H??ng d?n rút ti?n VN138

Casino VN138 là n?i b?n có th? giúp b?n ki?m thêm ngu?n thu nh?p ngay t?i nhà mà không c?n ph?i ?i ?âu xa. Th?t tuy?t v?i n?u nh? chúng ta th?ng cá c??c các trò ch?i t?i Casino VN138, hãy xem h??ng d?n các b??c rút ti?n Casino VN138 d??i ?ây b?n nhé.

Vi?c rút ti?n th?ng c??c t?i Casino VN138 b?n c?n ph?i chú ý c?n th?n ?? quá trình th?c hi?n di?n ra suôn s? tránh nh?ng r?c r?i khi?n ti?n v? tài kho?n c?a b?n tr? nên khó kh?n. Hãy xem k? các b??c mà chúng tôi h??ng d?n d??i ?ây.

Rút ti?n Casino VN138 ? nh?ng ngân hàng nào?

Rút ti?n Casino VN138 ? nh?ng ngân hàng nào?
Rút ti?n Casino VN138 ? nh?ng ngân hàng nào?

VN138 hi?n ?ang liên k?t v?i nhi?u ngân hàng l?n t?i Vi?t Nam, nh?m giúp ng??i ch?i thu?n ti?n nh?t trong vi?c giao d?ch m?t cách nhanh chóng. Các ngân hàng g?m có:

 • Ngân hàng MBBank.
 • Ngân hàng Vietcombank.
 • Ngân hàng Vietinbank.
 • Ngân hàng BIDV.
 • Ngân hàng ACB.
 • Ngân hàng Techcombank.
 • Ngân hàng Agribank.

H??ng d?n rút ti?n t?i nhà cái Casino VN138

B??c 1: ?i?n thông tin tài kho?n

?i?n thông tin tài kho?n
?i?n thông tin tài kho?n

?ây là b??c ??u tiên và b?n ch? c?n th?c hi?n m?t l?n duy nh?t cho m?i tài kho?n ngân hàng khác nhau. Ng??i ch?i c?n th?c hi?n ?úng nh?ng thông tin mà trang web yêu c?u d??i ?ây:

 • Trên giao di?n website nhà cái Casino VN138, b?n hãy ??ng nh?p vào tài kho?n cá c??c c?a mình.
 • Sau khi ??ng nh?p thành công, ? góc ph?i trên cùng giao di?n màn hình. Sau ?ó, b?n ch?n Tài kho?n ? Ch?n “Thêm tài kho?n ngân hàng”.
 • T?i ph?n Thêm tài kho?n ngân hàng, ng??i ch?i ?i?n vào nh?ng thông tin ???c nhà cái yêu c?u. Các thông tin g?m có: Tên tài kho?n, Tên ngân hàng, S? tài kho?n, Chi nhánh, S? ?i?n tho?i, S? ch?ng minh nhân dân.
 • Cu?i cùng b?n nh?n OK ?? l?u l?i nh?ng thông tin tài kho?n ngân hàng mà b?n ?ã cung c?p cho nhà cái. 

B??c 2: Rút ti?n Casino VN138

Sau khi ??ng nh?p tài kho?n, trên thanh công c? có ph?n Rút ti?n. Ng??i ch?i ch?n “Rút ti?n” ? nh?n Ti?p t?c khi 1 h?p thông báo xu?t hi?n v?i yêu c?u “Chuy?n ti?n t? ví trò ch?i v? ví chính”. 

??n ?ây, phía nhà cái Casino VN138 s? t? ??ng chuy?n qu? cho thành viên khi rút ti?n. Sau khi chuy?n qu? xong, giao di?n rút ti?n Casino VN138 s? ???c hi?n th? lên. Ng??i ch?i ti?n hành ?i?n vào s? ti?n c?n rút ? Sau ?ó b?n nh?n Rút ti?n.

B??c 3: Xác nh?n giao d?ch thành công

Ng??i ch?i sau khi nh?n “Xác nh?n” thành công, thông tin giao d?ch rút ti?n c?a ng??i ch?i ???c g?i t?i phía nhà cái. Nhà cái Casino VN138 s? x? lý v?i th?i gian t? 30 phút cho t?i 2 ti?ng. Sau th?i gian này, b?n s? nh?n ???c ti?n rút v? tài kho?n ngân hàng c?a mình.

