h?u ?ó v?i tài s?n ho?c ph?n v?n c?a công ty hay t? ch?c ?ã phát hành. Ch?ng khoán có th? là hình th?c ch?ng ch?, bút toán ghi s? hay d? li?u ?i?n t?. 

Phân lo?i ch?ng khoán

Phân lo?i ch?ng khoán
Phân lo?i ch?ng khoán

?? phân lo?i ch?ng khoán, ng??i ta chia làm 3 lo?i nh? sau:

 • Ch?ng khoán n? (trái phi?u): là lo?i ch?ng khoán xác nh?n m?i quan h? gi?a ch? n? (ng??i s? h?u) và công ty phát hành. Hi?n nay lo?i ch?ng khoán này ?ang giao d?ch khá l?n trên th? tr??ng b?i ?? r?i ro th?p và kh? n?ng sinh l?i t??ng ??i cao.
 • Ch?ng khoán v?n (các c? phi?u): là lo?i ch?ng khoán do công ty c? ph?n phát hành và ???c xác nh?n quy?n s? h?u m?t ph?n thu nh?p và tài s?n c?a công ty. Lo?i ch?ng khoán này có kh? n?ng sinh l?i cao nh?ng r?i ro c?ng cao.
 • Ch?ng khoán phái sinh: ?ây là m?t công c? ??u t? d??i d?ng h?p ??ng g?m h?p ??ng quy?n ch?n, h?p ??ng t??ng lai, h?p ??ng k? h?n, trong ?ó xác nh?n quy?n, ngh?a v? c?a các bên ??i v?i vi?c thanh toán ti?n, chuy?n giao s? l??ng tài s?n c? s? nh?t ??nh theo m?c giá ?ã ???c xác ??nh trong kho?ng th?i gian ho?c vào ngày ?ã xác ??nh trong t??ng lai.

Th? tr??ng ch?ng khoán là gì?

Phân lo?i th? tr??ng ch?ng khoán
Phân lo?i th? tr??ng ch?ng khoán

Th? tr??ng ch?ng khoán s? c?p

Th? tr??ng ??u tiên ?ó là s? c?p, là n?i ch?ng khoán ???c phát hành và bán cho ng??i mua ??u tiên. Giá bán ch?ng khoán t?i th? tr??ng này là giá phát hành, còn ch?ng khoán ???c g?i là ch?ng khoán m?i phát hành. M?c ?ích ho?t ??ng c?a th? tr??ng s? c?p là cung c?p v?n cho các nhà phát hành ?? h? ??u t? vào s?n xu?t kinh doanh, giúp n?n kinh t? phát tri?n h?n.

B?n có th? tham kh?o thêm: C? phi?u mua bao lâu thì bán ???c? Thông tin chi ti?t

Th? tr??ng ch?ng khoán th? c?p

Th? tr??ng ch?ng khoán th? c?p có ngh?a là là th? tr??ng giao d?ch mua bán, trao ??i ch?ng khoán ?ã phát hành v?i m?c ?ích ki?m l?i nhu?n, di chuy?n dòng v?n ??u t? ho?c các lo?i tài s?n xã h?i. Th? tr??ng th? c?p giúp nâng cao tính thanh kho?n cho các lo?i ch?ng khoán ?ã phát hành, làm gia t?ng th?i h?n v?n t? ng?n h?n sang trung h?n ho?c dài h?n. 

Nguyên t?c ho?t ??ng c?a th? tr??ng ch?ng khoán

Th? tr??ng ch?ng khoán m?i qu?c gia ?i?u có nh?ng quy ??nh riêng, các ?i?u lu?t nh?m ??m b?o bình ??ng cho các nhà ??u t?. Nguyên t?c ho?t ??ng c?a th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam d?a vào ?i?u ?i?u 5 Lu?t Ch?ng khoán 2019 nh? sau:

?i?u 5. Nguyên t?c ho?t ??ng v? ch?ng khoán và th? tr??ng ch?ng khoán

 1. Tôn tr?ng quy?n s? h?u, quy?n khác ??i v?i tài s?n trong ho?t ??ng v? ch?ng khoán và th? tr??ng ch?ng khoán; quy?n t? do giao d?ch, ??u t?, kinh doanh và cung c?p d?ch v? v? ch?ng khoán c?a t? ch?c, cá nhân.
 2. Công b?ng, công khai, minh b?ch.
 3. B?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a nhà ??u t?.
 4. T? ch?u trách nhi?m v? r?i ro.”

