??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n? V?n ít ch?i ???c không?

??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n?

Nhi?u ng??i mu?n tham gia vào th? tr??ng ch?ng khoán nh?ng không bi?t c?n s? ti?n bao nhiêu là ??. Trong bài vi?t hôm nay chúng tôi s? tr? l?i cho b?n câu h?i ??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n? Và v?n ít có ch?i ???c hay không?

Trên th?c t?, các công ty ch?ng khoán không yêu c?u nhà ??u t? ph?i b? v?n t?i thi?u bao nhiêu ti?n. V?i s? ti?n bao nhiêu là ???c m?i b?n cùng xem qua bài vi?t bên d??i c?a nhà Casino VN138 nhé.

??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n?

??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n?
??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n?

Không ph?i ??u t? ch?ng khoán là b?n c?n ph?i có nhi?u ti?n, k? c? có nhi?u ti?n ?i ch?ng n?a b?n c?ng không dám m?o hi?m n?u ch?a tìm hi?u k? th? tr??ng. Các công ty ch?ng khoán không quy ??nh t?i thi?u s? ti?n mà b?n ph?i b? ra, ch? c?n v?i s? ti?n vài tri?u ??ng và m?t tài kho?n ch?ng khoán là b?n ?ã t?p cách ??u t? ???c r?i.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top 10 sách d?y ??u t? ch?ng khoán kinh ?i?n

Quy ??nh v? vi?c mua c? phi?u trên sàn ch?ng khoán

V?i s? v?n nh? ??ng ngh?a v?i vi?c l??ng c? phi?u b?n mua c?ng s? nh? và l?i nhu?n n?u nh?n ???c c?ng không quá cao. Vi?c mua c? phi?u trên các sàn ch?ng khoán c?ng có nh?ng quy ??nh khác nhau.

Mua c? phi?u trên sàn HOSE

Mua c? phi?u trên sàn HOSE
Mua c? phi?u trên sàn HOSE

??i v?i sàn HOSE, khi mua c? phi?u b? s? giao d?ch kh?p l?nh s? là 10 tr? lên. Do v?y, khi giao d?ch trên sàn này s? l??ng c? phi?u mà b?n ph?i mua t?i thi?u là 10.

DV: C? phi?u HPG (Công ty C? ph?n T?p ?oàn Hòa Phát) có giá là 58.000 ??ng/ phi?u. V?y giá 10 c? phi?u s? là 580.000 ??ng.

Mua c? phi?u trên sàn HNX

Mua c? phi?u trên sàn HNX
Mua c? phi?u trên sàn HNX

Tuy nhiên, khi giao d?ch các mã c? phi?u trên sàn HNX thì l??ng c? phi?u t?i thi?u b?n ph?i mua ?ó là 1 lô = 100 c? phi?u. Vì th? b?n nên n?m rõ hai sàn này ?? ??t l?nh cho ?úng nhé.

VD: TC6 (Công ty C? ph?n Than C?c Sáu) v?i giá là 14.000 ??ng/ phi?u. V?y khi mua 1 lô c? phi?u c?a TC6 s? là 1.400.000 ??ng.

Nh?ng ?i?u c?n bi?t tr??c khi ??u t? ch?ng khoán

Nh?ng ?i?u c?n bi?t tr??c khi ??u t? ch?ng khoán
Nh?ng ?i?u c?n bi?t tr??c khi ??u t? ch?ng khoán

Nh? v?y b?n ?ã bi?t ???c ??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n r?i ?úng không. Tuy nhiên, th? tr??ng ch?ng khoán là n?i c?a nh?ng “cá m?p” khi tham gia vào b?n không ch? có ti?n mà còn chu?n b? m?t vài th? khác nh?:

  • Ki?n th?c: Phân tích th? tr??ng, doanh nghi?p, k? thu?t trong ch?ng khoán
  • Thông tin: Thông tin nhanh nh?y.
  • T?m nhìn: ??u t? ch?ng khoán c?n có t?m nhìn dài h?n và phân b? ngu?n tài chính h?p lý, ??ng ?em h?t tr?ng b? vào m?t r?.

Chia s? thêm cho b?n: C? phi?u Blue chip là gì? Danh sách c? phi?u Blue chip Vi?t Nam

Các mô hình ??u t? ch?ng khoán hi?n nay

??u t? c? phi?u

??u t? ch?ng khoán ??u tiên b?n có th? ngh? ??n ?ó chính là mua c? phi?u. ??u t? ch?ng khoán c? phi?u bao nhiêu ti?n? Xin tr? l?i ch? c?n vài tri?u là b?n có th? ??u t? c? phi?u r?i nhé. V?i c? h?i sinh l?i cao, ?ây là kênh ???c nhi?u ng??i l?a ch?n.

??u t? trái phi?u

N?u b?n ng?i r?i ro khi ??u t? c? phi?u thì có th? chuy?n sang trái phi?u nhé, c?ng v?i s? ti?n vài tri?u thôi b?n c?ng ?ã có c? h?i ??u t? sinh l?i r?i. 

VD: T?p ?oàn Vingroup phát hành trái phi?u v?i m?nh giá 10 tri?u ??ng v?i lãi su?t 10%, k? h?n 2 n?m. N?u b?n s? h?u 10 trái phi?u, thì có ngh?a sau 2 n?m, t?p ?oàn Vingroup s? ph?i tr? l?i cho b?n 100 tri?u cùng v?i 20 tri?u ti?n lãi t? 2 n?m. 

Ch?ng ch? qu?

Ch?ng ch? qu? là lo?i ch?ng khoán xác nh?n quy?n s? h?u c?a nhà ??u t? ??i v?i ph?n v?n góp c?a mình vào qu? ??i chúng. Ch?ng ch? qu? có tính thanh kho?n khá cao, vì v?y nhà ??u t? hoàn toàn có th? rút ti?n b?t k? khi nào. Bên c?nh ?ó, ph??ng th?c ??u t? này c?ng phù h?p cho nh?ng nhà ??u t? ch?a có nhi?u hi?u bi?t v? ??u t? tài chính.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a giúp b?n gi?i ?áp câu h?i ??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n? V?n ít ch?i ???c không? Hy v?ng bài vi?t trên ?ã gi?i ?áp ???c th?c m?c trên cho b?n.

??ng ký thành viên Casino VN138 ngay hôm nay ?? tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c h?p d?n và mang l?i nhi?u ph?n th??ng có giá tr? b?n nhé. Chúng tôi là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín có ?? b?o m?t cao và ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng ???c nhi?u ng??i dùng l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!