Quy?n l?i Liên quân Membership – Cách ??ng ký

Quy?n l?i Liên quân Membership - Cách ??ng ký

Liên quân Membership có nh?ng quy?n l?i gì so v?i nh?ng tài kho?n Liên quân thông th??ng. Khi ??ng ký tài kho?n này b?n s? nh?n ???c nh?ng gì cùng tìm hi?u k? h?n qua bài vi?t bên d??i.

Liên quân Membership c?a Garena ???c áp d?ng t? ngày 01/01/2019 cho ??n nay, nh?ng nhi?u b?n v?n còn th?c m?c ch?a rõ v? ch??ng trình này. Bài vi?t hôm nay, nhà cái Casino VN138 s? giúp b?n hi?u chi ti?t h?n v? ch??ng trình Liên quân Membership nhé.

Liên quên Membership là gì?

Liên quân Membership là ch??ng trình dành cho nh?ng ng??i ch?i thân thi?t. ?ây ???c xem là m?t event h?p d?n giúp ng??i ch?i nh?n nhi?u ?u ?ãi ??c bi?t. Trong ?ó, các th? h?ng s? ???c c?p nh?t nh? sau:

H?ng c? H?ng m?i
Thân thi?t c? Thân thi?t m?i
B?c c? B?c m?i
Vàng c? Vàng m?i
B?ch kim c? B?ch kim m?i
Kim c??ng I, II, III c? Kim c??ng m?i

Nh?ng ?u ?ãi c?a Liên quân Membership 

Giá tr? tài kho?n ?? xét h?ng là t?ng t?t c? các giao d?ch n?p Quân Huy (SMS Viettel, Apple, Google, th? Garena,…) vào game Liên Quân Mobile trong vòng 60 ngày tr??c ngày xét h?ng. Các thành viên sau khi lên h?ng s? ???c gi? trong vòng 180 ngày. S? có 6 m?c th? h?ng, chúng tôi s? li?t kê cho b?n d??i ?ây:

H?ng Quân Huy tích lu? trong 60 ngày Vòng quay Siêu c?p Nh?n quà sinh nh?t H? tr? Tài kho?n Nh?n vé VIP ?i s? ki?n
Thành viên Ch? c?n ??ng ký tài kho?n là ???c
Thân thi?t 200 quân huy x (b?c I)
B?c 1.000 quân huy x (b?c II) x
Vàng 6.000 quân huy x (b?c III) x
B?ch Kim 15.000 quân huy x (b?c IV) x x
Kim C??ng 30.000 quân huy x (b?c V) x x x

*N?i dung nh? sau:

  • Vòng quay siêu c?p: 200 quân huy = 1 l?n vòng quay siêu c?p. Giá tr? c?a m?i vòng quay s? thay ??i ph? thu?c vào h?ng thành viên c?a các Ki?n T??ng.
  • Quà sinh nh?t: Ng??i ch?i t? thành viên B?c tr? lên khi ??n ngày sinh nh?t s? nh?n ???c 1 vé quay ho?c 2 ?á ti?n hóa H?i ??ng.
  • B?o v? tài kho?n: Ng??i ch?i là thành viên B?ch Kim, s? ???c H?i ??ng h? tr? h?t kh? n?ng khi liên quan ??n tài kho?n b? m?t ng?c.
  • Vé VIP: Ng??i ch?i là thành viên Kim C??ng s? ???c phát vé m?i VIP mi?n phí xem ??u Tr??ng Danh V?ng qua các mùa. Bên c?nh ?ó, s? nh?n ???c ??y ?? các ph?n quà Giftcode n?u có.

B?n có th? xem thêm: T?ng h?p Code Yuri H5 m?i nh?t n?m 2022 – Cách nh?p

Th?ng h?ng Membership nh? th? nào?

Th?ng h?ng Membership nh? th? nào?
Th?ng h?ng Membership nh? th? nào?

N?u b?n ??ng ký tr? thành thành viên Liên quân Membership thông th??ng thì b?n có th? không nh?n ???c ?u ?ãi nào c?. Theo ?ó, Garena s? c?n c??c vào m?c n?p trong vòng 60 ngày ?? ??a ra x?p h?ng. N?u t?ng giá tr? tài kho?n càng cao, có ngh?a là n?p th? càng nhi?u thì b?c x?p h?ng càng cao.

Chính vì v?y, vi?c th?ng h?ng s? ph? thu?c hoàn toàn vào s? Quân Huy mà b?n ?ang có. N?u không tích ?? s? Quân Huy thì ??ng ngh?a v?i vi?c s? b? r?t h?ng.

Chia s? thêm cho b?n: L?ch thi ??u AIC Liên Quân 2022 – C?p nh?t m?i nh?t

Cách ??ng ký Liên quân Membership 

?? ??ng ký thành viên thân thi?t c?a Garena nh?n ???c nhi?u ?u ?ãi, b?n th?c hi?n theo các b??c h??ng d?n sau:

B??c 1: ??u tiên b?n truy c?p vào trang: member.garena.vn

B??c 2: Ti?n hành ??ng nh?p, có th? dùng tài kho?n Facebook ho?c tài kho?n Garena c?a b?n.

B??c 3: Sau khi ??ng nh?p thành công, hãy ?i?n thông Member Garena chính xác nh? h??ng d?n và nh?n l?u l?i.

B??c 4: Tr? v? giao di?n trang ch? Garena. Sau ?ó nh?n vào Liên Quân Mobile và ?i?n các thông tin ?? h??ng các ??c quy?n.

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? quy?n l?i Liên quân Membership và c?ng nh? cách ??ng ký mà chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Chúc b?n ??ng ký thành công và nh?n ???c nhi?u ?u ?ãi.

Ngoài ra, b?n có th? ??ng ký tham gia Casino VN138 ngay hôm nay ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và mang nhi?u ph?n th??ng giá tr? nhé. Chúng tôi là nhà cái có chính sách b?o m?t thông tin hàng ??u hi?n nay nên b?n có th? yên tâm l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!