C?p nh?t DTCL mùa 6.5 chính th?c, m?i nh?t

C?p nh?t DTCL mùa 6.5 chính th?c, m?i nh?t cho game th?

DTCL mùa 6 ?ã chính th?c kh?i ??ng và tr?i qua h?n n?a ch?ng ???ng. Nhà phát hành Riot Games ?ã b?t ??u ??a ra thông báo m?i v? th?i gian và cách th?c c?p nh?t DTCL mùa 6.5.

?? tìm hi?u thêm v? phiên b?n c?p nh?t mùa 6.5 và các thông tin h?p d?n khác xoay quanh ??u Tr??ng Chân Lý 12.4. M?i b?n cùng khám phá ngay bây gi? v?i nhà cái Casinovn138.com nhé!

Th?i gian ra m?t DTCL Mùa 6.5

Theo nh? nh?ng thông tin mà Garena ?ã thông báo trên Fanpage chính th?c thì phiên b?n c?p nh?t m?i nh?t 6.5 c?a ??u Tr??ng Chân Lý s? ra m?t vào ngày 17/02/2022.

Có th? b?n quan tâm: Cách ghép ?? trang b? DTCL mùa 6 t? A-Z

Th?i gian ra m?t DTCL Mùa 6.5
Th?i gian ra m?t DTCL Mùa 6.5

Chi ti?t phiên b?n c?p nh?t ??u Tr??ng Chân Lý 12.4

B?ng t?ng h?p t?t c? H? T?c và T??ng m?i ra m?t – Cheatsheet TFT

Garena công b? H? T?c và T??ng m?i ra m?t t?i phiên b?n này. M?i các b?n tham kh?o!

B?ng t?ng h?p t?t c? H? T?c và T??ng m?i ra m?t
B?ng t?ng h?p t?t c? H? T?c và T??ng m?i ra m?t

Trang B?

Các tr?ng b? c?a phiên b?n c? s? ???c gi? nguyên. Thêm vào ?ó s? có s? xu?t hi?n c?a các trang b? m?i.

 • ?n Công ngh?: Ch? s? h?u s? tr? thành t??ng Công ngh?
 • Áo choàng bóng t?i: Giúp ng??i s? h?u khi l?n ??u b? d??i 50% máu s? không b? ch?n làm m?c tiêu trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh. Sau ?ó s? b? lo?i b? các hi?u ?ng b?t l?i mà t??ng b? g?p ph?i tr??c ?ó và ???c t?ng thêm 30% t?c ?? ?ánh trong th?i gian ng?n.
 • ?n Thanh l?ch: Ch? s? h?u s? tr? thành t??ng Thanh L?ch
 • ?n Ti?n công: Ch? s? h?u s? tr? thành t??ng Ti?n công

Chia s? thêm cho b?n: Soul Land: ??u La ??i L?c H5 m?i nh?t

Xúc X?c ?iên Cu?ng

Vòng kh?i ??u: 8 => 2

1-1: +0 => +0

1-2: +0 => +0

2-1: +2 => +4

Xúc X?c ?iên Cu?ng
Xúc X?c ?iên Cu?ng

Ngoài ra còn có Hi?u ch?nh kinh t?; Ch?nh s?a th?i gian vòng ??u và Ch?nh s?a l?i ch?i.

Xúc X?c ?iên Cu?ng
Xúc X?c ?iên Cu?ng

H? t?c

H? t?c m?i

Công ngh? (2/4//6/8): Sau vài giây khi tr?n ??u b?t ??u, Lõi Công Ngh? s? t?a ra m?t ??t sóng n?ng l??ng Hextech, giúp các ??n v? Công Ngh? có m?t lá ch?n ch?n sát th??ng và t?ng Sát Th??ng Phép cho t??ng trong vòng 4 giây ng?n ng?i.

H? t?c m?i
H? t?c m?i

Thanh l?ch (3/5/7): T??ng Thanh l?ch s? ???c c?ng thêm máu và s?c m?nh k? n?ng. N?u ???c trang b? VIP tr??c khi tr?n ??u b?t ??u, t??ng Thanh l?ch s? ???c kích ho?t k? n?ng c?ng d?n thêm.

