L?ch thi ??u AIC Liên Quân 2022 – C?p nh?t m?i nh?t

L?ch thi ??u AIC 2022 ch?c h?n là ?i?u mà các fan hâm m? c?a b? môn th? thao ?i?n t? Liên Quân. Gi?i ??u AIC h?i t? ?ông ??o các ??i ch?i tham gia t? nhi?u khu v?c khác nhau ? khu v?c ?ông Nam Á.

V?y AIC là gi?i ??u gì và l?ch thi ??u AIC 2022 ???c s?p x?p ra sao? Casino VN138 m?i b?n cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t thêm các thông tin m?i c?c k? h?p d?n nhé!

Gi?i AIC là gì?

AIC là tên vi?t t?t c?a t? ”Arena of Valor International Championship”, ngh?a ti?ng Vi?t là Gi?i Liên Quân Mobile Châu Á ???c t? ch?c th??ng niên v?i s? góp m?t c?a nhi?u ??i ch?i tham gia tranh tài.

AIC là gi?i ??u có t?ng c? c?u ph?n th??ng l?n nh?t ? th? lo?i MOBA trên n?n t?ng di ??ng.

Gi?i AIC là gì?
Gi?i AIC là gì?

AIC Liên quân 2022: Nh?ng ?i?u c?n bi?t

Vào tháng 11 t?i ?ây, gi?i ??u AIC s? ???c di?n ra v?i c? c?u t?ng gi?i th??ng lên ??n 23 t? ??ng.

B?n có th? xem thêm: Code Tuy?t Ki?m C? Phong m?i nh?t – Cách nh?p và nh?n Gifcode

M?i n?m, AIC s? quy t? ??y ?? 14 ??i ch?i ??n t? 8 khu v?c ?ông Nam Á nh? Vi?t Nam, Trung Qu?c, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Thái Lan, Trung Hoa, Indonesia và MPS (bao g?m có Malaysia, Philippines và Singapore). Riêng ? 3 khu v?c phát tri?n lo?i hình này nh?t, t?ng n??c s? có cu?c thi riêng ?? l?a ch?n ra viên ng?c sáng giá nh?t ?? ??i di?n qu?c gia thi ??u ? ??u tr??ng AIC.

AIC Liên quân 2022: Nh?ng ?i?u c?n bi?t
AIC Liên quân 2022: Nh?ng ?i?u c?n bi?t

L?ch trình thi ??u AIC 2022 

Gi?i ??u AIC s? ???c chia làm 4 giai ?o?n:

  • Vòng b?ng: T? 27/11 ??n 5/12
  • Vòng T? k?t: T? 9/12 ??n 12/12
  • Vòng Bán k?t: T? 17/12 ??n 18/12
  • Chung k?t: 19/12
L?ch thi ??u chung k?t AIC
Ngày Th?i gian ??i ??i
19/12 16:00 VGM BRU
L?ch thi ??u bán k?t AIC
Ngày Th?i gian ??i ??i
17/12 12:00 VGM HKA
16:30 BRU DTN
18/12 16:30 BRU HKA
L?ch thi ??u t? k?t AIC
Ngày Th?i gian ??i ??i
09/12 12:00 VGM VCF
15:00 BRU SGP
18:00 BRU VCF
10/12 12:00 MAD ONE
15:00 DTN HKA
18:00 MAD DTN
11/12 12:00 VGM SGP
15:00 HKA ONE
12/12 12:00 ONE BRU
16:30 DTN SGP

L?ch thi ??u vòng b?ng AIC

L?ch thi ??u vòng b?ng AIC
Ngày Th?i gian B?ng ??i ??i
27/11 12:00 A DTN MAD
13:30 OP VGM
15:00 MAD XE
16:30 DTN BRU
18:00 XE AG
19:30 BRU VGM
28/11 12:00 B FL HKA
13:30 UR VCF
15:00 HKA ARC
16:30 FL SGP
18:00 ARC ONE
19:30 SGP VCF
29/11 12:00 A DTN AG
13:30 BRU OP
15:00 AG VGM
16:30 DTN OP
18:00 XE VGM
19:30 BRU MAD
30/11 16:00 B SGP ARC
17:30 UR ONE
19:00 HKA VCF
02/12 16:00 A OP AG
17:30 BRU XE
19:00 MAD VGM
03/12 12:00 B FL ONE
13:30 SGP UR
15:00 HKA ONE
16:30 FL UR
18:00 ARC VCF
19:30 SGP HKA
04/12 12:00 A XE OP
13:30 MAD AG
15:00 DTN XE
16:30 MAD OP
18:00 BRU AG
19:30 DTN VGM
05/12 12:00 B ARC UR
13:30 ONE VCF
15:00 FL ARC
16:30 HKA UR
18:00 SGP ONE
19:30 FL VCF

Chia s? thêm cho b?n: DTCL gg là gì? Cách xem l?ch s? DTCL

Chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 v?a cung c?p m?t s? thông tin c? b?n v? gi?i ??u qu?c t? AIC và l?ch thi ??u m?i nh?t c?a Gi?i vô ??ch Liên Quân Mobile Châu Á l?n nh?t hi?n nay. C?m ?n các b?n ?ã tham kh?o bài vi?t!

Ngoài ra, b?n có th? ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n ?ang ch? ??i b?n. Chúng tôi là nhà có ?? b?o m?t thông tin hàng ??u hi?n nay ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!