Mua trái phi?u chính ph? ? ?âu? Mua nh? th? nào?

Mua trái phi?u chính ph? ? ?âu? Mua nh? th? nào?

Trên th? tr??ng ch?ng khoán hi?n nay có m?t lo?i trái phi?u v?a an toàn, uy tín, lãi su?t ?u lãi khá cao v?i dòng ti?n duy trì ?n ??nh ?ó là trái phi?u chính ph?. V?y trái phi?u chính ph? là gì? Mua trái phi?u chính ph? ? ?âu và nh? th? nào?

D??i ?ây là bài vi?t c?a Casino VN138 chia s? ??n b?n v? mua trái phi?u chính ph? ? ?âu, nh? th? nào và cách tính lãi su?t khi mua trái phi?u chính ph?. Cùng chúng tôi tìm hi?u nhé.

Trái phi?u chính ph? là gì?

Trái phi?u chính ph? là gì?
Trái phi?u chính ph? là gì?

Trái phi?u chính ph? là trái phi?u do nhà n??c phát hành có m?nh giá, th?i h?n và lãi su?t khác nhau. Chính ph? phát hành trái phi?u này nh?m t?ng ngu?n ngân sách nh?m th?c hi?n nh?ng d? án ??u t?, an sinh xã h?i trong n??c. Hi?u theo m?t cách khác thì trái phi?u là cách th?c nhà n??c vay v?n cho ngân sách. Nên khi mua, ng??i mua ???c h??ng quy?n l?i t? trái phi?u c?ng nh? s? an toàn g?n nh? tuy?t ??i.

Mua trái phi?u chính ph? ? ?âu?

Mua trái phi?u chính ph? ? ?âu?

Theo Thông t? 11/2018, thì dù là cá nhân hay doanh nghi?p ??u ???c mua trái phi?u chính ph?. Tùy vào ??t phát hành mà các nhà ??u t? có th? ???c mua.

Theo ?ó:

  • Trái phi?u chính ph? phát hành l?n ??u b?ng hình th?c ??u th?u: Có tác d?ng ??i v?i ngân hàng th??ng m?i và t? ch?c tài chính m?i ???c tham gia ??u th?u mua.
  • ??i v?i trái phi?u chính ph? ?ã phát hành: Các nhà ??u t? cá nhân n?u mu?n bán trái phi?u chính ph? thì ph?i m? tài kho?n t?i các công ty ch?ng khoán và ??t l?nh mua/bán trên sàn giao d?ch.

Ngoài hai hình th?c trên thì hi?n nay m?t s? ngân hàng th??ng m?i có kinh doanh trái phi?u chính ph? nh?: Sacombank, Vietcombank, BIDV… các nhà ??u t? có th? tham kh?o và mua trái phi?u chính ph? t?i ?ây. Dù mua ? ?âu thì nhà ??u t? nên chào bán m?c th?p và bán ra v?i giá cao.

Mua trái phi?u chính ph? nh? th? nào?

Hi?n nay v?i nhi?u hình th?c mua bán trái phi?u riêng l? thông qua các nhà môi gi?i ho?c có th? mua tr?c ti?p m?t t? ch?c chính ph? phát hành. ?i?m m?u ch?t ?? mua trái phi?u riêng l? là kh? n?ng tính toán d? ?oán ch?t l?i su?t c? th? trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh.

?i?u quan tr?ng h?n là trái phi?u l? ph?i ???c mua toàn b?. Dù cho b?n tìm cách mua trái phi?u ?ô th? hay trái phi?u kho b?c thì nh?ng ?i?u c? b?n khi mua riêng l? v?n gi?ng nhau: Nhà ??u t? có th? mua d??i d?ng phát hành m?i ho?c trên sàn giao d?ch th? c?p.

B?n có th? tìm hi?u quy trình giao d?nh t?i sàn Upcom qua bài vi?t: Sàn UPCOM là gì? H??ng d?n giao d?ch ch?ng khoán trên sàn UPCOM

Cách tính lãi su?t trái phi?u chính ph?

Cách tính lãi su?t trái phi?u chính ph?

