Accesstrade gà gì? Cách ki?m ti?n Affiliate Accesstrade hi?u qu? t?i nhà

Accesstrade Là Gì?

AccessTrade là gì? Ki?m ti?n v?i AccessTrade nh? th? nào? Nh?ng khó kh?n và thu?n l?i  khi tham gia ki?m ti?n v?i Ti?p th? liên k?t Vi?t Nam nói chung và v?i AccessTrade nói riêng là gì?

T?t t?n t?t s? ???c t?ng h?p và chia s? trong n?i dung d??i ?ây. Hãy cùng Casino VN138 khám phá ngay bây gi? qua bài vi?t bên d??i nhé!

AccessTrade Là Gì?

AccessTrade là website trung gian k?t n?i các công ty th??ng m?i ?i?n t? và các d?ch v? th??ng m?i ?i?n t?, bán l?, tài chính ngân hàng và ??t phòng tr?c tuy?n v?i các ??i tác truy?n thông nh? website ho?c blog ?? qu?ng bá s?n ph?m ??n ng??i dùng b?ng hình th?c ti?p th? liên k?t.

?i?u này có ngh?a là khi ng??i mua hoàn thành m?t hành ??ng (ví d?: mua hàng, ?i?n bi?u m?u, ??ng ký tài kho?n…) thông qua liên k?t liên k?t do AccessTrade cung c?p cho b?n,  b?n s? nh?n ???c hoa h?ng.

Accesstrade Là Gì?
Accesstrade Là Gì?

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Accesstrade

V?y là b?n ?ã hi?u AccessTrade là gì r?i ph?i không nào. Ngay bây gi? hãy xem cách t?o tài kho?n AccessTrade mi?n phí ngay bên d??i:

  • B??c 1: T?i trang ??ng ký b?n c?n ?i?n ??y ?? các thông tin nh?: tên ??ng nh?p, m?t kh?u, email, s? ?i?n tho?i, t?o m?t kh?u ??ng nh?p.
  • B??c 2: M? email b?n s? nh?n ???c m?t email g?i ??n yêu c?u xác nh?n và kích ho?t tài kho?n. Click vào link trong email nhé.
  • B??c 3: Ngay sau ?ó b?n s? ???c chuy?n trang m?i, t?i ?ây b?n click nút “Kích ho?t tài kho?n
  • B??c 4: ?? c?p nh?t b?n có th? vào m?c “Thông tin cá nhân” sau ?ó c?p nh?t nh?ng thông tin v? cách b?n qu?ng bá…
  • B??c 5: ?i?n thông tin blog/website, n?u không có website b?n có th? ch?n tài kho?n m?ng xã h?i (social Media), sau khi ?i?n ??y ?? thì nh?n g?i nhé!
H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Accesstrade
H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Accesstrade

Ki?m ti?n v?i Accesstrade b?ng cách nào?

Có r?t nhi?u cách ki?m ti?n v?i Accesstrade ???c nhi?u ng??i áp d?ng và thành công. Sau ?ây Casino VN138 s? gi?i thi?u ??n các b?n Top 2 cách ki?m ti?n v?i Accesstrade m?t cách d? nh?t.

Xây d?ng blog cá nhân

Nói tr??c luôn, cách này vô cùng ch?t l??ng và có giá tr? lâu dài nên th?i gian xây d?ng ??n khi ki?m ???c ti?n thì h?i ch?m.

B?n ph?i là m?t ng??i thích chia s? câu chuy?n, ki?n th?c v? m?t l?nh v?c nào ?ó. T? ?ó thu hút ???c khách hàng c?a l?nh v?c này ghé th?m blog c?a b?n và ??c nh?ng thông tin này. B?n s? ki?m ???c ti?n khi ??c gi? c?a b?n ghé th?m blog b?n th??ng xuyên và ?n ??nh. Sau ?ó b?n có th? liên k?t v?i Accesstrade ?? hi?n th? n?i dung qu?ng cáo trên blog c?a mình.

Xây d?ng blog cá nhân
Xây d?ng blog cá nhân

T?o website review

Cách này hi?u qu? và ?ang ???c nhi?u ng??i quan tâm. Khi m?t ng??i nào ?ó mu?n mua s?n ph?m ABC, nh?ng l?i phân vân gi?a th??ng hi?u C và th??ng hi?u D, không bi?t nên mua cái nào. H? s? l?p t?c lên Google ?? tham kh?o thông tin v?i t? khóa ???c tìm ki?m là “Nên mua s?n ph?m ABC c?a C hay D thì t?t h?n?”. Nhi?m v? c?a b?n là gi?i ?áp nh?ng th?c m?c c?a h? và ??a ra cho h? l?i khuyên b?ng nh?ng bài vi?t so sánh gi?a 2 th??ng hi?u ?ó.

Bên c?nh ?ó, b?n còn ph?i bi?t k? thu?t SEO ?? ??a website và bài vi?t c?a b?n lên các top ??u tìm ki?m thì l??ng traffic m?i ?n ??nh ???c. T? ?ó m?i có th? liên k?t v?i Accesstrade ?? ki?m ti?n t? vi?c qu?ng cáo.

Bên c?nh m?ng t?o website review, n?u b?n yêu thích vi?c ho?t ngôn làm hình ?nh h?n thì có th? tham kh?o Youtuber Ki?m Ti?n Nh? Th? Nào? Cách Làm Youtube Ki?m Ti?n, trong bài vi?t này s? h??ng d?n các b?n cách t?o m?t kênh youtube ?? làm ch? ?? review nhi?u l??t xem nh? th? nào là hi?u qu?.

T?o website review
T?o website review

Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 ?ã giúp b?n g? r?i nh?ng th?c m?c v? Accesstrade r?i nhé. Hãy th?c hành và tr?i nghi?m ngay bây gi?. Chúc b?n thành công!

Casino VN138 là trong nh?ng trang web cá c??c online uy tín hàng ??u hi?n nay t?i th? tr??ng Vi?t Nam, b?n mu?n tr?i nghi?m các trò ch?i h?p d?n hay ??ng ký ngay t?i trang web chúng tôi nhé. Liên h? chúng tôi qua s? hotline n?u b?n c?n ???c s? h? tr? nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!