H??ng d?n ??ng nh?p vào VN138

B?n mu?n tham gia các trò ch?i cá c??c gi?i trí trên Casino VN138 thì vi?c ??u tiên chúng ta c?n ph?i có m?t tài kho?n. Hãy xem bài vi?t h??ng

d?n ??ng ký tài kho?n và ??ng nh?p Casino VN138 m?t cách chi ti?t d??i ?ây.

Tài kho?n ??ng ký này c?a duy nh?t m?t cá nhân và các thông tin ??ng ký c?n ph?i chính xác ?? vi?c rút ti?n và n?p ti?n tr? nên thu?n l?i. Hãy s?n sàng tham gia các game cá c??c h?p d?n t?i Casino VN138 b?n nhé.

?i?u ki?n ??ng ký tham gia Casino VN138

Casino VN138 là m?t trang cá c??c online ?n ti?n th?t ???c ho?t ??ng h?p pháp t?i Vi?t Nam. Khi b?n mu?n tham gia cá c??c trên Casino VN138 c?n ?áp ?ng nh?ng yêu c?u d??i ?ây c?a chúng tôi:

 1. Là ng??i trên 18 tu?i.
 2. Có s? d?ng s? ?i?n tho?i còn ho?t ??ng.
 3. S? h?u tài kho?n ngân hàng ?? thu?n ti?n n?p rút, tham gia cá c??c.

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Casino VN138

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Casino VN138
H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Casino VN138

B??c 1: Truy c?p vào trang web Casino VN138, vào ph?n ??ng ký.

B??c 2: Trên màn hình có ph?n ?i?n thông tin cá nhân c?a ng??i ch?i, b?n c?n ?i?n chính xác nh?ng thông tin mà chúng tôi yêu c?u. 

 • Tên ??ng nh?p: B?n có th? ??t tên ??ng nh?p tùy thích.
 • M?t kh?u: M?t kh?u ít nh?t là 8 ký t? và ph?i bao g?m ch? và s?.
 • Xác nh?n l?i m?t kh?u: L?p l?i m?t l?n n?a m?t kh?u c?a b?n
 • S? ?i?n tho?i: Ph?i s? d?ng s? ?i?n tho?i chính ch? mà b?n ?ang s? d?ng.
 • Mã ki?m tra: S? hi?n trên màn hình b?n ch? c?n nh?p ?úng là ???c

B??c 3: Tích vào ô tôi ?ã ?? 18 tu?i và nh?n ??ng ký ngay. V?y là b?n ?ã hoàn thành vi?c ??ng ký tài kho?n Casino VN138 r?i ??y.

??ng nh?p Casino VN138 ?? ki?m tra tr?ng thái tài kho?n

??ng nh?p Casino VN138
??ng nh?p Casino VN138

Sau khi ?ã hoàn thành b??c ??ng ký tài kho?n b?n hãy ti?n hành ??ng nh?p Casino VN138 ?? ki?m tra tr?ng thái tài kho?n c?a mình. L?u ý c?n ?i?n ?úng thông tin “Tên ??ng nh?p”“m?t kh?u” mà b?n v?a ??ng ký ban ??u. 

Sau khi ??ng nh?p thành công, b?n có th? tham gia và xem qua m?t s? s?n ph?m n?i b?t nh?: Lô ?? online, ?á gà, xóc ??a, tài x?u, baccarat…, b??c ??u tiên b?n ph?i th?c hi?n là n?p ti?n vào tài kho?n. Hãy xem h??ng d?n cách n?p ti?n Casino VN138 này nhé.

Cách nh?n ?u ?ãi kh?ng Casino VN138

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n. Không nh?ng th? khi ??ng ký tham gia b?n còn nh?n ???c nhi?u khuy?n mãi kh?ng t? nhà cái Casino VN138. Cùng xem ?ó là nh?ng ?u ?ãi gì bên d??i nhé:

 1. Th??ng lên ??n 20% cho l?n n?p ti?n ??u tiên (VD: Ti?n n?p 10.000.000 x 20% = 2.000.000 VND). 
 2. Hoàn tr? 5% hàng tháng cho ng??i ch?i. (v?i ?i?u ki?n thành viên c?a VN138 có t?ng giao d?ch thua h?ng tháng t? 20 tri?u VND.)
 3. G?i ti?n li?n tay – Th??ng nay 15% m?i ngày (VD: Ti?n n?p 1.000.000 x 15% = 150.000 VND)
 4. Khuy?n mãi m?ng sinh nh?t ???c áp d?ng cho t?t c? thành viên c?a Casino VN138. (VD: Ti?n n?p 300.000 VND, th??ng 300.000 VND, doanh thu c??c 5 vòng)
 5. Gi?i thi?u b?n bè tham gia. ?i?u ki?n b?n ?ã t?ng n?p ti?n t?i Casino VN138 và gi?i thi?u t? 3 ng??i và 3 ng??i m?i ?ã tham gia c??c t? 3 vòng tr? lên.
 6. Hoàn tr? 0.25% ti?n ?á gà
 7. Hoàn tr? Slot quay và Slot bài 0.4% (T?i thi?u m?t vòng 1 quay)
 8. Hoàn tr? 0.4% cho các cá c??c th? thao (T?i thi?u m?t vòng 1 quay).

Nh?ng l?u ý sau khi ??ng ký Casino VN138

Vì ?ây là tài kho?n ??ng ký c?a cá nhân ng??i ch?i và nh?ng v?n ?? liên quan ??n vi?c rút ti?n và n?p ti?n. Nên chúng tôi khuy?n cáo ng??i ch?i không nên làm các vi?c d??i ?ây:

 1. Không s? d?ng chung ho?c chia s? tài kho?n cho ng??i khác, Casino VN138 ?ã có tr??ng h?p báo m?t ti?n trong tài kho?n vô c?, chúng tôi s? không ch?u trách nhi?m cho tr??ng h?p này.
 2. Ng??i ch?i dùng tài kho?n cá c??c ?? r?a ti?n là m?t hành ??ng ?áng lên án, gây ?nh h??ng r?t l?n. N?u phát hi?n chúng tôi có quy?n khóa tài kho?n c?a b?n v?nh vi?n.
 3. Dùng nhà cái là n?i trung gian ?? th?c hi?n hành vi giao d?ch b?t chính. Ng??i ch?i có th? tham kh?o các ?i?u kho?n d?ch v? c?a Casino VN138.

Bài vi?t h??ng d?n ??ng ký tài kho?n Casino VN138 r?t ??n gi?n và d? dàng th?c hi?n ?úng không nào. Hãy ??ng ký tham gia ngay ?? nh?n ???c nhi?u ?u ?ãi cá c??c t? chúng tôi nhé.