DTCL gg là gì? Cách xem l?ch s? DTCL

DTCL gg là gì? Cách xem l?ch s? DTCL

??u Tr??ng Chân Lý là m?t trong nh?ng t?a game h?p d?n v?i nhi?u ng??i ch?i. ?? xem l?i l?ch s? các tr?n ??u c?a mình ng??i ta th??ng vào DTCL gg. V?y DTCL gg là gì? M?i b?n cùng xem bài vi?t bên d??i nhé.

DTCL.gg là m?t cái tên khá n?i b?t trong c?ng ??ng ng??i ch?i game ??u Tr??ng Chân Lý trong th?i gian g?n ?ây. M?i b?n cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u xem DTCL.gg là gì qua bài chia s? bên d??i.

DTCL.gg là gì?

DTCL.gg là gì?
DTCL.gg là gì?

DTCL.gg là m?t trong r?t nhi?u trang web cho phép b?n ki?m tra h? s? hay l?ch s? thi ??u c?a mình. ?ây là m?t phiên b?n trang web khác c?a Liên Minh S?m Soi, có th? ng??i ch?i n?m ???c chính xác nh?ng ???c nh?ng thông tin l?ch s? DTCL t? máy ch? ? Vi?t Nam.

Có th? b?n c?ng quan tâm: H??ng d?n ??i tên T?c Chi?n ??n gi?n trong 5 phút

H??ng d?n cách xem l?ch s? DTCL

B??c 1: ??u tiên, b?n hãy truy c?p vào trang web DTCL.gg và ch?n vào “Top rank”

B??c 2: T?i ?ây s? có 3 c?p b?c cho b?n l?a ch?n g?m: Cao th?, ??i cao th? và Thách ??u. Hãy ch?n 1 c?p b?c mà cho là phù h?p v?i b?n ?? tham kh?o.

B??c 3: Sau khi ch?n c?p b?c xong, t?i ?ây xu?t hi?n danh sách hàng lo?t nh?ng cái tên ???c x?p theo th? t? t? rank cao ??n th?p. V?i m?i tên s? có hi?n th? chi ti?t ?i?m s?, S? tr?n, T? l? th?ng t??ng ?ng. ?? xem ??i hình c?a b?t k? ai, b?n ch? c?n nh?p ch?n vào tên c?a ng??i ?ó.

B??c 4: B?n có th? ch?n vào ?? xem cho d? dàng t?ng lo?i ch? s?:

  • Game: S? tr?n ??u
  • Win: S? tr?n giành ph?n th?ng c?a ng??i ?ó.
  • Win rate: T? l? th?ng.
  • Top 4: S? li?u ph?n tr?m b?n có th? l?t vào top 4.
  • V? trí TB: Trung bình v? trí t?t c? các tr?n ??u.

B??c 5: N?u mu?n bi?t T??ng mà ng??i ?ó hay s? d?ng ?? leo rank, b?n nh?n ch?n m?c T?ng quan. T?i ?ây, b?n c?ng có th? xem ???c s? tr?n, t? l? win, t? l? vào Top 4 t??ng ?ng.

B??c 6: N?u mu?n xem ??i hình ho?c v? trí th? h?ng ??t ???c b?n ch?n vào m?c L?ch s?

M?t s? cách xem l?ch s? DTCL khác

Ngoài DTCL.gg thì b?n c?ng có th? xem l?ch s? DTCL t?i nh?ng trang web khác nh?:

  • T?i h? s? LOL Client
  • Xem b?ng ph?n m?m Blitz.GG

B?n có th? tham kh?o thêm: H??ng d?n t?i game Turbo 4.0 apk dart ??n gi?n, chi ti?t cho Android

Trên ?ây là cách xem l?ch s? DTCL và c?ng nh? gi?i thích cho b?n bi?t thêm v? DTCL.gg là gì. Hy v?ng bài vi?t mà chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 v?a cung c?p ?ã giúp b?n hi?u ???c v? DTCL.gg.

??ng ký tham gia Casino VN138 ngay hôm nay ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i nh?n quà h?p d?n b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n, ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng cho ng??i ch?i nên b?n có th? yên tâm ??ng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!