Hutao Build – H??ng d?n cách xây d?ng nhân v?t trong Genshin Impact

Hutao Build - H??ng d?n xây d?ng nhân v?t Genshin Impact

Hutao (H? ?ào), m?t trong nh?ng nhân v?t DPS hàng ??u c?a Genshin Impact ???c nhi?u nhà du hành ch?n làm carry cho team. Hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n các b?n build Hutao, t?t c? các trang b? v? khí, thánh di v?t và m?t s? cái tên trong ??i hình xoay quanh nhân v?t – Hutao.

Bài vi?t c?a Casino VN138 h??ng d?n các b?n cách build Hutao, nh?m t?i ?u hóa s?c m?nh cho cô nàng. Sau ?ây cùng chúng tôi phân tích c? th? nhé.

B? k? n?ng Nhân v?t Hutao

?i?p D?n Lai Sinh

?i?p D?n Lai Sinh
?i?p D?n Lai Sinh

Thi tri?n k? n?ng: Hu Tao tiêu hao m?t ph?n HP ?ánh lui k? ??ch xung quanh, b??c vào tr?ng thái “B? Ng?n ?i?p V?”.

Tr?ng thái B? Ng?n ?i?p V?

 • ? tr?ng thái này s?c t?n công c?a Hu Tao s? t?ng lên d?a theo gi?i h?n HP khi vào tr?ng thái này, t?n công t?ng lên b?ng cách này không ???c v??t quá 400% t?n công c? b?n c?a Hu Tao.
 • Chuy?n sát th??ng t?n công thành sát th??ng Nguyên T? H?a, nguyên t? chuy?n hóa này không th? b? ?ính kèm thay th?;
 • Tr?ng kích s? t?ng thêm hi?u qu? Huy?t Mai H??ng cho k? ??ch b? ?ánh trúng.
 • T?ng kh? n?ng kháng gián ?o?n c?a Hu Tao.

Hi?u qu? Huy?t Mai H??ng

 • K? ??ch ? tr?ng thái Huy?t Mai H??ng, m?i 4 giây s? ch?u sát th??ng Nguyên T? H?a 1 l?n.
 • Cùng m?t m?c tiêu ch? ???c t?n t?i 1 hi?u qu? Huy?t Mai H??ng, và ch? có b?n thân Hu Tao ???c làm m?i th?i gian kéo dài.

B? Ng?n ?i?p V? s? ???c gi?i tr? khi k?t thúc th?i gian duy trì k? n?ng, Hu Tao r?i tr?n ho?c b? ?ánh b?i.

B?n có th? tham kh?o thêm: H??ng d?n ch?i Genshin impact chi ti?t cho ng??i m?i

An Th?n Bí Pháp

Thi tri?n k? n?ng: Hutao vung linh h?n r?c l?a, gây sát th??ng Nguyên T? H?a ph?m vi l?n.

Khi trúng k? ??ch, s? h?i HP cho Hu Tao d?a theo gi?i h?n HP c?a Hu Tao. Hi?u qu? này có hi?u l?c v?i t?i ?a 5 k? ??ch b? ?ánh trúng.

N?u HP c?a Hu Tao th?p h?n ho?c b?ng 50% khi b? k? n?ng ?ánh trúng thì s? gây ra sát th??ng và l??ng tr? li?u cao h?n.

?u và nh??c ?i?m c?a Hutao Genshin Impact

V?i m?t b? k? n?ng d?i dào sát th??ng nh? trên thì Hutao có th? ??m nhi?m v? trí carry, ngu?n sát th??ng chính cho team. Nhân v?t này ???c ?ông ??o game th? nh?t và m?t trong “Liyue Big 3” c?a game, bên c?nh Ganyu và Xiao. 

?u và nh??c ?i?m c?a Hutao Genshin Impact
?u và nh??c ?i?m c?a Hutao Genshin Impact

Nh??c ?i?m c?a Hutao là c?n ng??i dùng có k? n?ng cao, thi?u th?n th? l?c n?u ch?a th? quay ra 2 Hutao và nâng cung m?nh. K? n?ng gây m?t máu và th? l?c nên ng??i ch?i c?n l?u ý t?n d?ng k? n?ng c?a các t??ng b? tr?,… Tuy nhiên nh?ng nh??c ?i?m nh? ?ó không ?? ?? che l?p s?c m?nh c?a cô nàng

S?c m?nh v??t tr?i c?a cô nàng ???c bi?t ??n t? ph?n ?ng B?c H?i khi k?t h?p cùng Xingqiu, nhân v?t 4 sao h? Th?y mà ch?a ai có th? thay th? ???c. Ngu?n sát th??ng chính c?a bé loli ???c ??n t? nh?ng ?òn ?ánh th??ng c?a thanh tr?ng kích cô ?ang c?m trên tay, không ph? thu?c vào n?ng l??ng c?ng không c?n th?i gian n?p. N?u có m?t ??i hình ??u t? m?nh m?, g?n nh? không có nhân v?t h? h?a nào có th? sánh ???c v?i ngu?n sát th??ng d?i dào c?a Hutao.

