H??ng d?n các cách n?p th? Võ Lâm Truy?n K? 1 Mobile

H??ng d?n các cách n?p th? Võ Lâm Truy?n K? 1 Mobile

B?n có bi?t làm cách nào ?? có th? nâng c?p các v? t??ng c?a mình lên m?t t?m cao m?i? N?p th? võ lâm truy?n k? 1 mobile ngay ?? nh?n ???c nh?ng ph?n quà vô cùng h?p d?n.

Nh?ng cách n?p th? th? nào và ph??ng th?c thanh toán ra sao? M?i b?n cùng khám phá ngay bây gi? cùng Casinovn138.com nhé!

H??ng d?n n?p th? game Võ Lâm Truy?n K? Mobile trên web

H??ng d?n nhanh

Hãy truy c?p trang web n?p ti?n c?a Võ Lâm Truy?n K? Mobile => Ch?n ??ng nh?p tài kho?n Zing ID => Ch?n server và ch?n nhân v?t => Ch?n gói mu?n n?p => Ch?n ph??ng th?c thanh toán.

Có th? b?n quan tâm: C?p nh?t Code Võ Lâm Truy?n K? 1 Mobile m?i nh?t n?m 2022

H??ng d?n chi ti?t

B??c 1: Truy c?p trang n?p ti?n https://pay.zing.vn/game/jxm c?a Võ Lâm Truy?n K? Mobile.

B??c 2: ??ng nh?p vào tài kho?n Zing ID c?a b?n. N?u b?n t?o tài kho?n Võ Lâm Truy?n K? Mobile qua Zalo thì có th? l?a ch?n các hình th?c ??ng nh?p ? bên d??i.

B??c 3: Ch?n c?m máy ch?, máy ch? và nhân v?t, nh?n Ch?n nhân v?t này.

B??c 4: Ch?n gói mu?n n?p và nh?p Ch?n gói n?p này.

B??c 5: Ch?n cách th?c thanh toán và nh?n Ch?n cách thanh toán này.

4 ph??ng th?c n?p th? Võ Lâm Truy?n K? Mobile

Th? Zing

T? l? quy ??i:

 • 20 POINT: 20.000 VND
 • 50 POINT: 50.000 VND
 • 100 POINT: 100.000 VND
 • 500 POINT: 500.000 VND
 • 1000 POINT: 1.000.000 VND
 • 1500 POINT: 1.500.000 VND
 • 5000 POINT: 5.000.000 VND
 • 10.000 POINT: 10.000.000

B??c 1: Ch?n cách th?c thanh toán là Th? Zing.

B??c 2: Nh?p S? SeriMã Th? và nh?n nút Ch?n cách thanh toán này.

 ZaloPay

T? l? quy ??i:

 • 20 POINT: 19.000 VND
 • 50 POINT: 47.500 VND
 • 100 POINT: 95.000 VND
 • 500 POINT: 475.000 VND
 • 1000 POINT: 950.000 VND
 • 1500 POINT: 1.425.000 VND
 • 5000 POINT: 4.750.000 VND
 • 10.000 POINT: 9.500.000 VND

B??c 1: Ch?n cách th?c thanh toán là Ví ZaloPay => Ch?n cách thanh toán này.

B??c 2: Ch?n N?p ti?n ?? xác nh?n thao tác.

B??c 3: Quét mã QR ?? thanh toán.

Th? ATM

T? l? quy ??i:

 • 20 POINT: 20.000 VND
 • 50 POINT: 50.000 VND
 • 100 POINT: 100.000 VND
 • 500 POINT: 500.000 VND
 • 1000 POINT: 1.000.000 VND
 • 1500 POINT: 1.500.000 VND
 • 5000 POINT: 5.000.000 VND
 • 10.000 POINT: 10.000.000

B??c 1: Ch?n cách th?c thanh toán là Th? ATM – iBanking.

B??c 2: Ch?n ngân hàng ?? thanh toán =>  Ch?n cách thanh toán này.

B??c 3: Ch?n N?p ti?n ?? xác nh?n thao tác. ??i m?t chút th?i gian ?? trang web ??a b?n t?i ngân hàng ?? ti?p t?c th?c hi?n thanh toán.

B??c 4: Tùy vào ngân hàng b?n ch?n s? ???c ??a ??n trang web có các cách ??ng nh?p khác nhau. T?i ?ây, b?n hãy nh?p thông tin ??ng nh?p và ti?n hành thanh toán.

Th? VISA/Mastercard

T? l? quy ??i:

 • 20 POINT: 20.000 VND
 • 50 POINT: 50.000 VND
 • 100 POINT: 100.000 VND
 • 500 POINT: 500.000 VND
 • 1000 POINT: 1.000.000 VND
 • 1500 POINT: 1.500.000 VND
 • 5000 POINT: 5.000.000 VND
 • 10.000 POINT: 10.000.000

B??c 1: Ch?n cách th?c thanh toán là Th? VISA, Master, JCB => Ch?n cách thanh toán này.

B??c 2: Ch?n N?p ti?n ?? xác nh?n thao tác.

B??c 3: ?i?n thông tin c?a th? => Thanh toán.

Chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 ?ã h??ng d?n chi ti?t v? các cách n?p th? và ph??ng th?c n?p th? Võ Lâm Truy?n K? 1 Mobile m?t cách ??n gi?n nh?t. Chúc các b?n ch?i game vui v?!

??ng ký ngay Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n ?ang ch? ??i b?n. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên chúng tôi h??ng d?n t?t nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!