Ki?m Th? 2009 mobile – S? tr? l?i c?a huy?n tho?i trên Android và iOS

Ki?m Th? 2009 mobile - S? tr? l?i c?a huy?n tho?i trên...

H?i các tín ?? c?a t?a game Ki?m Th? l?ng l?y m?t th?i ?i! Có ph?i các b?n ?ang tìm ki?m phiên b?n m?i nh?t c?a game này ?? tr?i nghi?m l?i ?úng không? V?y thì chúc m?ng nhé! Ki?m Th? 2009 Mobile ?ã tr? l?i r?i ?ây.

?? tìm hi?u xem phiên b?n m?i c?a Ki?m Th? ?ã có nh?ng thay ??i ra sao? M?i b?n cùng khám phá ngay bây gi? cùng Casinovn138.com nhé!

Thông tin Game

  • Ngày ra m?t: 2021
  • Th? lo?i: Nh?p vai
  • ?? ho?: 3D
  • N?n t?ng: Windows
  • ?? tu?i: 17 tr? lên
  • Ch? ??: Ch?i ??n / Ch?i nhi?u ng??i
  • Nhà phát hành: FOGTEAM
  • Giá game: Mi?n phí
game Ki?m Th?
game Ki?m Th?

Gameplay 

L?i ch?i 

Ng??i ch?i s? ???c hóa thân thành môn ?? c?a m?t trong nh?ng môn phái sau: Cái Bang, ?oàn Th?, ???ng Môn, Côn Lôn, Nga Mi, Minh Giáo, Thiên V??ng, Ng? ??c, Thiên Nh?n, Thúy Yên, Thi?u Lâm và Võ ?ang. Sau ?ó, ng??i ch?i s? ???c ??a ??n m?t th? gi?i ki?m hi?p ???c xây d?ng d?a trên th?i Kim Dung. T? ?ó tha h? tr?i nghi?m trong nh?ng tr?n chi?n gi?i quy?t ân oán giang h?, tr? gian di?t ác,…

B?n có th? xem thêm: Review Kimetsu Yaiba SS2 – K? Vi?n Tr?n – Ph? ?èn ??

Nhi?m v?

Ng??i ch?i có các lo?i nhi?m v? t? th?p ??n cao nh? có th? d? dàng nh?n ph?n th??ng t? vi?c nh?p s? theo ?úng yêu c?u c?a game. Khó h?n là ph?i t? mình tiêu di?t quái thú c?a nh?ng ng??i rank cao ?? có th? nh?n l?i nh?ng ph?n th??ng vô cùng giá tr?.

 Môn phái

Cái Bang: S? d?ng s?c m?nh phép thu?t, có t?m ?ánh xa, sát th??ng cao.

?oàn Th?: T?n công ?a m?c tiêu, giúp b?n thân và ??ng ??i vô hi?u hóa tr??c nh?ng hi?u ?ng b?t l?i.

Minh Giáo: Thu?c l?i ch?i t?n công, c?u r?a máu t? xa vì có kh? n?ng tri?u h?i ra l?a âm ty gây sát th??ng lên m?c tiêu liên t?c.

Côn Lôn: M?nh c? v? ki?m pháp l?n n?i công. Cho phép môn phái Côn Lôn t?n công ?a m?c tiêu.

???ng Môn: Thích h?p cho nh?ng ng??i có l?i ch?i áp sát, k? ??ch ??ng xung quanh s? ch?u sát th??ng l?n.

Thi?u Lâm: L?ng danh thiên h? v?i k? thu?t võ công ??nh cao, luôn giúp ?? nh?ng ng??i y?u th?, tr? gian di?t ác.

 Môn phái
Môn phái

Nga Mi: Thích h?p trong nh?ng tr?n ??u boss vì có th? t?o liên t?c hi?u ?ng h?i ph?c cho c? b?n thân và ??ng minh.

Thiên Nh?n: Gây sát th??ng t?m xa và có th? c?ng d?n qua m?i ?òn ?ánh, k? n?ng có th? gây sát th??ng lan.