Có th? b?n c?ng quan tâm: B?n ?? Genshin Impact ti?ng Vi?t h?u ích cho tân th?

Build trang b? và thánh di v?t cho Hutao

Sau ?ây là ph?n các b?n ?ang mong ch?, h??ng d?n build Hutao bao g?m trang b? và thánh di v?t

Trang b? v? khí

Tr??ng H? Ma
Tr??ng H? Ma

Tr??ng H? Ma: V? khí t?t nh?t cho Hutao, không có b?t k? m?t trang b? nào có th? so sánh ???c, có th? hi?u là Tr??ng H? Ma thi?t k? ra ?? dành riêng cho Hutao v?y.

Th??ng Tai ??ng C?a R?ng: L?a ch?n t?t ch? sau H? Ma, là v? khí b?n sao m?nh nh?t c?a Hutao.

Th??ng Quy?t Chi?n: Trang b? t?ng ch? s? chí m?ng trên m?i ?òn ?ánh,, m?nh t??ng ???ng Tai ??ng C?a R?ng và m?nh h?n n?u dùng Tan Ch?y.

B?ch Anh: V? khí 3 sao, h?i khó ki?m do ch? r?i ra t? r??ng n?u ch?a có các trang b? 4 sao khác, thì B?ch Anh là s? l?a ch?n hoàn h?o cho các nhà du hành khi v?a m?i kh?i ??u không lâu.

Thánh di v?t

Thánh di v?t
Thánh di v?t

Hutao có hai s? l?a ch?n khi trang b? thánh di v?t là m?t trong hai b? Ma N? truy?n th?ng và b? Dòng H?i ?c t? inazuma. B? ma n? không có b?t k? nh??c ?i?m nào, trong khi Dòng H?i ?c có th? ?em l?i sát th??ng cao h?n m?t chút nh?ng b?n ph?i tr? giá b?ng vi?c ít ???c dùng Q h?n, d?n t?i sát th??ng AOE c?ng gi?m. Tùy vào thiên h??ng b?n ch?i mà ??a ra l?a ch?n build ?? h?p lý.

??i hình Hutao

??i hình Hutao
??i hình Hutao

D??i ?ây chúng tôi s? cung c?p cho b?n m?t s? nh?n xét v? các nhân v?t phù h?p nh?t ?? tác chi?n cùng Hutao

 • Xingqiu: Tuy?t ??i không th? v?ng m?t n?u b?n mu?n Hutao c?a mình có sát th??ng t?i ?a v?i kh? n?ng ph?n ?ng B?c H?i. Cung c?p Th?y t? ngoài sân, sát th??ng cao, heal nh?, gi?m sát th??ng Hutao ph?i ch?u. Xingqi là m?t nhân v?t không th? thay th? b?n mu?n ch?i Hutao.
 • Amber: Buff t?t b?t ng? cho Hutao, ??c bi?t là n?u b?n quay trúng cung Ti?ng Th? Dài Vô T?n. N?u có C6 thì càng t?t vì giúp t?ng t?c cho Hutao.
 • Bennett: T?m ?n do cung c?p hi?u ?ng c?ng h??ng H?a nh?ng Hutao th?c s? không c?n anh chàng này trong team. Tuy nhiên anh ???c nhi?u ng??i ch?i l?a vì r?t d? quay ra ?? nâng cung m?nh cùng v?i kh? n?ng buff máu t? until.
 • Xiangling: T?t h?n so v?i Bennett, ??c bi?t là ? C6 khi +15% sát th??ng H?a. Tuy nhiên b?n ph?i bi?t phân ph?i Q/E h?p lý b?i ngay c? Xingqiu c?ng không k?p c?p Th?y cho Xiangling và Hutao cùng m?t lúc.
 • Thoma: Nhân v?t 4 sao m?i ???c thi?t k? riêng cho Hutao. Khá t?t khi ?em l?i khiên, c?ng h??ng H?a và do ?ó r?t h?u d?ng, dù h?i khó t?i ?u.
 • Zhongli: ?em l?i cho Hutao m?t l?p khiên dày ?? tho?i mái gây sát th??ng, không ph?i lo ng?i gì v? l??ng HP còn l?i.

B?n có th? tham kh?o thêm: Cách ?i?m danh Genshin và nh?n th??ng t? Genshin Impact

Hy v?ng r?ng bài vi?t h??ng d?n build Hutao ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138 ?ã giúp b?n làm th? nào ?? t?i ?u s?c m?nh c?a nhân v?t này, chinh ph?c ???c La Hoàn 36 sao, ??p boss ?ánh quái m?t cách d? dàng. 

B?n hãy ??ng ký ngay Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n ?ang ch? ??i b?n. Chúng tôi là nhà cái game cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n. V?i chính sách b?o m?t an toàn ???c nhi?u ng??i ?ánh giá cao nên hãy an tâm ??ng ký nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!