T?ng h?p 10 game 1 ng??i ch?i Y8 hay nh?t n?m 2022

T?ng h?p 10 game 1 ng??i ch?i Y8 hay nh?t n?m 2022

Y8.com là m?t trong nh?ng trang web ch?a kho game kh?ng l? có nhi?u l??t t?i v? kh?ng nh?t hi?n nay. Bài vi?t d??i ?ây s? là t?ng h?p nh?ng game Y8 .com 1 ng??i ch?i ???c ch?n l?c hay nh?t n?m 2022, m?i b?n cùng theo dõi qua bài vi?t bên d??i nhé.

Trong bài vi?t này, Nhà cái Casino VN138 s? cung c?p cho b?n 10 t?a game Y8.com 1 ng??i ch?i h?p d?n, cùng l?y máy ra và t?i v? ch?i thôi nào.

R?n s?n m?i

R?n s?n m?i
R?n s?n m?i

R?n s?n m?i là m?t trong nh?ng t?a game khá hot d?o g?n ?ây ???c nhi?u b?n tr? l?a ch?n. V?i cách ch?i khá ??n gi?n nh?ng không kém ph?n thú v?, ?? h?a ??p m?t, game cho phép b?n ch?i online cùng lúc v?i nhi?u ng??i. Game rèn luy?n kh? n?ng t?p trung và s? nh?y bén quan sát khá t?t b?n nên th? t?i v? và ch?i nhé. Cách ch?i:

 • Chu?t Di chuy?n các h??ng
 • chu?t trái T?n công
 • chu?t ph?i T?ng t?c di chuy?n

Lái moto x3m 2

Lái moto x3m 2
Lái moto x3m 2

T?a game Y8.com 1 ng??i ch?i ???c h?n 50 tri?u l??t t?i v? ?ó chính là Lái moto x3m 2. Game khá thú v? mà b?n nên tr?i nghi?m trong lúc r?nh r?i, t?n h??ng hành trình v??t ch??ng ng?i v?t ??y cam go và th? thách, b?n s? b?t ng? v?i kh? n?ng mà mình s? h?u. Hãy tr?i nghi?m và tr? thành m?t tay lái c? khôi trong game. Cách ch?i nh? sau:

 • lên Ti?n v? phía tr??c
 • xu?ng Th?ng l?i
 • trái Nh?c cao bánh tr??c
 • ph?i Nh?c cao bánh sau
 • space Ti?p t?c

Chia s? thêm cho b?n: Top 7 Game b?n súng 3D Offline hay nh?t n?m 2022

Lái xe buýt lên d?c

Lái xe buýt lên d?c
Lái xe buýt lên d?c

B?n mu?n tr? thành m?t tài x? xe buýt ??a ?ón nh?ng hành khách l?n tu?i v?y thì hãy t?i ngay t?a game này nhé. ?ây là game Y8.com 1 ng??i ch?i trên có hàng tri?u l??t t?i v?, v?i cách ch?i ??n gi?n, b?n là ng??i tài x? lái buýt ??m b?o an toàn cho hành khách trên xe vì ??a hình ??i núi nhi?u d?c, c?ng nh? s? có nhi?u ch??ng ng?i v?t xu?t hi?n b?t ng? trên ???ng. Cách ch?i nh? sau:

 • lên Ti?n v? phía tr??c
 • xu?ng Lùi l?i
 • trái ?ánh lái sang trái
 • ph?i ?ánh lái sang ph?i
 • chu?t trái T??ng tác
 • C Thay ??i góc nhìn quan sát

Thoát kh?i l?ng m?

Thoát kh?i l?ng m?
Thoát kh?i l?ng m?

Thoát kh?i l?ng m? hay Temple Run là m?t t?a game 1 ng??i ch?i khá thú v? trên Y8.com. Vào game b?n s? vào vai là m?t ng??i ch?y thoát kh?i l?ng m? và b? r??t ?u?i b?i m?t con quái v?t. Trên ?o?n ???ng ch?y tr?n b?n ph?i v??t qua nhi?u ch??ng ng?i v?t và thu th?p nhi?u v?t ph?m, kho báu. Game khá thú v? khi ch?i gi?i trí trong kho?ng th?i gian ng?n ?? gi?i t?a c?ng th?ng. Cách ch?i nh? sau:

 • lên Nh?y lên
 • xu?ng Cu?i ng??i xu?ng
 • trái Ch?y sang trái
 • ph?i Ch?y sang ph?i

Nhân viên pha ch? n??c

Nhân viên pha ch? n??c
Nhân viên pha ch? n??c

N?u b?n là ng??i ?am mê v?i nh?ng v?i nh?ng ly n??c mu?n làm m?t ng??i pha ch? thì hãy th? t?i game này v? ch?i nhé. M?t t?a game 1 ng??i ch?i trên Y8 ???c khá nhi?u b?n tr? t?i v?. ??n v?i game b?n có th? sáng t?o ra nh?ng ly n??c khác nhau nh? cocktail, r??u v?i nh?ng màu s?c h?p d?n. Cách ch?i nh? sau:

