Giao d?ch ký qu? là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi giao d?ch ký qu?

B?n là nhà ??u t? m?i tham gia vào th? tr??ng và không ?? tài chính cho c? phi?u mu?n ??u t?. B?n nên tìm hi?u v? ký qu? và nh?ng ?i?u c?n thi?t khi giao d?ch ký qu?.

Bài vi?t d??i ?ây giúp các b?n hi?u rõ h?n v? giao d?ch ký qu? giúp b?n c?ng c? tài chính c?ng nh? m?t s? l?u ý. Cùng v?i Casino VN138 gi?i ?áp th?c m?c c?a b?n qua bài vi?t.

Giao d?ch ký qu? là gì?

Giao d?ch ký qu? là gì?

Giao d?ch ký qu? ???c hi?u ??n gi?n là hình th?c vay ti?n t? công ty ch?ng khoán (CTCK) ?? th?c hi?n mua c? phi?u b?ng vi?c khách hàng th? ch?p m?t kho?n ti?n ?ng tr??c ho?c ??m b?o b?ng trích xu?t chính c? phi?u ???c mua.

Có hai lo?i tài kho?n ph? bi?n là tài kho?n giao d?ch thông th??ng và tài kho?n giao d?ch ký qu?. B?n có th? vay ti?n CTCK d?a trên s? ti?n ban ??u khách hàng ?ã ??u t?. Khi b?n ??u t? b?ng lo?i tài kho?n này theo s?c mua bao g?m ti?n m?t và kho?n vay ký qu?.

B?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t: Giao d?ch ký qu? là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi giao d?ch ký qu?

T? l? ký qu?

Khi th?c hi?n ký qu? b?n nên tham kh?o qua t? l? ph?n tr?m gi?a giá tr? tài s?n th?c so v?i t?ng tài s?n giao d?ch margin.

Có 2 lo?i t? l? ký qu? là T? l? ký qu? ban ??u và T? l? ký qu? duy trì.

Theo quy ??nh c?a ?y ban ch?ng khoán nhà n??c, t? l? ký qu? ban ??u t?i thi?u là 50%, t? l? ký qu? duy trì t?i thi?u là 30%.

T? l? ký qu? ban ??u

T? l? ký qu? ban ??u là ph?n tr?m c?a t?ng giá tr? c? phi?u ký qu? mà nhà ??u t? ph?i tr? khi mua trên tài kho?n ký qu? là 50%

Ví d?. Quý khách có 100 tri?u ??ng và mu?n mua c? phi?u X v?i m?c qu? ban ??u là 50%. thì b?n có th? mua c? phi?u X khi ký qu? là 100.000.000?/50%= 200.000.000VN?.

T? l? ký qu? duy trì

T? l? ký qu? t?i thi?u là gi?a tài s?n ban ??u c?a nhà ??u t? so v?i giá tr? t?ng tài s?n trên sàn giao d?ch ký qu?. T? l? ký qu? duy trì t?i thi?u là 30%, t? l? này ??t ra nh?m h? tr? các nhà ??u t? gi?m thi?u r?i ro tr??c bi?n ??ng th? tr??ng.

Margin call là gì?

Margin call là gì?

Margin call hay còn g?i là l?nh g?i là các thông báo c?a CTCK g?i ??n khách hàng yêu c?u n?p thêm khi t? l? ký qu? nh? h?n t? l? ký qu? duy trì. Khi ?ó nhà ??u t? c?n n?p thêm ti?n ho?c thoát các c? phi?u b?n ?ang s? h?u. N?u nhà ??u t? không th? ?áp ?ng l?nh g?i, CTCK s? bu?c ph?i thanh lý tài s?n c?a b?n ?? thanh toán kho?n vay. Do v?y ?? duy trì vi?c ??u t? b?ng tài kho?n này và ?áp ?ng k?p th?i cu?c g?i t? phía CTCK.

Chia s? thêm cho b?n: T? l? Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam

Nh?ng l?u ý khi giao d?ch ký qu?

Nh?ng l?u ý khi giao d?ch ký qu?

Giao d?ch ký qu? t?o ra nh?ng c? h?i cho nhà ??u t? n?u v? th? c?a c? phi?u ???c t?ng lên ?áng k?. Nh?ng bên c?nh ?ó, hình th?c này c?ng ti?m ?n nhi?u r?i ro. 

  • Ký qu? là m?t hình th?c vay ti?n ph?i tr? lãi su?t. Lãi su?t margin trung bình c?a các CTCK ? Vi?t Nam hi?n nay là t? 9-15%. Lãi su?t này s? ???c áp d?ng cho tài kho?n margin c?a b?n tr? khi b?n quy?t ??nh thanh toán. M?c lãi s? ngày càng t?ng lên và n?u thua l? b?n có th? b?n s? m?t c? v?n ?? chi tr? lãi su?t.
  • Khi s? d?ng d?ch v? margin, b?n s? ph?i mang áp l?c tìm ki?m l?i nhu?n g?p 2-3 l?n bình th??ng. N?u không có kh? n?ng ki?m soát tâm lý, b?n r?t d? ??a ra nh?ng quy?t ??nh sai l?m, d?n ??n nh?ng thua l? ?áng ti?c.
  • Theo th?ng kê, h?u h?t các nhà ??u t? ch?ng khoán thua l? n?ng ??u s? d?ng giao d?ch ký qu?.

Thông tin b?n có th? quan tâm: Vay Margin là gì? Khi nào ph?i tr?i kho?n vay Margin?

Do ?ó, vi?c s? d?ng d?ch v? ký g?i ch? y?u ???c s? d?ng cho các kho?n ??u t? ng?n h?n. N?u b?n gi? kho?n ??u t? ký qu? trong m?t th?i gian dài, áp l?c tìm ki?m l?i nhu?n ?? cân b?ng v?n, kho?n vay và lãi su?t s? cao lên và lãi m? ?? lãi con. H?n n?a, các nhà ??u t? khi l?a ch?n d?ch v? này c?ng c?n tính toán th?i ?i?m t?t c?ng nh? phân tích chi ti?t ?? l?a ch?n c? phi?u ti?m n?ng nh?t.

Hãy ??n v?i nhà cái Casino VN138 ngay hôm nay! Nhà cái n?i ti?ng nh?t v? v?n ?? an ninh m?ng hi?n nay, chúng tôi tuy?t ??i không dùng nh?ng thông tin này cung c?p cho bên th? ba nh?m m?c ?ích tr?c l?i nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé. Có th? xem thêm Chính sách b?o m?t c?a Casino VN138.

Bài v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? giao d?ch ký g?i, t? l? ký qu? và margin call cùng v?i nh?ng l?u ý khi s? d?ng d?ch v? này. Hy v?ng nh?ng gì mà chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 chia s? ??n b?n giúp gi?i ?áp th?c m?c c?a b?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!