L?i ích khi ??u t? ch?ng khoán

??i v?i n?n kinh t?

L?i ích khi ??u t? ch?ng khoán ??i v?i n?n kinh t?
L?i ích khi ??u t? ch?ng khoán ??i v?i n?n kinh t?

Th? tr??ng ch?ng khoán chính là bi?u hi?n s?c m?nh c?a n?n kinh t? c?a m?t ??t n??c, ta l?y ví d? nh? th? tr??ng ch?ng khoán New York c?a M?. Khi có nh?ng bi?n ??ng v? n?n kinh t? M? thì các ch? s? ch?ng khoán t?i th? tr??ng này có th? ?nh h??ng ??n toàn c?u.

Bên c?nh ?ó, chính ph? nh? vào th? tr??ng ch?ng khoán s? ki?m soát t?t h?n tình ho?t ??ng c?ng n?n kinh t? c?ng nh? ho?t ??ng c?a các công ty niêm y?t (các công ty niêm y?t trên th? tr??ng ch?ng khoán s? ph?i công khai tình s?n xu?t kinh doanh, công b? thông tin ??nh k? …).

??i v?i doanh nghi?p

Ch?ng khoán chính là ngu?n huy ??ng v?n hi?u qu? thay vì vay ngân hàng, các công ty ?ã th?c hi?n huy ??ng thông qua hình th?c phát hành các ch?ng khoán nh? c? phi?u, trái phi?u,…

Chia s? cho b?n thêm thông tin: Mua trái phi?u chính ph? ? ?âu? Mua nh? th? nào?

??i v?i nhà ??u t?

??i v?i nhà ??u t?
??i v?i nhà ??u t?

??i v?i nhà ??u t? thì ?ây là m?t kênh ??u t? sinh l?i ti?m n?ng, cho kh? n?ng sinh l?i cao. Tuy nhiên vi?c tham gia vào th? tr??ng này ?òi h?i c?n có ki?n th?c và kinh nghi?m vì m?c ?? r?i ro khi ??u t? ch?ng khoán c?ng c?c k? cao.

C?n chu?n b? gì khi b?t ??u ??u t? ch?ng khoán

Ch?ng khoán là m?t th? tr??ng ??u t? ??y h?p d?n, nhà ??u t? khi mu?n b??c chân vào th? tr??ng này c?n chu?n b? nh?ng ?i?u d??i ?ây:

 • Tài chính 
 • Ki?n th?c v? ch?ng khoán, ti?n t?, th? tr??ng
 • Ngu?n thông tin 
 • Trang thi?t b? công ngh?

Trang web Casino VN138 có nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi và ??i th??ng h?p d?n cho ng??i ch?i. Bên c?nh ?ó, giao di?n m??t mà d? s? d?ng, ?? h?a chân th?t, ??p m?t, t? l? th?ng c?a ng??i ch?i s? ???c nâng cao giúp vi?c ki?m ti?n ??i th??ng khi ch?i b?n cá ?n xu d? dàng ti?p c?n h?n bao gi? h?t. ?? tham gia, các b?n hãy tham kh?o ?i?u kho?n d?ch v? c?a chúng tôi ngay bây gi? nhé!

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n nh?ng thông tin v? ch?ng khoán là gì? C?ng nh? nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ??u t? ch?ng khoán dành cho các nhà ??u t? F0. Hy v?ng bài vi?t ?ã mang l?i cho b?n nh?ng thông tin ki?n th?c b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!