T?ng H?p Nh?ng Khuy?n Mãi H?p D?n T?i Casino VN138

T?ng H?p Nh?ng Khuy?n Mãi H?p D?n T?i Casino VN138

Nhà cái Casino VN138 uy tín hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Khi ??ng ký thành viên, ng??i ch?i s? nh?n ???c nhi?u ?u ?ãi kh?ng khác nhau, cùng xem ?ó là nh?ng khuy?n mãi gì qua bài vi?t bên d??i nhé.

Nh?ng khuy?n mãi t? nhà cái VN138 siêu kh?ng có th? lên ??n 20% và 100% còn ch?n ch? gì n?a mà không tham gia cá c??c ngay nào. 

Khuy?n mãi n?p ti?n l?n ??u Casino VN138 lên ??n 20%

Khuy?n mãi n?p ti?n l?n ??u Casino VN138 lên ??n 20%
Khuy?n mãi n?p ti?n l?n ??u Casino VN138 lên ??n 20%

Ch??ng trình khuy?n mãi ???c áp d?ng cho t?t c? thành viên l?n ??u n?p ti?n vào tài kho?n Casino VN138 t?i thi?u s? ti?n là 200.000 VN?. Ti?n th??ng có th? lên ??n 888.000 VND. Ng??i ch?i ph?i hoàn thành 5 vòng c??c ?? rút ti?n v? tài kho?n c?a mình.

Khuy?n mãi 100% l?n n?p ti?n ??u tiên

Khuy?n mãi 100% l?n n?p ti?n ??u tiên
Khuy?n mãi 100% l?n n?p ti?n ??u tiên

S? ti?n n?p t?i thi?u 500.000 VND. Th??ng t?i ?a 2.000.000 VND, c??c 20 vòng

Ví d?:

– Ti?n n?p 1,000,000 VND

– Ti?n th??ng: 1,000,000 x 100% = 1,000,000 VND

– Doanh thu c??c: (1,000,000 + 1,000,000) x 20 = 40,000,000 VND

?i?u ki?n nh?n khuy?n mãi và rút ti?n:

– C?p nh?t thông tin ngân hàng và s? ?i?n tho?i chính xác

– Nh?n khuy?n mãi tr??c khi c??c

– Không trùng IP, ID v?i tài kho?n ?ã nh?n khuy?n mãi

– Liên h? CSKH cung c?p b?ng lái xe 2 m?t

– Th?i gian nh?n khuy?n mãi trong vòng 24h tính t? l?n n?p ??u tiên

M?i thành viên ch? ???c tham gia khuy?n mãi ngày 1 l?n. Khuy?n mãi này ch? ???c nh?n trong ngày có giao d?ch n?p ti?n thành công.

Gi?i thi?u b?n bè tham gia Casino VN138

Gi?i thi?u b?n bè tham gia VN138
Gi?i thi?u b?n bè tham gia VN138

Áp d?ng v?i t?t c? các thành viên tham gia Casino VN138, thành viên gi?i thi?u 3 b?n s? nh?n ???c 333,000 VND.

?i?u ki?n: Thành viên gi?i thi?u ph?i có giao d?ch tr??c khi mu?n gi?i thi?u ng??i ch?i m?i,ng??i ???c gi?i thi?u ph?i n?p vào ít nh?t 1 tri?u và c??c b?ng s? ti?n n?p m?i ???c tính là 1 khách gi?i thi?u hi?u qu?.

M?ng sinh nh?t thành viên Casino VN138

M?ng sinh nh?t thành viên VN138
M?ng sinh nh?t thành viên VN138

Áp d?ng v?i t?t c? các thành viên tham gia Casino VN138 có sinh nh?t trong tháng. 

?i?u ki?n: T?ng ti?n n?p t? 3.000.000 VND, th?i gian ho?t ??ng liên t?c 3 tháng, ti?n th??ng 300.000, t?i thi?u 5 vòng c??c.

Hoàn tr? ti?n th??ng cá c??c

Hoàn tr? ti?n th??ng cá c??c
Hoàn tr? ti?n th??ng cá c??c

Nhi?u trò ch?i hoàn tr? ti?n c?c h?p d?n:

  • Hoàn tr? ?á Gà 0.25%
  • Hoàn tr? 0.4% Slot Game – Bài
  • Hoàn tr? baccarat 0.7%
  • Hoàn tr? th? thao 0.4%

N?p l?i m?i ngày 1.888.000?

N?p l?i m?i ngày 1.888.000?
N?p l?i m?i ngày 1.888.000?

M?i thành viên ch? ???c tham gia khuy?n mãi này 1 l?n m?i ngày và không ???c tham gia chung v?i khuy?n mãi 20% trong ngày. Khuy?n mãi này ch? ???c nh?n trong ngày có giao d?ch n?p ti?n thành công. 

Ví d?:

– Ti?n n?p: 800,000 VND.

– Ti?n th??ng:15% x 800,000 = 120,000 VND

– Doanh thu c??c: (800,000 + 120,000) x 15 = 13,800,000 VND

Nhà cái Casino VN138 khuy?n mãi ng?p tràn, hãy ??ng ký tham gia ngay ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng và cùng th??ng th?c nh?ng trò ch?i cá c??c h?p d?n b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!