Top 10 Game b?n súng 3D Offline hay nh?t n?m 2022

Game b?n súng 3D Offline hay

B?n súng là m?t trong nh?ng th? lo?i game ???c nhi?u b?n tr? l?a ch?n hi?n nay ??c bi?t là các b?n nam. Trong bài vi?t này, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n top 10 t?a game b?n súng 3D Offline hay dành cho c? Android và iOS.

Nh?ng t?a game mà nhà cái Casino VN138 gi?i thi?u d??i ?ây ??u có ?? h?a ??p m?t và nhi?u b?i c?nh khác nhau trong game. Hãy cùng l?y ?i?n tho?i c?a mình ra và tr?i nghi?m h?t t?t c? các t?a game d??i ?ây nhé.

Dead Trigger 2

 • Th? lo?i game: Hành ??ng, Nh?p vai, Phiêu l?u
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS 
 • Phát hành: 2013
 • Nhà phát hành: Madfinger Games
 • Giá game: Mi?n phí

N?u b?n là ng??i ?am mê nh?ng t?a game b?n súng k?ch tính thì Dead Trigger 2 có l? là t?a game mà b?n không nên b? qua. Vào game b?n s? hóa thân vào nhân v?t ?i tiêu di?t nh?ng xác s?ng trên ???ng ph? và làm nh?ng nhi?m v? ???c giao. V?i ?? hòa chân th?t và ??p m?t, nh?ng cu?c r??t ?u?i ch?c ch?n khi?n b?n không r?i máy ??y.

N.O.V.A 3: Freedom Edition

 • Th? lo?i game: Hành ??ng, nh?p vai
 • N?n t?ng thi?t b?: iOS, Windows
 • Phát hành: 2012
 • Nhà phát hành: Gameloft
 • Giá game: Mi?n phí

T?a game b?n súng 3D Offline hay th? hai mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là N.O.V.A 3: Freedom Edition. Khi tham gia game b?n s? ???c trang b? nh?ng kh?u súng t?i tân và hi?n ??i nh? ngoài ??i th?t. V?i nhi?m v? tiêu di?t nh?ng k? ??ch và làm nh?ng nhi?m v? ???c giao. N.O.V.A 3: Freedom Edition còn gây ?n t??ng v?i ng??i ch?i v? hình ?nh ?? h?a 3D ??p, nh?ng tòa nhà c? nát, ???ng b? hoang tàn.

 

Sniper X with Jason Statham

 • Th? lo?i game: Hành ??ng
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • Phát hành: 2015
 • Nhà phát hành: Glu
 • Giá game: Mi?n phí

Nh?ng ai yêu thích nh?ng b? phim hành ??ng ch?c s? bi?t ??n chàng di?n viên n?i ti?ng th? gi?i Jason Statham. Nh?ng b? phim hành ??ng mà anh tham gia r?t ???c yêu thích b?i nh?ng màn ??u súng mãn nhãn. Nh?ng gi? ?ây b?n có th? hóa thân vào nhân v?t này khi ??n v?i game Sniper X with Jason Statham. V?i ?? h?a ??p, nhi?u lo?i v? khí khác nhau, âm thanh s?ng ??ng ch?c ch?n khi?n b?n hài lòng.

ShadowGun

 • Th? lo?i game: Hành ??ng
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • Phát hành: 2019
 • Nhà phát hành: MADFINGER Games
 • Giá game: Mi?n phí

T?a game b?n súng 3D Offline hay ti?p theo mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n ?ó là ShadowGun. Game l?y b?i c?nh th? gi?i ?ang b? t?n công và tuy?n phòng th? cu?i cùng ?? b?o v? nhân lo?i ?ó chính là ShadowGun. Vào game b?n s? nh?p vai tr? thành m?t ng??i hùng chi?n ??u v?i nh?ng k? ??ch ?? b?o v? cho ng??i dân. Trong quá trình chi?n ??u b?n thu th?p áo giáp và nh?ng v? khí ?? ph?c v? kh? n?ng chi?n ??u c?a mình.

Neon Shadow

 • Th? lo?i game: Hành ??ng
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • N?m phát hành: 2016
 • Nhà phát hành: GameClub
 • Giá game: Mi?n phí

B?n có th? tham kh?o thêm: T?ng h?p Code Yuri H5 m?i nh?t n?m 2022 – Cách nh?p

Neon Shadow là m?t t?a game b?n súng Offline v?i l?i ch?i không quá ph?c t?p, vào game b?n ch? c?n lên súng và tiêu di?t ??i th? mà thôi. Qua m?i vòng game s? càng nâng lên các level cao h?n b?n ph?i chi?n ??u khó h?n v?i nh?ng k? ??ch ngày càng m?nh. 

