H??ng d?n n?p ti?n vào VN138

Sau khi t?o tài kho?n Casino VN138 thành công, ng??i ch?i ph?i n?p ti?n vào tài kho?n thì m?i tham gia ???c các trò ch?i cá c??c. Cách làm nh? th? nào m?i b?n cùng xem h??ng d?n n?p ti?n vào tài kho?n Casino VN138 dành cho ng??i m?i ??n gi?n d??i ?ây.

?i?u ki?n ?? n?p ti?n Casino VN138 là b?n c?n ph?i có m?t tài kho?n ngân hàng ???c k?t n?i Internet banking. Nên nh? hãy ch?n nh?ng ngân hàng ???c liên k?t v?i nhà cái VN138 ??y nhé.

Nh?ng cách n?p ti?n vào tài kho?n Casino VN138

Nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho ng??i ch?i, Casino VN138 ?ã linh ho?t trong trong cách th?c n?p ti?n vào tài kho?n cá c??c. Hi?n nay chúng tôi s? d?ng 3 cách n?p ti?n Casino VN138 nh? sau:

 • N?p ti?n Casino VN138 online qua interbanking, Smart Banking: V?i cách này b?n ch? chuy?n ti?n tr?c ti?p t? ngân hàng vào tài kho?n cá c??c c?a mình.
 • N?p ti?n thông qua ví ?i?n t?: Casino VN138 hi?n ?ang liên k?t v?i hai ví ?i?n t? ?ó chính là MOMO và Viettel Pay. B?n có th? chuy?n ti?n t? ngân hàng sang ví r?i t? ví chuy?n vào tài kho?n cá c??c.
 • N?p ti?n t?i cây ATM: V?i cách này b?n s? ??n tr?c ti?p cây ATM c?a ngân hàng và ti?n hành chuy?n ti?n vào tài kho?n c?a nhà cái. L?u l?i tin biên lai và tin nh?n t? l?nh n?p.
 • N?p ti?n Casino VN138 t?i ngân hàng: B?n s? ??n tr?c ti?p ngân hàng và làm th? t?c n?p chuy?n ti?n vào tài kho?n c?a nhà Casino VN138. V?i cách này b?n c?n gi? l?i biên lai thanh toán và ghi rõ n?i dung chuy?n ti?n b?n nhé.

?i?u ki?n ?? n?p ti?n vào tài kho?n VN138

?? n?p ti?n vào tài kho?n Casino VN138 b?n c?n có ?áp ?ng nh?ng ?i?u ki?n d??i ?ây:

 • Ng??i ch?i c?n có tài kho?n ngân hàng và các thông tin ??ng ký ph?i trùng kh?p v?i thông tin trong tài kho?n Casino VN138.
 • Ng??i ch?i c?n ??m b?o tuân th? nh?ng ?i?u kho?n d?ch v? c?a nhà cái Casino VN138, n?u vi ph?m b?t c? ?i?u kho?n nào s? có th? không giao d?ch ???c
 • ??m b?o tài kho?n n?p ti?n Casino VN138 ph?i có s? d? b?ng ho?c l?n h?n s? ti?n n?p.
 • M?i thông tin liên quan ??n vi?c n?p ti?n hay rút ti?n Casino VN138 chúng tôi khuy?n khích b?n nên s? d?ng tài kho?n chính ch?.

H??ng d?n quy trình n?p ti?n Casino VN138 

B??c 1: L?y s? tài kho?n nhà cái 

Trên màn hình trang web, b?n ch?n vào ph?n “N?p ti?n”, sau ?ó ch?n vào cách mà b?n mu?n n?p. Ví d? ch?n vào N?p b?ng ngân hàng, ti?p t?c ?i?n thông tin mà trang web yêu c?u. 

??n b??c nh?p thông tin và tài kho?n ngân hàng, b?n làm nh? sau: Copy s? tài kho?n, tên ng??i nh?n, ??c bi?t là n?i dung chuy?n ti?n yêu c?u các b?n ?i?n gi?ng nh? trong b?ng ngân hàng thanh toán nhé, vì ?ây là c? s? ?? h? th?ng ??i chi?u. 

H??ng d?n n?p ti?n Casino VN138
H??ng d?n n?p ti?n Casino VN138

??n ?ây ??ng v?i thoát, vì sau khi b?n chuy?n ti?n thành công s? quay l?i b?ng trên và “xác nh?n chuy?n ti?n”. Hãy ?? trình duy?t ch?y ng?m. N?u tr??ng h?p b?n l? chuy?n ti?n qua th?i gian ??m ng??c bên trên b?n quay l?i và làm l?nh n?p nh? bình th??ng không sao c?.

B??c 2: Chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng c?a nhà cái Casino VN138

Sau khi có s? tài kho?n c?a nhà cái Casino VN138, b?n hãy ??ng nh?p vào ngân hàng c?a b?n ?? chuy?n ti?n qua s? tài kho?n ??y, và nh? ch?p l?i ?nh giao d?ch thành công ?? chúng ta th?c hi?n l?nh n?p ti?n th?t chính xác và nhanh chóng nhé.

Chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng c?a nhà cái Casino VN138
Chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng c?a nhà cái Casino VN138

B??c 3: G?i l?nh khai báo ?ã chuy?n ti?n trên Casino VN138 sau khi hoàn t?t b??c 2

??n ?ây b?n quay l?i b??c 1 và làm theo ?nh h??ng d?n bên d??i ?? t?i biên lai chuy?n ti?n lên. Vi?c ti?p theo là b?n vui lòng ch? kho?n 5 phút h? th?ng s? ki?m tra n?u nh?n ???c ti?n s? quy ??i ra ?i?m ?? tham gia.

G?i l?nh khai báo ?ã chuy?n ti?n trên Casino VN138 sau khi hoàn t?t b??c 2
G?i l?nh khai báo ?ã chuy?n ti?n trên Casino VN138 sau khi hoàn t?t b??c 2

Nh?ng lý do t?i sao không n?p ???c ti?n vào VN138

Khi ?ã th?c hi?n ???c ??y ?? các b??c trên nh?ng ti?n v?n ch?a vào tài kho?n cá c??c c?a b?n thì ?ây là nh?ng lý do có th? x?y ra khi?n ti?n không vào tài kho?n cá c??c c?a b?n:

 • Có th? b?n ch?n sai s? ti?n
 • Chuy?n nh?m cho ng??i khác 
 • Có th? n?p ti?n vào gi? cao ?i?m khi?n vi?c x? lý ch?m
 • Nh? ng??i khác chuy?n h?, vì nhà cái ch? ch?p nh?n thông tin tài kho?n trùng v?i thông tin ?ã ???c khai báo.

Trên ?ây là cách n?p ti?n Casino VN138 ??n gi?n và chi ti?t nh?t. Hy v?ng b?n s? n?p thành công và th??ng th?c nh?ng trò ch?i cá c??c h?p d?n t?i trang web c?a chúng tôi. Chúc b?n g?p nhi?u may m?n!