 • B??c 1: Vào game b?n nh?n ch?n ng??i khách ?? xem h? mu?n u?ng gì
 • B??c 2: Ti?p theo nh?n vào chàng trai ?? xem công th?c pha n??c
 • B??c 3: Sau ?ó b?n c?n nh?n gi? Pour ?? ?? n??c vào c?c nh? chu?t ra ?? d?ng l?i. Ho?c nh?n gi? Shake ?? l?c h?n h?p n??c cho ??u. 
 • B??c 4: Ch?n lo?i trái cây trang trí lên ly thôi.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top 7 game Naruto mobile hay nh?t trên ?i?n tho?i

Tay ?ua moto 2

Tay ?ua moto 2
Tay ?ua moto 2

N?u là ng??i ?am mê t?c ?? thì ?ây có th? là t?a game trên Y8.com mà b?n không nên b? qua. Vào game b?n s? là ng??i c?m lái m?t chi?c xe moto và v??t qua các ??i th?, ch??ng ng?i v?t, nh?ng cung ???ng ?èo d?c cùng v?i ??ng ??i mình. ?ây là m?t t?a game Y8.com 1 ng??i ch?i có hàng tri?u l??t t?i v?. Cách ch?i nh? sau:

 • lên Ti?n v? phía tr??c
 • xu?ng Phóng to t?m nhìn
 • trái ?ánh lái sang trái
 • ph?i ?ánh lái sang ph?i
 • F Nh?c cao bánh tr??c

?ua xe ?iên 3D

?ua xe ?iên 3D
?ua xe ?iên 3D

Vào game ?ua xe ?iên 3D, b?n s? là ng??i lái xe b? c?nh sát r??t ?u?i, b?n ph?i ch?y tr?n kh?i dòng ng??i ?ông ?úc và xe c? t?p n?p. Trong quá trình ch?y thoát kh?i c?nh sát, b?n có th? thu th?p nh?ng viên kim c??ng khác nhau ?? bán và dùng ?? nâng c?p xe c?a mình. Hãy s?n sàng cho m?t cu?c ch?y tr?n kh?i c?nh sát v?i game ?ua xe ?iên 3D thôi nào. Cách ch?i nh? sau:

 • lên Ti?n v? phía tr??c
 • xu?ng Ch?y ch?m l?i
 • trái ?ánh lái sang trái
 • ph?i ?ánh lái sang ph?i
 • X T?ng t?c ?? (không s? d?ng ???c khi c?t n?ng l??ng c?n)
 • C Thay ??i góc nhìn quan sát

Cu?c chi?n ti?n hóa

Cu?c chi?n ti?n hóa
Cu?c chi?n ti?n hóa

Khi vào game b?n s? trong vai nh?ng ng??i t?i c?, th?i ti?n s? và ?i gi?t h?i l?n nhau ?? thu th?p n?ng l??ng và s?c m?nh ?? ti?n hóa. ?ây là m?t t?a game Y8.com 1 ng??i ch?i giúp b?n rèn luy?n ???c kh? n?ng quan sát và s? d?ng chu?t nhanh nh?y ?? tr?n thoát kh?i ??i th?. Cùng b?t ??u t?i và tr?i nghi?m game thôi nào. Cách ch?i nh? sau:

 • Chu?t Di chuy?n các h??ng
 • chu?t trái T?n công
 • chu?t ph?i T?ng t?c di chuy?n

Ch?y cùng mèo Tom

Ch?y cùng mèo Tom
Ch?y cùng mèo Tom

Game Ch?y cùng mèo Tom v?i ?? h?a khá thú v? và d? th??ng. Vào game b?n s? là chú mèo ch?y kh?i s? r??t ?u?i c?a ông ch?. B?n hãy giúp mèo Tom tr?n thoát b?ng s? nhanh nh?y và kh? n?ng s? d?ng phím chuyên nghi?p nhé! Cách ch?i nh? sau:

 • lên ho?c W Nh?y lên
 • xu?ng ho?c S Cu?i ng??i xu?ng
 • trái ho?c A Ch?y sang trái
 • ph?i ho?c D Ch?y sang ph?i

Cá l?n nu?t cá bé

Cá l?n nu?t cá bé
Cá l?n nu?t cá bé

Game này khá ??n gi?n r?t phù h?p v?i nh?ng b?n nh?, vào game vi?c c?n làm ?ó chính là di chuy?n chú cá c?a mình và nu?t nh?ng chú cá nh? h?n ?? t?n t?i. V?i game này b?n có th? ch?i m?t mình ho?c c?ng có th? ch?i 2 ng??i, 3 ng??i. Cách ch?i nh? sau:

 • Ho?c s? d?ng phím lên (di chuy?n lên) – phím xu?ng (di chuy?n xu?ng) – phím trái (?i sang trái) – phím ph?i (?i sang ph?i).
 • Ho?c s? d?ng phím W (di chuy?n lên) – phím S (di chuy?n xu?ng) – phím A (?i sang trái) – phím D (?i sang ph?i).

B?n có th? tham kh?o thêm: T?ng h?p Code Yuri H5 m?i nh?t n?m 2022 – Cách nh?p

Trên ?ây là Top 10 game Y8.com 1 ng??i ch?i khá thú v? và h?p mà chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Hãy cùng t?i v? và tr?i nghi?m nh?ng phút giây gi?i trí b?n nhé.

Hãy ??ng ký tham gia Casino VN138 ngay hôm nay ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n b?n và mang nhi?u ph?n th??ng v?. Casino VN138 là nhà cái cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n, liên h? chúng tôi n?u b?n có câu h?i c?n ???c gi?i ?áp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!