Theo thông t? s? 111/2018 c?a B? Tài Chính thì trái phi?u chính ph? ???c hi?u là: T? l? ph?n tr?m d?a trên giá tr? m?nh giá trái phi?u mà ch? s? h?u ???c h??ng.

Nhà ??u t? có th? tính lãi c?a trái phi?u chính ph? v?i công th?c: 

  • S? ti?n thanh toán lãi su?t trái phi?u v?i k? tr? lãi ??u tiên = (M?nh giá trái phi?u x Lãi su?t danh ngh?a (%/ n?m) x s? ngày th?c t? gi?a ngày thanh toán ti?n mua và ngày thanh toán ti?n lãi ??u tiên k? t? ngày mua trái phi?u) : ( s? k? h?n tr? lãi trong m?t n?m x S? ngày trong k? tr? lãi theo gi? ??nh khi vi?c thanh toán)
  • Ti?n lãi nh?n ???c c?a m?t trái phi?u trong các k? tr? lãi ti?p theo = (M?nh giá trái phi?u x lãi su?t danh ngh?a) : s? k? h?n thanh toán lãi trong m?t n?m.

?? có th? hi?u rõ t? l? margin là gì, b?n có th? xem qua bài vi?t: https://casinovn138.com/ty-le-margin/.

M?t s? l?u ý tr??c khi mua trái phi?u chính ph?

V?i s? ??m b?o uy tín t? trái phi?u chính ph? phát hành tuy nhiên nhà ??u v?n còn ti?m ?n m?t s? r?i ro. Vì v?y c?n có chi?n l??c phù h?p k?t h?p v?i nghiên c?u th? tr??ng ?? ??m b?o h?n ch? th?p nh?t có th? x?y ra trong quá trình ??u t?. D??i ?ây là m?t s? l?u ý dành cho nhà ??u t? ??i v?i vi?c mua trái phi?u chính ph? ?? ??m b?o an toàn:

  • Trau d?i ki?n th?c và k? n?ng chuyên môn sâu trong l?nh v?c ch?ng khoán.
  • Nên dành th?i gian ?? nghiên c?u k? th? tr??ng, nh?y bén v?i các thông tin trên th? tr??ng nh?m ??a ra quy?t ??nh ?úng ??n nh?t.
  • Tìm hi?u k? v? các lo?i trái phi?u chính ph? tr??c khi mua, l?u ý ??n các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n liên quan ??n thông tin m?nh giá, k? h?n và lãi su?t c?ng nh? k? h?n thanh toán lãi.
  • ??i v?i vi?c mua trái phi?u riêng l? thì b?n nên thông qua m?t nhà môi gi?i uy tín ho?c mua tr?c ti?p t? t? ch?c chính ph? phát hành. ??c bi?t trái phi?u riêng l? ph?i ???c mua toàn b? dù là trái phi?u ?ô th? hay kho b?c thì ph?i ???c mua d??i d?ng phát hành ho?c th? tr??ng th? c?p.

Có th? nh?n th?y trái phi?u chính ch? là l?a ch?n ??u t? t?t các các nhà ??u t? b?i tránh ???c các r?i ro khi ??u t? b?i ?ây là trái phi?u do nhà n??c phát hành. Khi ??u t? vào trái phi?u chính ph? v?n gi? ???c s? ?n ??nh c?a dòng ti?n ngay khi lãi su?t th?p h?n các kênh ??u t? khác.

V? cách tích lãi – l?, b?n có th? tham kh?o bài vi?t: Cách tính l?i l? khi mua ch?ng quy?n chính xác nh?t

Qua bài vi?t trên b?n có th? hi?u ???c trái phi?u là gì, mua trái phi?u ? ?âu nh? th? nào và cách tích lãi su?t trái phi?u qua các k? khác nhau. Hy v?ng nh?ng gì chuyên m?c T?ng h?p  c?a Casino VN138 v?a chia s? mang l?i h?u ích cho b?n.

Hãy ??ng ký nhà cái Casino VN138, t?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c và nhi?u ph?n th??ng ti?n m?t h?p d?n nh?t hi?n nay. Casino VN138 là m?t trong nh?ng tên tu?i uy tín và có Chính sách b?o m?t cao ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Tham gia ngay cùng chúng tôi b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!