Critical Ops

 • Th? lo?i game: Hành ??ng
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • N?m phát hành: 2015
 • Nhà phát hành: Critical Force Ltd.
 • Giá game: Mi?n phí

Critical Ops chính là t?a game th? sáu mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n. ?ây là m?t game m?t th?i t?ng làm m?a làm gió gi?i tr? khi?n nhi?u ng??i ph?i mê m?t. Vào game b?n s? b??c vào m?t th? gi?i tràn ??y kh?c li?t, n?i mà hai th? l?c t?n t?i luôn ??i ??u v?i nhau là kh?ng b? và ch?ng kh?ng b?. Hình ?nh s?ng ??ng và chân th?c cùng nh?ng pha hành ??ng nh? ngoài ??i ch?c ch?n s? khi?n b?n hài lòng. 

DEAD TARGET

 • Th? lo?i game: Hành ??ng
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • Phát hành: 2014
 • Nhà phát hành: VNG GAME STUDIOS
 • Giá game: Mi?n phí

Dead Target là t?a game ???c l?y b?i c?nh th? gi?i vào n?m 2040 khi chi?n tranh th? gi?i th? ba n? ra và nh?ng nhà c?m quy?n có k? ho?ch bi?n nh?ng con ng??i tr? thành các chi?n binh siêu vi?t chi?n ??u không bi?t m?t m?i. Vào game b?n s? hóa thân thành ng??i lính  hoàn thành nhi?m v? ?? nâng cao kinh nghi?m, tích ?i?m, t?ng thành tích trên b?ng x?p h?ng ?? có th? m? khóa nh?ng lo?i v? khí, súng, ??n và b?n ??.

NOVA Legacy

 • Th? lo?i game: Hành ??ng
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • Phát hành: 2017
 • Nhà phát hành: Gameloft
 • Giá game: Mi?n phí

Chia s? thêm cho b?n: Rank t?c chi?n có nh?ng b?c nào, cách tính ?i?m x?p h?ng LMTC

NOVA Legacy là m?t trong nh?ng t?a game b?n súng 3D Offline cho phép ng??i ch?i tr?i nghi?m c?m giác FPS t?t nh?t trong phiên b?n khoa h?c gi? t??ng. Game l?y b?i c?nh cu?c chi?n ??u gi?a con ng??i v?i nh?ng bí ?n bên ngoài không gian. Vào game, b?n s? nh?p vai vào m?t c?u chi?n binh ?ã v? h?u và ra chi?n tr??ng ?? ?ánh ?u?i nh?ng ??i quân xâm l??c ngoài hành tinh ?? b?o v? cho s? ph?n c?a nhân lo?i.

Hitman Sniper

 • Th? lo?i game: Hành ??ng, Nh?p vai
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • N?m phát hành: 2015
 • Nhà phát hành: SQUARE ENIX LTD
 • Giá game: Mi?n phí

V?i Hitman Sniper b?n s? nh?p vai vào m?t ??c v? và s? d?ng kh?u súng cùng nh?ng k? n?ng chi?n ??u c?a mình ?? ám sát nh?ng ng??i ???c t?ng th?ng giao cho. Trong quá trình làm nhi?m v? n?u b?n gi?t ???c càng nhi?u ng??i thì s? có nhi?u ti?n h?n. Ti?n ?ó dùng ?? nâng c?p v? khí ?? chi?n ??u v?i nh?ng m?c tiêu khó h?n.

Dead Effect 2

 • Th? lo?i game: Hành ??ng, Nh?p vai, Phiêu l?u
 • N?n t?ng thi?t b?: Android, iOS
 • Phát hành: 2015
 • Nhà phát hành: BadFly Interactive, a.s., App Holdings
 • Giá game: Mi?n phí

T?a game b?n súng 3D Offline cu?i cùng mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là Dead Effect 2. Vào game b?n s? là m?t ?i?p viên tinh nhu? v?a th?c d?y sau m?t quá trình ng? ?ông, sau ?ó ph?i chi?n ??u v?i nh?ng quái v?t, xác s?ng xung quanh. Dead Effect 2 cho b?n c?m giác hóa thân vào nh? các nhân v?t c?a nh?ng b? phim hành ??ng n?i ti?ng h?p d?n và ??y k?ch tích.

Trên ?ây là Top 10 Game b?n súng 3D Offline hay nh?t n?m 2022 mà chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Hãy cùng t?i nh?ng t?a game này và c?ng tr?i nghi?m trong th?i gian r?nh r?i b?n nhé.

Ngay hôm nay, b?n hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và mang v? nhi?u ph?n quà nhé. Chúng tôi là trang cá c??c và trò ch?i game hàng ??u hi?n nay, liên h? chúng tôi n?u b?n c?n ???c t? v?n c? th?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!