Review Kimetsu Yaiba SS2 – K? Vi?n Tr?n – Ph? ?èn ??

Review Kimetsu Yaiba SS2 - K? Vi?n Tr?n - Ph? ?èn ??

Thanh g??m di?t qu? là b? phim ho?t hình ???c chuy?n th? t? b? truy?n tranh n?i ti?ng cùng tên “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. c?a Koyoharu Gotouge. Kimetsu no Yaiba ss2 ???c ra m?t v?i tên Thanh G??m Di?t Qu?: Ph? ?èn ?? (K? Vi?n Tr?n).

Bài vi?t c?a Casino VN138 g?i ??n ng??i hâm m? nh?ng phân ?o?n k?ch tính trong b? Kimetsu no Yaiba ss2. Nh?ng tiêu ?i?m c?a ph?n này ???c mô t? chi ti?t d??i bài vi?t, m?i các b?n xem qua. 

Thanh G??m Di?t Qu?

Thanh G??m Di?t Qu?
Thanh G??m Di?t Qu?

B?i c?nh b? phim b?t ??u t? vi?c gia ?ình Tanjiro b? gi?t b?i Muzan Kibutsuji, em c?a anh là Nezuko ?ã b? bi?n thành m?t con qu? khát máu ng??i, tuy nhiên d??i h?i ?c t? anh trai, cô em gái ?ã không ?ánh m?t chính mình nh?ng không th? thoát kh?i b? l?t là m?t con qu?. ?ây c?ng là m?c ?ích c?a nhân v?t chính chúng ta, Tanjiro. Anh ?ã v??t qua n?i ?au b?ng cách quy?t tâm tr? thành m?t th? s?n qu? hàng ??u ?? tr? thù cho gia ?ình và ??a em gái tr? v? hình d?ng con ng??i. 

B?n có th? xem thêm: Cách t?i game ??u tr??ng ma thu?t ??n gi?n cho Android, iOS, APK

V?i s?c m?nh ???c truy?n th?a t? b?, s?c m?nh mang tên “h?i th? m?t tr?i”. Anh ta ?ã c? g?ng h?t l?n này ??n l?n khác phá v? gi?i h?n c?a b?n thân. M?c tiêu cu?i cùng chính là ch?m d?t s? ngang tàng và âm m?u ??c ác c?a Qu? V??ng Muzan.

Movie Chuy?n tàu vô t?n
Movie Chuy?n tàu vô t?n

Sau Movie Chuy?n tàu vô t?n là s? m?t mát ??y ?au lòng c?a H?a Tr?. Ti?p ??n là ss2 c?a Kimetsu no Yaiba – Ph? ?èn ?? (K? Vi?n Tr?n). Arc này là n?i ti?p c?a m?nh truy?n k? v? chuy?n hành trình m?i c?a Tanjiro. L?n này, c? ??i ph?i h?p cùng v?i Âm Tr? ??n ph? ?èn ?? Yoshiwara ?? tiêu di?t qu? n? ?ang làm m?a làm gió t?i n?i ?ây.

N?i dung Kimetsu Yaiba SS2

N?i dung Kimetsu Yaiba SS2
N?i dung Kimetsu Yaiba SS2

B?t ??u, Tanjiro cùng em gái qu? c?a mình v??t qua bao nhiêu khó kh?n, nguy hi?m ? mùa m?t, hành trình c?a h? gi? ?ây ?ã không còn ??n ??c m?t mình n?a mà s? cùng nh?ng ??ng ??i sát cánh chi?n ??u trong Arc m?i ss2. N?i dung chính c?a ph?n hai xoay quanh khu Ph? ?èn ??, K? Vi?n Tr?n là n?i t?p trung nh?ng thành ph?n vui ch?i tr?y l?c. N?i ?ây còn có ba cô v? c?a Âm Tr? m?t tích trong quá trình ho?t ??ng ?? n?m hành tung c?a qu?. 

Chia s? thêm cho b?n: Hutao Build – H??ng d?n cách xây d?ng nhân v?t trong Genshin Impact

Gi? ?ây nhi?m v? c?a Tanjiro s? là tìm hi?u nh?ng v? m?t tích c?a ph? n? ? khu ?èn ?? ph?c t?p, n?i có nhi?u qu? d? và t?i ph?m hoành hành nh?t. T??ng ch?ng Tanjiro s? b?t l?c và t? b? thì anh g?p ???c m?t ??ng minh m?i có m?i liên h? cá nhân v?i bí ?n này, ?i?u này khi?n nam chính trong Thanh G??m Di?t Qu?: Ph? ?èn ?? (K? Vi?n Tr?n) có thêm ??ng l?c h?n bao gi? h?t ?? tìm hi?u t?n cùng c?a t?t c? nh?ng bí ?n này.