Nh?ng l?u ý quan trong khi rút ti?n t?i nhà cái Casino VN138

Nh?ng l?u ý quan trong khi rút ti?n t?i nhà cái Casino VN138
Nh?ng l?u ý quan trong khi rút ti?n t?i nhà cái Casino VN138

Ng??i ch?i khi th?c hi?n rút ti?n Casino VN138 c?n l?u ý nh?ng thông tin d??i ?ây ?? không g?p khó kh?n trong quá trình giao d?ch nhé:

 1. M?i ngày ch? ???c 1 l?n rút ti?n không m?t phí. T? 2 l?n tr? ?i, ng??i ch?i s? b? tính phí 5% trên s? ti?n rút.
 2. Khi nh?p s? ti?n c?n rút, l?u ý b? ?i 3 s? 0 cu?i cho ?úng ??nh d?ng c?a trang web. VD: Rút 10.000.000 thì ch? c?n nh?p 10.000 là ???c.
 3. S? d?ng cùng m?t h? tên gi?ng tài kho?n cá c??c và ngân hàng thì m?i rút ti?n ???c.
 4. S? ti?n ng??i ch?i tham gia các ch??ng trình khuy?n mãi ch? ???c s? ?? cá c??c ch? không rút v? tài kho?n ngân hàng ???c.
 5. C?n th?c hi?n ?úng nh?ng yêu c?u mà nhà cái Casino VN138 ??a ra ?? ti?n v? tài kho?n ng??i ch?i m?t cách nhanh nh?t.

Nguyên nhân rút ti?n ch?m t?i Casino VN138

Trong quá trình ng??i ch?i rút ti?n có th? th?i gian ch? ??i có th? lâu h?n d? ki?n. N?u quá 24h mà ng??i ch?i ch?a nh?n ???c thì có th? là nh?ng nguyên nhân d??i ?ây:

 • Ngân hàng ?ang b?o trì h? th?ng khi?n l?nh rút ti?n c?a ng??i ch?i b? hoãn.
 • Nhà cái Casino VN138 ?ang b?o trì h? th?ng. Lúc này ng??i ch?i c?n ch? ??i ??n khi chúng tôi b?o trì xong
 • Ng??i ch?i nh?p thông tin sai. Có th? là tên tài kho?n, s? tài kho?n,…Lúc này b?n s? ph?i liên h? t?i nhà cái ?? ???c Casino VN138 hoàn ti?n giao d?ch l?i cho mình. Th?i gian hoàn ti?n s? m?t kho?ng 3-5 ngày làm vi?c.
 • Có th? ng??i ch?i không ?? ý rút ti?n qua các ngân hàng không ???c liên k?t v?i nhà cái Casino VN138. G?p ph?i nh?ng l?i trên, ng??i ch?i có th? liên h? ??n b? ph?n ch?m sóc khách hàng c?a chúng tôi ?? ???c h? tr? t?t nh?t nhé.

M?o rút ti?n nhanh t?i nhà cái Casino VN138

?? rút ti?n Casino VN138 m?t cách nhanh chóng ng??i ch?i c?n h?c các m?o sau. ?ây là nh?ng kinh nghi?m ???c nhi?u ng??i ch?i áp d?ng và ?ã thành công:

 • Nên rút ti?n vào nh?ng ngày ngân hàng làm vi?c, th??ng t? Th? 2 ??n Th? 6
 • Nên rút ti?n qua ngân hàng ???c nhà cái Casino VN138 liên k?t s? nhanh chóng h?n.
 • Khi nh?n thông báo b?o trì h? th?ng t? phía nhà cái, ng??i ch?i không nên th?c hi?n l?nh rút ti?n ? th?i ?i?m này.
 • C?n ki?m tra l?i toàn b? các thông tin m?t cách chính xác tr??c khi rút ti?n.

Vi?c rút ti?n Casino VN138 không quá khó ?úng không nào, ch? c?n chúng ta th?c hi?n ?úng theo các b??c là ???c. Chúc các b?n ch?i cá c??c giành nhi?u chi?n th?ng có thêm ngu?n thu nh?p cho mình.