Ti?n Công (2/4/6): Các t??ng Ti?n công s? ???c nh?n thêm s?c m?nh công kích.

Th?n T??ng M?i (1/2/3/5): T??ng Th?n T??ng, t?t c? nh?ng hi?u ?ng ? phiên b?n DTCL 6 qua 6.5 s? ???c t?ng g?p ?ôi.

H? t?c m?i
H? t?c m?i

??i Th? (1): Jinx và Vi ? phiên b?n m?i này s? tr? thành ??i Th? (thay vì Ch? Em là ch? em nh? ? phiên b?n c?). L?n th? nh?t có th? nhìn th?y k? ??ch. L?n th? hai s? là m?t cú l??t xuyên qua ngang k? ??ch. L?n th? ba s? là m?t cú h?t tung và d?m xu?ng ??t, gây sát th??ng ? ph?m vi di?n r?ng. Jinx s? ???c t?ng thêm 40% t?c ?ánh trong m?t th?i gian ng?n sau m?i l?n h? g?c ???c t??ng ??ch.

B? Già (1): Ch? áp d?ng cho t??ng Silco. Khi b?t ??u tr?n ??u, B? Già s? thêm cho 2 ??ng minh ? phía tr??c mình 40% n?ng l??ng t?i ?a c?a h? ?ang có.

H? t?c b? lo?i b?

 • ?? ch?
 • H?c vi?n
 • Mèo c?ng

T??ng

Nh?ng t??ng m?i ???c xác nh?n s? xu?t hi?n trong mùa 6.5

 • Rek’Sai (2 vàng): ??t Bi?n – ??u S? – Ti?n Công
 • Jarvan IV (1 vàng): Công Ngh? – Ti?n Công
 • Nocturne (1 vàng): Công Ngh? – Sát Th?
 • Corki (1 vàng): Yordle – Liên X?
 • Brand (1 vàng): Thanh L?ch – Pháp S?
 • Ashe (2 vàng): B?ng ??ng – X? Th?
 • Corki (2 vàng): Yordle – Liên X?
 • Morgana (3 vàng): B?ng ??ng – Thu?t S?
 • Sejuani (2 vàng): Công Ngh? – ??u S? – C?nh Binh
 • Gnar (3 vàng): Th?n T??ng – Yordle – Ti?n Công
 • Lucian (3 vàng): Công Ngh? – Liên X?
 • Syndra (2 vàng): Thanh L?ch – H?c Gi?
 • Alistar (4 vàng): Công Ngh? – Kh?ng L?
 • Senna (3 vàng): Th?n T??ng – Thu?t S?
 • Kha’Zix (4 vàng): ??t Bi?n – Sát Th?
 • Draven (4 vàng): Thanh L?ch – Thách ??u
 • Ahri (4 vàng): B?ng ??ng – Pháp S?
 • Tryndamere (3 vàng): Hóa K? – Thách ??u
 • Sivir (4 vàng): Công Ngh? – Ti?n Công
 • Irelia (4 vàng): Tái Ch? – Ti?n Công
 • Renata Glass (4 vàng): Hóa K? – H?c Gi?
 • Zeri (5 vàng): Thanh L?ch – X? Th?
 • Silco (5 vàng): B? Già – H?c Gi?
Nh?ng t??ng m?i ???c xác nh?n s? xu?t hi?n trong mùa 6.5
Nh?ng t??ng m?i ???c xác nh?n s? xu?t hi?n trong mùa 6.5

Nh?ng thay ??i trên t??ng c?

 • Vi lên giá 4 vàng và chuy?n sang ??i Th? thay cho Ch? Em.
 • Ekko thêm hi?u ?ng Nhà Phát Minh.
 • Jinx chuy?n sang ??i Th? thay cho Ch? Em.
 • Leona chuy?n sang Thanh L?ch thay cho H?c Vi?n.
 • Talon chuy?n sang Thanh L?ch thay cho ?? Ch?.
 • Swain chuy?n sang Công Ngh? thay cho ?? Ch?.
 • Blitzcrank m?t hi?u ?ng H? V?.