Ng? ??c: K? n?ng là có th? làm k? ??ch trúng ??c, gi?m kh? n?ng kháng ??c c?a ??ch. ??ng th?i làm m?c tiêu m?t máu sau m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh.

Thiên V??ng: Có l?i ch?i c?n chi?n, t?c ?ánh cao, kh? n?ng d?n sát th??ng ??n m?c tiêu r?t l?n.

Thúy Yên: Có th? t?n công nhi?u ng??i cùng lúc t? xa, có th? ?n thân và áp sát ??i th?.

Võ ?ang: Có l?i t?n công ph?m vi r?ng t? xa, n?i l?c có th? ???c c?ng d?n, có th? t?ng s?c t?n công cho ??ng ??i trong m?t kho?ng th?i gian ng?n.

Ki?m th? môn phái
Ki?m th? môn phái

Trang b?

M?i nhân v?t trong game s? có t?t c? 13 ô trang b? g?m nh?ng món ?? chính nh? v? khí giúp t?ng sát th??ng;  giáp giúp t?ng c? s?c phòng th?; t?a k? giúp b?n di chuy?n nhanh h?n; trang s?c giúp t?ng các ch? s? s?c m?nh khác. M?i món trang b? có th? nâng c?p ?? giúp nhân v?t c?a b?n ngày càng m?nh h?n.

Chia s? thêm cho b?n: Nh?n code Luffy Gear 4 – Khó Báu Huy?n Tho?i m?i nh?t n?m 2022

K? n?ng

M?i môn phái s? s? h?u m?t b? k? n?ng riêng, không trùng l?p và mang tính ??c tr?ng cho t?ng môn phái. C?p ?? nhân v?t càng cao thì nh?ng k? n?ng mà ng??i ch?i có th? m? khóa càng nhi?u. K? n?ng m? khóa ? giai ?o?n sau luôn m?nh h?n k? n?ng ?ã m? khóa tr??c ?ó.

?? Ho? –  Âm Thanh 

?? h?a

Thi?t k? ?? h?a trong game vô cùng ?n t??ng khi ?ã tái hi?n l?i t?a game Ki?m Th? ?ình ?ám m?t th?i nh?ng nhìn chung ?ã có nhi?u s? c?i ti?n m?i nh? ?? h?a s?c nét h?n, b? k? n?ng khi s? d?ng có nhi?u hi?u ?ng hình ?nh b?t m?t h?n, trang b? c?a các nhân v?t ??p và h?p d?n h?n,…Lý do v?a ??i m?i, v?a gi? nh?ng chi ti?t c? l?i là mu?n giúp ng??i ch?i hoài ni?m v? game Ki?m Th? xa x?a, v?a mu?n b?t k?p xu th? ?? h?a c?a l?nh v?c game mobile ngày nay.

?? h?a
?? h?a

Âm Thanh

Ngoài âm thanh d? nghe, giai ?i?u b?t tai h?p v?i t?ng hoàn c?nh c?a ng??i ch?i. Game còn trang b? thêm hi?u ?ng cháy n? k?ch li?t giúp ng??i ch?i c?m nh?n chân th?t nh? ?ang ???c hóa thân vào th? gi?i ?o ?ó. 

C?u hình

  • Android: 4.1 tr? lên 
  • iOS: 8.0 tr? lên
C?u hình m?nh m?
C?u hình m?nh m?

Chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p nh?ng thông tin h?p d?n nh?t v? phiên b?n game Ki?m Th? 2009 Mobile m?i nh?t dành ??n cho các b?n yêu thích t?a game này. Chúc các b?n ch?i game vui v?!

Hay tham gia ngay Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n ?ang ch? ??i b?n. Casino VN138 là nhà cái có ?? b?o m?t cao hàng ?âu hi?n nay ???c nhi?u game th? l?a ch?n nên b?n có th? yên tâm ??ng ký nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!