3 B??c ??ng ký thành công tài kho?n Casino VN138

3 B??c ??ng ký thành công tài kho?n Casino VN138

B?n mu?n tham gia các trò ch?i cá c??c trên Casino VN138 mà không bi?t b?t ??u nh? th? nào. Bài vi?t này chúng tôi s? h??ng d?n cho b?n 3 b??c ??ng ký thành công tài kho?n Casino VN138 m?t cách nhanh nh?t.

VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín hàng ??u hi?n nay, ??n v?i trang web ng??i ch?i có th? tham gia nhi?u trò ch?i cá c??c khác nhau và may m?n có th? ki?m thêm ngu?n thu nh?p m?i cho mình. Hãy cùng xem cách ??ng ký d??i ?ây nhé.

B??c 1: ??ng ký

B?n truy c?p vào trang web nhà cái ? ??a ch?: https://casinovn138.com

Sau ?ó ch?n vào nút ??ng ký trên góc ph?i màn hình.

??ng ký Casino VN138
??ng ký Casino VN138

B??c 2: ?i?n thông tin ng??i ch?i

Sau khi b?m vào, m?t màn hình hi?n ra các thông tin mà b?n c?n ph?i cung c?p ?? t?o tài kho?n ng??i ch?i. Trong ?ó:

  • Tên ??ng nh?p: B?n có th? ??t tên ??ng nh?p tùy thích.
  • M?t kh?u: M?t kh?u ít nh?t là 8 ký t? và ph?i bao g?m ch? và s?.
  • Xác nh?n l?i m?t kh?u: l?p l?i m?t l?n n?a m?t kh?u c?a b?n
  • S? ?i?n tho?i: Ph?i s? d?ng s? ?i?n tho?i chính ch? mà b?n ?ang s? d?ng.
  • Mã ki?m tra: Ng??i ch?i nh?p nh?ng ký t? nhìn th?y trên màn hình
  • Sau cùng: Tích vào ô tôi ?ã 18 tu?i tr? lên và b?m ??ng ký ngay ?? hoàn t?t.
?i?n thông tin ng??i ch?i
?i?n thông tin ng??i ch?i

B??c 3: Hoàn thành ??ng ký 

Sau khi b?m ??ng ký ngay, tài kho?n c?a b?n ?ã ???c t?o. Hãy th? ??ng nh?p Casino VN138 và n?p ti?n vào tài kho?n ?? gi?i trí và ki?m ti?n b?n nhé.

??ng nh?p th?
??ng nh?p th?

Trên ?ây là 3 b??c ??ng ký Casino VN138 ??n gi?n và d? th?c hi?n mà c?ng có th? làm ???c. Trang web chúng tôi có nhi?u trò ch?i cá c??c khác nhau, chúc b?n may m?n nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!