Diablo 2: Resurrected – ?ánh giá | Huy?n tho?i tr? l?i

Diablo 2: Resurrected - ?ánh giá | Huy?n tho?i tr? l?i

N?u b?n là m?t tín ?? c?a game Diablo 2 Resurrected thì ch?c ch?n b?n không th? b? qua bài vi?t này ???c. T?a game huy?n tho?i ?ã tr? l?i và l?i h?i h?n x?a!

?? tìm hi?u thêm thông tin v? nh?ng s? thay ??i c?a phiên b?n m?i và nh?ng ?ánh giá, phê bình t? các game th? chuyên nghi?p ?ã tr?i nghi?m th?. Cùng tìm hi?u ngay bây gi? v?i nhà cái Casinovn138.com nhé!

C?t truy?n

??u tiên, chúng ta s? tìm hi?u v? c?t truy?n c?a Diablo 2: Resurrected có n?i dung bám sát v?i phiên b?n ti?n nhi?m Diablo 2: Sau khi ?ã thành công phá h?y thân xác c?a Diablo ? ph?n 1, ng??i anh hùng ?ã không ki?m ch? ???c tr??c s?c m?nh c?a qu? v??ng nên ?ã quy?t ??nh truy?n n?ng l??ng viên ?á ch?a linh h?n c?a ác qu? lên ??u c?a mình.

Tuy nhiên ?i?u này ?ã ph?n tác d?ng. Vì s?c m?nh bóng t?i quá l?n nên ?ã tha hóa ng??i anh hùng, bi?n ??i anh thành Dark Wanderer, sai khi?n anh ti?n hành các nghi l? tri?u h?i nh?ng qu? v??ng khác c?ng nh? ??a Diablo tr? l?i v?i tr?n gian m?t l?n n?a.

S? ki?n t?m t?i và ??c ác này ?ã khi?n th? gi?i ph?i ch?n ??ng, thu hút nhi?u anh hùng kh?p n?i, thu?c nhi?u phe phái khác nhau, ??ng lòng và h?p s?c tìm m?i cách tiêu di?t ác qu? Dark Wanderer cùng quân ?oàn ??a ng?c c?a h?n, ng?n không cho Diablo h?i sinh, b?o v? n?n hòa bình cho th? gi?i.

Diablo 2: Resurrected
Diablo 2: Resurrected

Gameplay

L?i ch?i trong game v?n gi? ???c nh?ng nét c? b?n c?a ph?n 1: B?n s? ???c vào vai 1 trong 7 l?p nhân v?t quen thu?c N? chi?n binh (Amazon), Sát th? (Assassin), Th?y t? (Necromancer), Ng??i sói (Druid), ?? t? (Barbarian), Hi?p s? (Paladin) và Pháp s? (Sorceress).

B?n ph?i th?c hi?n m?t chu?i các nhi?m v? khác nhau nh? ?ánh boss, s?n quái, tìm ?? v?t,… ?? l?n theo d?u v?t c?a Dark Wanderer và tiêu di?t ???c h?n. Bên c?nh ?ó, game c?ng s? có 3 ch? ?? t?ng d?n: Bình th??ng, Ác M?ng và ??a Ng?c. 

B?n có th? xem thêm: Cách nh?n Code Kho Báu Huy?n Tho?i m?i nh?t ??n gi?n

Kho v? khí ?a d?ng (cung tên,  giáo, g??m,…), m?i nhân v?t s? có m?t b? v? khí riêng, phù h?p v?i phong cách chi?n ??u c?a nhân v?t ?ó. Ch? ?? ch?i online c?ng ???c thay ??i khi ng??i ch?i không th? ?em nhân v?t offline c?a mình vào ch?i online mà b?t bu?c ph?i ch?n nhân v?t online t??ng ?ng. 

Gameplay
Gameplay

?? h?a s?c nét

H? tr? 2 ?? h?a: ?? h?a m?i chu?n HD cho phép ng??i ch?i có th? tùy ch?nh lên ??n 4K 60fps và ?? h?a ? phiên b?n c? dành cho cho nh?ng game th? thích hoài ni?m, mu?n tr? v? th?i huy hoàng trong quá kh?.