B?n có th? xem thêm: Code h?i t?c ??i chi?n m?i nh?t n?m 2022

Nh?ng v? t??ng s? chia tay chúng ta

 • Akali
 • Fiora
 • Dr. Mundo
 • Janna
 • Garen
 • Kog’Maw
 • Heimerdinger
 • Graves
 • Katarina
 • Lux
 • Lissandra
 • Twisted Fate
 • Samira
 • Sion
 • Tristana
 • Taric
 • Urgot
 • Trundle
 • Yuumi
 • Yone

C? ch? Nâng C?p Hextech DTCL 6.5

Nâng c?p Hextech DTCL Mùa 6.5 c?ng s? ???c chia thành 3 b?c v?i hi?u ?ng t?ng d?n nh? mùa 6 tuy nhiên s? thay ??i toàn b? các lo?i Hextech tr??c ?ó và thay b?ng nh?ng lo?i m?i sau:

C? ch? Nâng C?p Hextech DTCL 6.5
C? ch? Nâng C?p Hextech DTCL 6.5
 • Treasure Trove
 • Recombobulator
 • Three’s Company
 • Keepers
 • Disintegrator
 • Arcane Nullifier
 • Backfoot
 • Electron Charge
 • Battlemage
 • Luden’s Echo
 • Second Wind
 • Phalanx
 • Cybernetic Uplink
 • Meditation
 • Triforce
 • Cybernetic Shell
 • Stored Power
 • Archangel’s Embrace
 • Double Trouble
 • Irresistible Charm
 • Blue Battery
 • Swift Justice
 • Hex Nova
 • Debonair Heart
 • Overpower
 • True Twos
 • Hextech Heart
 • Concussive Blows
 • Study the Blade
 • Striker Heart
 • Free…Healthcare?
 • Woodland Trinket
 • Hextech Armory
 • Jeweled Lotus
 • Four Score
 • Component Grab Bag
 • Thieving Rascals
 • Very VIP
 • Striker Crest
 • Hextech Crest
 • Verdant Veil
 • Future Sight
 • The Golden Egg
 • Debonair Crest
 • Striker Crown
 • High Five
 • Radiant Relics
 • Debonair Crown
 • Tiny Titans
 • Hextech Crown

Tính n?ng Song ??u / ??u C?p

Ch? ?? song ??u v?n không có gì thay ??i, t??ng t? nh? phiên b?n DTCL c?a mùa 6. B?n có th? tham gia cùng m?t ng??i ??ng ??i khác, không ph?i thi ??u m?t mình bu?n chán.

Tính n?ng Song ??u / ??u C?p
Tính n?ng Song ??u / ??u C?p

B?n v?i ng??i ??ng ??i ?ó s? k?t h?p v?i nhau t?o thành 1 ??i g?m 2 thành viên ?? chi?n ??u v?i 3 ??i khác. Hai ng??i ch?i s? t? do th? hi?n k? n?ng c?a mình nh?ng l??ng máu là c?a chung. Các b?n ch? chi?n th?ng khi c? b?n và ng??i ??ng ??i v?n còn s?ng, n?u m?t trong hai b?i tr?n tr??c thì xem nh? vòng ??u ?ó thua cu?c.

Ti?n t?

TFT Coin v?n là ??ng ti?n ???c s? d?ng chung cho t?t c? các phiên b?n DTCL PC, DTCL Mobile và DTCL 6.5 hi?n t?i.

Chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 ?ã ??a ??y ?? các thông tin chi ti?t v? b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a DTCL mùa 6 v?i phiên b?n 6.5 hoàn toàn m?i. Hi?n t?i, ??u Tr??ng Chân Lý ?ã ra m?t các v? t??ng m?i, b?n hãy tr?i nghi?m ngay nhé!

B?n có th? ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n ?ang ch? ??i b?n. N?u b?n ch?a bi?t Casino VN138 là ai có th? tham kh?o thêm t?i ph?n gi?i thi?u.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!