Tin chuy?n nh??ng Chelsea c?p nh?t m?i nh?t

in t?c m?i nh?t v? Chelsea: Thông tin, hình ?nh, s? ki?n n?i b?t th? tr??ng chuy?n nh??ng Chelsea c?p nh?t nhanh và liên t?c. ?i?u khi?n c?ng ??ng hâm m? phát s?t khi ?ã có thông tin xác nh?n 3 c?u th? tr? c?t c?a Chelsea ?ã b? Barca thâu tóm cùng v?i s? ra ?i c?a Lukaku tr??c th?m World Cup 2022.

D??i ?ây là bài vi?t c?a Casino VN138 ??a ??n nh?ng tin t?c m?i nh?t v? th? tr??ng chuy?n nh??ng Chelsea ???c c?p nh?t nhanh nh?t m?i các cùng xem qua nhé.

Lukaku s? r?i Chelsea tr??c th?m World Cup 2022

Lukaku s? r?i Chelsea tr??c th?m World Cup 2022

M?i ?ây HLV tr??ng ??i tuy?n B?, ông Roberto Martinez v?a ti?t l? r?ng, Romelu Lukaku nhi?u kh? n?ng s? r?i Chelsea vào mùa Hè t?i. ???c bi?t ?ây là ?i?u mà r?t nhi?u chuyên gia ?ã khuyên Lukaku nên làm ?? c?u có m?t v? trí ?á chính t?i vòng chung k?t World Cup 2022.

T?i th? 7 ngày 2 tháng 4, Chelsea ?ã ch?u m?t th?t b?i khó tin t?i sân nhà Stamford Bridge khi b? CLB m?i lên h?ng Brentford vùi d?p t?i 4-1. ??ng th?i Lukaku c?ng góp m?t trong tr?n ??u và ???c vào sân t? gh? d? b?.

Ti?n ??o ng??i B? ???c tung vào sân ? phút 65, t?i th?i ?i?m Chelsea ?ang b? d?n tr??c 3-1. Nh? th??ng l?, Lukaku v?n không có b?t k? ?óng góp nào cho ??i bóng v?i h?n 25 phút có m?t trên sân. Ti?n ??o Lukaku v?n không có 1 pha d?t ?i?m nào v?i v?n v?n 12 l?n ch?m bóng và không t?o ???c b?t c? m?t ???ng chuy?n nào b?t phá.

Ti?n ??o Lukaku v?n không có 1 pha d?t ?i?m nào v?i 12 l?n ch?m bóng
Ti?n ??o Lukaku v?n không có 1 pha d?t ?i?m nào v?i 12 l?n ch?m bóng

Hi?n t?i, ti?n ??o Romelu Lukaku ?ã ch?m m?c 9 l?n liên ti?p không ghi ???c b?t k? m?t bàn th?ng nào. Trong 4 tr?n Premier League g?n nh?t c?a Chelsea, Romelu Lukaku ch? ???c ra sân v?n v?n 56 phút.

M?i ?ây, Roberto Martinez ?ã lên ti?ng khuyên Lukaku nên r?i Chelsea tr??c th?m World Cup n?u mu?n có ???c phong ?? t?t trên ??t Qatar cu?i n?m nay. Ông c?ng cho r?ng kh? n?ng c?a Romelu r?t t?t nh?ng anh c?n m?t môi tr??ng thích h?p ?? l?y l?i phong ?? cho b?n thân. Chelsea không ph?i là n?i thích h?p ?? Lukaku k? v?ng.

Xác nh?n: 3 c?u th? tr? c?t c?a Chelsea ?ã b? Barca thâu tóm

Xác nh?n: 3 c?u th? tr? c?t c?a Chelsea ?ã b? Barca thâu tóm

1 tháng 4 m?i ?ây, ??i ch? sân Camp Nou ?ã ti?n hành ‘cu?c t?ng ti?n công’ nh?m vào Chelsea, gi?a c?n kh?ng ho?ng c?a ??i bóng. Theo ti?t l? ??n t? ký gi? Matt Law, Barcelona ?ã th?c hi?n m?t s? ??ng thái ?? ti?n hành thâu tóm b? ba h?u v?, bao g?m Cesar Azpilicueta, Andreas ChristensenAntonio Rudiger t? Chelsea. 

B?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t: Tin t?c m?i nh?t v? chuy?n nh??ng Barcelona

Matt kh?ng ??nh, Blaugrana ?ã ??m b?o ???c ch? ký c?a Christensen do anh s?p h?t th?i h?n h?p ??ng và Antonio Rudiger c?ng t??ng t? vi?c s?p ch?m d?t th?i h?n h?p ??ng t?i Chelsea. Sau khi ?ã có nh?ng ??ng thái ??m b?o cho th??ng v? Andreas Christensen, Barca v?n hy v?ng s? ký h?p ??ng v?i Cesar Azpilicueta và h? c?ng ?ã m? ?àm phán v? tr??ng h?p c?a Antonio Rudiger.

Barcelona ?ang th?c hi?n m?t n??c ?i táo b?o nh?m t?n d?ng các l?nh tr?ng ph?t v?i Chelsea ?? ký h?p ??ng v?i ba trung v? t?ng giành ch?c vô ??ch Champions League. Tr??c hành ??ng này, Tuchel d? ki?n s? ??i di?n v?i vi?c t?n th?t n?ng n? v? m?t nhân s?.

Tuchel d? ki?n s? ??i di?n v?i vi?c t?n th?t n?ng n? v? m?t nhân s?
Tuchel d? ki?n s? ??i di?n v?i vi?c t?n th?t n?ng n? v? m?t nhân s?

“Christensen c?a Chelsea ???c cho là s? chuy?n ??n Nou Camp theo d?ng chuy?n nh??ng t? do, khi h?p ??ng c?a anh ???c ?áo h?n vào cu?i mùa gi?i, v?i Azpilicueta v?n ?ang ???c Barca theo dõi, tuy nhiên h?p ??ng c?a anh ?ã ???c gia h?n thêm 12 tháng ?ã ???c ?àm phán tr??c”

Còn phía Barca tuyên b? r?ng “Barca s?n sàng trao cho Azpilicueta m?t b?n h?p ??ng có th?i gian hai n?m, v?i tùy ch?n gia h?n thêm n?m th? ba, ??ng th?i các cu?c ?àm phán ???c t? ch?c v?i phía ??i di?n c?a Rudiger.”

Casino VN138 luôn có ??i ng? nhân viên tr?c hàng ngày nh?m h? tr? nh?ng th?c m?c và h??ng d?n ng??i ch?i m?t cách t?n tình nh?t. Chúng tôi s?n sàng h? tr? nh?ng ng??i 24/24 trong vi?c h??ng d?n ??ng ký, n?p ti?n hay rút ti?n. Khi có b?t k? nhu c?u nào, b?n ??u có th? Liên h? ngay v?i nhà cái ?? ???c tr?i nghi?m c?m giác vui ch?i tho?i mái và an tâm nh?t khi cá c??c t?i Casino VN138 nhé.

Bài vi?t thu?c chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 thông tin ??n c?ng ??ng ng??i hâm m? v? th? tr??ng chuy?n nh??ng c?a Chelsea. Tr??ng h?p Lukaku r?i ??i bóng cùng v?i m?t b? ba h?u v? thì Chelsea s? ??i di?n v?i tình tr?ng t?n th?t n?ng n? v? m?t nhân s?. Theo dõi Casino VN138 ?? c?p nh?t nh?ng tin t?c m?i nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!