Nh? công ngh? mô hình 3 chi?u mà chuy?n ??ng c?a các nhân v?t c?ng ???c m??t mà h?n, không t?n t?i ??ng tác th?a, uy?n chuy?n và d?t khoát trong t?ng hành ??ng. Ngo?i hình c?a quái v?t c?ng ???c làm l?i ?? trông d? t?n và ?áng s? h?n. Nhân v?t thì ???c s?a l?i m?t chút nh? thay ??i màu da c?a nhân v?t hi?p s? hay nhân v?t ng??i sói s? có thêm b? râu m?i l?.

?? h?a
?? h?a chu?n HD

Âm thanh ch?t l??ng

S? d?ng công ngh? âm thanh vòm 7.1 Dolby hi?n ??i nh?t giúp ch?t l??ng âm thanh t?t h?n phiên b?n c? ? nh?ng ch? nh? lo?i b? nh?ng ti?ng rè, không có ?? tr? so v?i hình ?nh, t?p âm giúp ng??i ch?i có th? nghe rõ ???c âm thanh t? nhi?u h??ng khác nhau, t? ?ó xác ??nh ???c v? trí c?a k? thù s? xu?t hi?n.

Ph?n nh?c n?n v?n gi? nguyên giai ?i?u n?m x?a nh?ng ???c ph?i v?i nhi?u âm h??ng m?i khác nhau ?? mang l?i m?t nét tr? trung, t??i m?i h?n, phù h?p v?i n?n âm nh?c hi?n ??i.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Rank t?c chi?n có nh?ng b?c nào, cách tính ?i?m x?p h?ng LMTC

Giai ?i?u c?a bài nh?c s? thay ??i liên t?c ?? phù h?p v?i hoàn c?nh c?a t?ng ng??i ch?i khi lâm tr?n v?a giúp h? nâng cao tinh th?n chi?n ??u, v?a khi?n c?m xúc c?a h? ???c th?ng hoa h?n. Giúp h? c?m nh?n ???c s? kh?c li?t c?a tr?n chi?n c?ng nh? s? nguy hi?m c?a k? thù tr??c m?t.

Âm thanh ch?t l??ng
Âm thanh ch?t l??ng

?ánh giá và phê bình v? Diablo 2: Resurrected

  • Metacritic (90/100): “Diablo 2: Resurrected là phiên b?n s? làm cho nh?ng ng??i sáng l?p ra t?a game Diablo 2 (2002) ph?i t? hào. Là m?t ng??i may m?n ch?i qua 2 phiên b?n, tôi không ch?c game th? ngày nay s? ngh? nh? th? nào nh?ng ??i v?i tôi thì ?ây là m?t b?n game “c?i ti?n” hoàn h?o nh?t (ch? không ph?i là m?t b?n “??p ?i xây l?i”). Ch?a bao gi? tôi th?y ??a ng?c l?i r?c l?a ??n nh? v?y, th?t là tuy?t v?i.”
  • Game Informer (8.75/10): “Có th? nói phiên b?n Diablo 2 (c? phiên b?n 2002 l?n Resurrected) luôn là ph?n game hay nh?t, x?ng ?áng ??ng trong hàng ng? nh?ng huy?n tho?i game ?n khách nh?t m?i th?i ??i.”
  • Destructoid (8.5/10): “?ây là phiên b?n r?t ?áng ch?i, x?ng ?áng t?ng ??ng ti?n b?n b? ra.”
  • God Is A Geek (8/10): ” S? r?t là tuy?t v?i n?u b?n ch?a t?ng ch?i Diblo 2 phiên b?n n?m 2002, ??m b?o s? ?em ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m r?t tuy?t v?i.”
  • NME (4/5): “Diablo 2: Resurrected có th? s? khi?n các game th? t?ng ch?i phiên b?n 2002 th?t v?ng nh?ng s? ?em ??n nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i cho nh?ng ng??i ch?i m?i, nh?ng ng??i ch?a ch?i phiên b?n ??u tiên bao gi?.”
?ánh giá và phê bình v? Diablo 2: Resurrected
?ánh giá và phê bình v? Diablo 2: Resurrected

Chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 v?a cung c?p ??n các b?n các thay ??i ngo?n m?c, các l?i phê bình, ?ánh giá t? game th? trong phiên b?n game Diablo 2: Resurrected m?i nh?t. Hy v?ng các b?n có tr?i nghi?m th?t tuy?t v?i khi ch?i game này.

Tham gia ngay cùng nhà cái Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n. Chúng tôi là nhà cái game cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n, liên h? n?u b?n có nh?ng câu h?i c?n ???c gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!