Mua Bitcoin ? ?âu? H??ng d?n cách mua bitcoin b?ng VN? ??n gi?n

H??ng d?n cách mua bitcoin b?ng VN? ??n gi?n

B?n ?ang t?p tành làm ng??i ch?i h? ti?n ?o Bitcoin nh?ng b?n v?n ch?a bi?t cách mua Bitcoin b?ng ti?n VN? và nh?ng ch? giao d?ch Bitcoin ?áng tin c?y. Th?t là hoang mang ?úng không nào.

Casinovn138.com l?i có m?t ? ?ây ?? gi?i ?áp các th?c m?c c?a các b?n m?t cách d? hi?u và chính xác nh?t. Còn ch?n ch? gì n?a, cùng ??c ngay thôi!

??ng Bitcoin là gì?

Bitcoin ???c th? gi?i g?i là ti?n mã hóa nh?ng ? Vi?t Nam, h? g?i theo m?t cách d? hi?u và d? nh? là ti?n ?o. Ti?n Bitcoin ???c trao ??i hoàn toàn qua môi tr??ng internet và không c?n thông qua m?t bên trung gian nào nh? ngân hàng hay chính ph?.

??ng Bitcoin là gì?
??ng Bitcoin là gì?

Mua Bitcoin b?ng VND ? ?âu?

B?n có th? mua Bitcoin ? 2 n?i nh?:

  • Trên các sàn giao d?ch: Ch? ??n gi?n là b?n t?o m?t tài kho?n trên sàn Bitcoin, sau ?ó th?c hi?n các ho?t ??ng mua bán m?t cách bình th??ng.
  • Các giao d?ch vòng ngoài “ch? ?en”: Ng??i bán và ng??i mua t? trao ??i tr?c ti?p và th?a thu?n v?i nhau v? giá c? m?t cách “thu?n mua v?a bán”.

Sau ?ây Casino VN138 s? gi?i thi?u các b?n Top 5 n?i mua Bitcoin uy tín và an toàn nh?t nhé.

Mua Bitcoin b?ng VND ? ?âu?
Mua Bitcoin b?ng VND ? ?âu?

Sàn Remitano

?ây là sàn giao d?ch ti?n Bitcoin ??u tiên c?a Vi?t Nam. Sàn ch? h? tr? nh?ng ng??i có nhu c?u bán ??ng lên bán cho nh?ng ng??i có nhu c?u dùng ti?n VND ?? mua.

Sàn Remitano luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nh?ng tay ch?i Bitcoin Vi?t Nam b?i vì các giao d?ch mua bán di?n ra vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra, giao d?ch ??n gi?n,  d? hi?u và d? s? d?ng cho nh?ng ng??i m?i b?t ??u.

Sàn Remitano
Sàn Remitano

Sàn Binance

Sàn giao d?ch Bitcoin l?n nh?t th? gi?i. Lý do thu hút nhi?u ng??i tham gia và th??ng xuyên lui t?i sàn này b?i vì sàn ?ã có m?t t? r?t s?m (2017) khi ??ng ti?n Bitcoin xu?t hi?n trên th? tr??ng. Các ho?t ??ng giao d?ch nhanh chóng và d? dàng.

Hi?n nay, b?n có th? mua Bitcoin b?ng VND t?i ?ây v?i cách th?c th?c hi?n c?ng khá ??n gi?n. Sàn còn ???c yêu thích vì chính sách giao d?ch không m?t phí. Không thôi sau m?i l?n giao d?ch, b?n s? m?t m?t kho?n phí c?ng khá chát ?ó.

Sàn Binance
Sàn Binance

Sàn Houbi OTC

Là m?t sàn giao d?ch có h? tr? luôn ti?ng Vi?t cho các b?n Vi?t Nam nè. Houbi OTC c?ng là m?t sàn giao d?ch uy tín và ch?t l??ng, n?m trong Top 10 sàn th??ng m?i ?i?n t? l?n trên th? gi?i.

Sàn Aliniex 

Sàn th??ng m?i ?i?n t? Aliniex c?ng là sàn giao d?ch ti?n Bitcoin t?m c? t?i Vi?t Nam, ?? uy tín thì kh?i ph?i bàn, thu hút nhi?u tay ch?i Bitcoin t?i Vi?t Nam.