Phân ?o?n k?ch tính trong phim Kimetsu Yaiba SS2 – Ph? ?èn ??

T?i tr?n ??u ? khu ph? ?èn ?? này, có th? nói là tr?n ??u n?y l?a, gây c?n và dài h?i nh?t t? tr??c ??n nay. Khán gi? mãn nhãn v?i màn ??i ??u không cân s?c gi?a m?t bên là ba th? s?n qu? tân binh cùng v?i 1 m?t c?t Tr?. Bên còn l?i là s? xu?t hi?n c?a th??ng huy?n L?c Gyuutarou và Daki, m?t trong nh?ng nhân v?t ghê g?m d??i tr??ng Chúa Qu? Muzan. 

Phân ?o?n k?ch tính trong phim Kimetsu Yaiba SS2 - Ph? ?èn ??
Phân ?o?n k?ch tính trong phim Kimetsu Yaiba SS2 – Ph? ?èn ??

V?i Gyuutarou, ???c mô t? d??i hình d?ng m?t nhân v?t g?y gò, g?m ghi?c cùng v?i cây li?m có kh? n?ng thao túng dòng máu. Th??ng huy?n Daki s? h?u tuy?t chiêu “s?c l?m” v?i nh?ng chi?c ?ai l?c ?? t?n công và nh?t con m?i. ??c bi?t, Hai th??ng huy?n này có s? k?t n?i sinh m?nh v?i nhau. Nh?t ??nh ph?i chém ??u c? hai cùng 1 lúc, n?u không chúng s? tái sinh không gi?i h?n.

B?n có th? tham kh?o thêm: Cách nh?n Code Kho Báu Huy?n Tho?i m?i nh?t ??n gi?n

V? ph?n ??i th? s?n qu? c?a main nhà chúng ta. T?i ph?n này, m?i nhân v?t ??u cho th?y ???c s? ??t phá c?a b?n thân, n? l?c, c? g?ng ??n h?i th? cu?i cùng. Có giai ?o?n c? ??i ?ã ki?t s?c và cái k?t c?n k? nh?ng v?i quy?t tâm không t? b? hy v?ng. G?ng mình ??ng d?y và mang v? chi?n th?ng. 

Nezuko ti?n hóa
Nezuko ti?n hóa

M?t ?i?m c?c k? thú v? và ???c m?t s? Fan hâm m? cho là tiêu ?i?m c?a ph?n này là s? ti?n hóa c?a bé qu? Nezuko. V?i ngu?n s?c m?nh b?c phát, cô bé ?ã ki?m soát ???c ý th?c và ??t ??n m?t tr?ng thái s?c m?nh kh?ng khi?p. T?i m?t th?i ?i?m nh?t ??nh cô bé hoàn toàn áp ??o, khi?n th??ng huy?n Daki ph?i khi?p s?. Và gi?i mã v? quá trình hóa qu? c?a cô bé nh?ng v?n gi? ???c ý th?c và thoát kh?i quy?n ki?m soát dòng máu c?a Chúa Qu? Muzan.

Chi?n th?ng trong t?i th?i kh?c sinh t?

Nhìn chung, ? ph?n Thanh G??m Di?t Qu?: Ph? ?èn ?? (K? Vi?n Tr?n) khán gi? s? không bao gi? c?m th?y th?a mãn b?i các nhà làm phim ?ã “gia công” thêm nhi?u chi ti?t vào tác ph?m ?? m?ch truy?n ???c trôi ch?y h?n, góp ph?n bù ??p cho nh?ng “h?t s?n” trong truy?n tranh nh? tình ti?t quá nhanh mà ng??i ??c ?ôi khi không theo k?p ho?c c?n nhi?u di?n gi?i n?i ng??i sáng t?o.

B?n có th? tham kh?o thêm: Nh?n code Chi?n Binh T?i Th??ng m?i nh?t n?m 2022

Trên ?ây là ph?n phân tích m?ch truy?n Thanh G??m Di?t Qu? và review m?t s? phân ?o?n k?ch tính trong Arc Kimetsu Yaiba SS2 – Ph? ?èn ?? ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138. Hy v?ng nh?ng chia s? trên giúp b?n làm rõ m?t s? tình ti?t ?áng chú ý trong Arc này và ??a ra quy?t ??nh nó nên xem không nhé. 

Tham gia ngay Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n b?n nhé. Chúng tôi là trang cá c??c và trò ch?i game hàng ??u hi?n nay, liên h? chúng tôi n?u b?n có nh?ng th?c m?c c?n ???c gi?i ?áp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!