Adcombo là gì? H??ng d?n ki?m ti?n v?i Adcombo Network chi ti?t

H??ng d?n ki?m ti?n v?i Adcombo Network

Mô hình MMO (Make Money Online) ?ã và ?ang phát tri?n và th?nh hành t?i Vi?t Nam. Nh?t là lo?i hình affiliate marketing ???c r?t nhi?u b?n tr? ?ón nh?n. N?i b?t trong lo?i hình affiliate, ?ó là Adcombo Network, m?t trong nh?ng lo?i hình network trending trên th? gi?i.

Hôm nay, Casinovn138.com s? mang ??n nh?ng thông tin h?p d?n nh?t v? Adcombo. Hãy ??c h?t bài vi?t ?? bi?t ?ó là nh?ng ?i?u ??c bi?t gì nhé.

Adcombo là gì?

Có th? nói Adcombo là m?t trong nh?ng lo?i hình Affiliate marketing mang ??n ít r?i ro cho ng??i s? d?ng nh?t.

V?i s? ph? bi?n r?ng rãi ? h?n 80 qu?c gia trên toàn th? gi?i, Adcombo c?ng s?m góp m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam nh?m t?o ?i?u ki?n kinh doanh cho các b?n t?i th? tr??ng trong n??c.

H?u h?t các s?n ph?m có m?t t?i Adcombo có m?c hoa h?ng khá cao dành cho các ??i ph??ng h?p tác.

Tuy Adcombo không quá n?i ti?ng t?i Vi?t Nam nh?ng ?i?u ?ó càng th? hi?n Adcombo x?n sò nh? th? nào. ?? ???c làm affiliate cho h?, b?n ph?i tr?i qua quá trình ki?m duy?t g?t gao. Chính vì th?, các b?n affiliate ?ang h?p tác v?i h? ??u là nh?ng b?n có ki?n th?c v? m?ng Digital marketing khá gi?i.

Adcombo là gì?
Adcombo là gì?

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Adcombo 

B??c 1: Truy c?p vào ???ng link https://adcombo.com/signup/ ?? ??ng ký tài kho?n

B??c 2: B?n hãy ch?n Sign Up as PUBLISHER

B??c 3: ?i?n ??y ?? các thông tin mà Adcombo yêu c?u nh? ??a ch? Email, M?t kh?u email, Kinh nghi?m làm Digital c?a b?n,…Sau ?ó tick vào ô I’m not robot, ch?n SUBMIT

B??c 4: Vào email và nh?n vào ???ng link có bên trong email ?? xác nh?n ??ng ký.

B??c 5: Ch? ??i Account Manager c?a Adcombo liên h? v?i b?n qua Skype. Sau ?ó, b?n ph?i cung c?p nh?ng thông tin ???c yêu c?u. B?n s? ???c add vào m?t group trên Telegram cùng v?i các b?n làm affiliate khác ?? giúp ?? và h? tr? nhau trong quá trình làm vi?c.

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Adcombo 
H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Adcombo 

Nh?ng cách qu?ng cáo ?? ki?m ti?n v?i Adcombo

Free Adcombo

  • SEO Website: Vi?t các n?i dung và chia s? trên website c?a b?n. Vì nhu c?u tìm ki?m c?a m?i ng??i ?ang vô cùng l?n. Ch? c?n b?n làm t?t ph?n SEO ?? bài vi?t và s?n ph?m c?a b?n ??ng top c?a công c? tìm ki?m Google thì hi?u qu? thu l?i vô cùng ?áng mong ??i.
  • SEO Youtube: Kênh Youtube c?ng là m?t kênh ?? làm affiliate khá m?nh. Tr??c khi ra quy?t ??nh mua m?t món ?? nào ?ó, h? s? lên m?ng và tìm ki?m thông tin theo thói quen. T?i ?ây b?n có th? th?c hi?n các video review s?n ph?m hay h??ng d?n s? d?ng. Ch? c?n b?n làm t?t ph?n SEO Youtube ?? ??y video c?a mình lên top tìm ki?m là ?ã r?t thành công r?i. Gi? ch? còn ng?i ??i ch?t ??n thôi.
SEO Youtube
SEO Youtube

Paid Adcombo

  • Facebook ads: ?ây là kênh qu?ng cáo ph? bi?n, ti?p c?n ???c nhi?u khách hàng mà affiliate th??ng s? d?ng.
  • Tuy nhiên Facebook v?n ?ang t?n t?i m?t nh??c ?i?m khá l?n là các tài kho?n ch?y qu?ng cáo Facebook hay b? khóa b?i vì chính sách qu?ng cáo c?a Facebook vô cùng gay g?t và khó tính. B?n c?n bi?t nhi?u m?o lách lu?t và kh? n?ng ch?y qu?ng cáo hay và gi?i thì m?i có th? thành công ???c.
  • Google ads: T??ng t? nh? ch?y qu?ng cáo ? kênh Facebook nh?ng Google ads có l? d? ch?y h?n và không gay g?t nh? Facebook.
Google ads
Google ads
  • Push Notification: ?ây là hình th?c qu?ng cáo b?ng cách hi?n th? trên thanh thông báo c?a ng??i dùng. Hình th?c này hi?n ?ang r?t th?nh hành t?i n??c ngoài nh?ng ? Vi?t Nam thì ng??c l?i. Có l? do tính ch?t hi?n th? thông báo khi ng??i dùng không có nhu c?u và h? ph?i vu?t ?? xóa, gây c?m giác khó ch?u và phi?n ph?c.
  • Native ads: G?n nh? t??ng t? v?i hình th?c qu?ng cáo hi?n th? c?a Facebook và Google. Có th? qu?ng cáo tho?i mái mà không c?n nói gi?m nói tránh và s? b? ?ánh g?y khóa tài kho?n nh? Facebook ads.
Paid Adcombo
Paid Adcombo

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái ??u tiên áp d?ng công ngh? b?o m?t thông minh vào h? th?ng c?ng thông tin c?a nhà cái. ?? tìm hi?u thêm v? d?ch v? này, b?n có th? tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi nhé!

C?m ?n các b?n ?ã ??c h?t bài vi?t này! Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p ?ã mang ??n nh?ng l?i gi?i thi?u và cách h??ng d?n s? d?ng vô cùng chi ti?t v? Adcombo ??n v?i các b?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!