Aliniex ?óng vai trò trung gian, k?t n?i và cho phép các ho?t ??ng mua bán t? ti?n VN? sang các lo?i ??ng coin v?i chi phí quá là h?t d?.

Sàn Aliniex 
Sàn Aliniex

Sàn Bitmoon

T??ng t? nh? sàn Aliniex, sàn Bitmoon c?ng là m?t s?n ph?m c?a Vi?t Nam, cho phép m?i ng??i mua bán và có th? rút ti?n ?i?n t? v? ngân hàng và nh?n ti?n m?t.

H??ng d?n cách mua Bitcoin b?ng VND

B??c 1: T?o ??a ch? ví l?u tr? Bitcoin

B?n hãy t?o ví ?? l?u tr? tài s?n c?a mình. Hi?n nay, trên sàn có 2 lo?i ví cho b?n có th? l?a ch?n: Ví trên sàn và ví riêng. Ví riêng là ví b?n có th? n?m gi? khóa cá nhân và t? qu?n lý nó. Còn ví trên sàn là ví ???c sàn c?p khi b?n m? khóa tài kho?n thôi. B?n không th? n?m gi? khóa cá nhân và t? qu?n lý ???c.

B??c 1: T?o ??a ch? ví l?u tr? Bitcoin
B??c 1: T?o ??a ch? ví l?u tr? Bitcoin

Ví cá nhân th??ng ???c s? d?ng ?? l?u tr? Bitcoin lâu dài.

Ví d?: n?u b?n th?c s? tin r?ng giá tr? c?a Bitcoin s? còn t?ng trong t??ng lai và b?n mua Bitcoin ?? dành trong m?t th?i gian dài nh? 10, 20 n?m. Thì khi mua nó, b?n ph?i l?u tr? nó trong ví c?a riêng b?n. Vì ví riêng này ch?a r?t nhi?u thông tin c?ng nh? tài s?n, nên ch? có b?n m?i có quy?n n?m gi? và b?o v? nó m?t cách an toàn.

Còn ví trên sàn thì b?n không c?n ph?i t?o,nó  là m?t lo?i ví ???c c?p m?c ??nh khi b?n m? tài kho?n trên sàn mà thôi.

B?n có th? t?o ví ? Blockchain, Jaxx, Ledger,…

B?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t: H??ng d?n ki?m ti?n Bitcoin hi?u qu? cho ng??i m?i

Có th? t?o ví ? Blockchain
Có th? t?o ví ? Blockchain

B??c 2: ??ng ký tài kho?n trên m?t sàn giao d?ch

B?n c?n ph?i có m?t tài kho?n trên sàn giao d?ch ?? th?c hi?n các ho?t ??ng mua và bán.

N?u b?n dùng VND ?? mua Bitcoin, khuyên b?n nên mua ? sàn Remitano ?? ??m b?o uy tín và ch?t l??ng nh?t. Còn n?u b?n mu?n mua bán gi?a các lo?i ??ng ti?n khác nhau thì b?n có th? ch?n sàn Binance, l?a ch?n hàng ??u hi?n nay.

B??c 3: Chuy?n Bitcoin v? ví riêng l?u tr?, ho?c trade trên sàn

B??c 3: Chuy?n Bitcoin v? ví riêng l?u tr?, ho?c trade trên sàn
B??c 3: Chuy?n Bitcoin v? ví riêng l?u tr?, ho?c trade trên sàn

S? d?ng VND ?? mua Bitcoin và sau ?ó l?u tr? lâu dài ? ví riêng. Ho?c b?t ??u giao d?ch v?i các c?p coin khác ?? ki?m l?i nhu?n. Sau ?ó, v?n bán ?? ch?t l?i ?? ki?m ???c ti?n VND rút v? ngân hàng.

N?u b?n th?c hi?n không thành công, hãy Liên h? Casino VN138 ngay ?? ???c h? tr? nhé!

Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p ?ã giúp b?n hi?u h?n v? Bitcoin và cách mua Bitcoin b?ng ti?n Vi?t Nam ??ng. Chúc b?n s?m tr? thành m?t tay ch?i Bitcoin c? khôi t?i Vi?t Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!