Crypto là gì? Nh?ng thông tin c?n bi?t v? ??u t? Cryptocurrency

Nh?ng thông tin c?n bi?t v? ??u t? Cryptocurrency

Các nhà ??u t? Bitcoin h?n là ?ã quen thu?c v?i ??ng ti?n Crypto r?i. Nh?ng ??i v?i anh em m?i tham gia vào th? tr??ng này, có th? v?n ch?a bi?t Crypto là gì và b?t ??u ??u t? vào Crypto nh? th? nào m?i là hi?u qu??

??ng lo, Casinovn138.com ?ã có m?t ? ?ây và s?n sàng giúp b?n tr? l?i nh?ng câu h?i. Hãy ??c h?t bài vi?t này ?? xem các thông tin d??i ?ây có làm b?n hài lòng không nhé.

Crypto là gì?

Crypto là m?t d?ng ti?n mã hóa hay còn ???c g?i là ti?n ?o, thu hút ?ông ??o các nhà ??u t? tham gia.

Crypto có th? ???c xem là m?t chu?i các thu?t toán ???c mã hóa nh?m b?o m?t các thông tin giao d?ch b?ng ph??ng th?c k? thu?t s? thông qua công ngh? Blockchain.

Crypto là gì?
Crypto là gì?

Crypto mang tính phi t?p trung nên nó là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u nhà ??u t? do s? ??n gi?n, tho?i mái, không dính dáng ??n bên th? 3 nh? ngân hàng ho?c chính ph?.

Nh?ng thông tin c?n bi?t v? ??u t? Cryptocurrency

?? có th? tr? thành m?t nhà ??u t? thông minh và thu l?i ???c nhi?u l?i nhu?n trong l?nh v?c này thì b?n c?n ph?i bi?t m?t s? nh?ng thông tin quan tr?ng và c?n thi?t v? vi?c ??u t? Crypto.

C? ch? ho?t ??ng

??u tiên là v? c? ch? ho?t ??ng c?a Crypto. Vì nó là m?t ph??ng ti?n trao ??i d?ng k? thu?t s? nên các th?c ho?t ??ng s? khác hoàn toàn so v?i nh?ng lo?i ti?n pháp ??nh mang tính truy?n th?ng.

C? ch? ho?t ??ng c?a Crypto currency
C? ch? ho?t ??ng c?a Crypto currency

Xây d?ng trên n?n t?ng c?t lõi c?a Blockchain

Blockchain ho?t ??ng gi?ng nh? m?t cu?n s? k? thu?t s? phân tán và ghi l?i t?t c? các giao d?ch. D? li?u s? ???c l?u tr? trong các kh?i và m?i kh?i s? ???c liên k?t v?i kh?i tr??c ?ó. T? ?ó, m?t chu?i liên k?t d? li?u kh?ng l? ???c hình thành. Khi b?n mu?n th?c hi?n các thay ??i ??i v?i thông tin trên blockchain, nó c?n có s? ??ng thu?n c?a t?t c? các thành viên trong h? th?ng.

V?i công ngh? Blockchain, m?i ng??i dùng ti?n ?i?n t? có m?t b?n sao c?a cu?n s? cái này ?? t?o ra m?t b?n sao th?ng nh?t c?a d? li?u. Ph?n này s? th?c hi?n ch?c n?ng ghi l?i các giao d?ch m?i và c?p nh?t t?t c? các b?n sao c?a blockchain cùng m?t lúc.

Xây d?ng trên n?n t?ng c?t lõi c?a Blockchain
Xây d?ng trên n?n t?ng c?t lõi c?a Blockchain

?? ng?n ch?n gian l?n có th? x?y ra, m?i giao d?ch ???c xác minh b?ng m?t trong hai c? ch? xác th?c c? b?n. Bao g?m c? ch? b?ng ch?ng công vi?c ho?c b?ng ch?ng c? ph?n.

Xác th?c thông qua c? ch? Proof of Work ho?c Proof of Stake

B?ng ch?ng công vi?c và b?ng ch?ng c? ph?n là hai c? ch? xác th?c ???c s? d?ng r?ng rãi nh?t trong các d? án ti?n ?i?n t? hi?n nay.

B?ng ch?ng công vi?c: ?ây là c? ch? xác minh giao d?ch trên Blockchain. Thu?t toán này ??a ra các v?n ?? và câu h?i mà các th? ?ào ph?i c?nh tranh quy?t li?t ?? có th? gi?i quy?t chúng.

Xác th?c thông qua c? ch? Proof of Work ho?c Proof of Stake
Xác th?c thông qua c? ch? Proof of Work ho?c Proof of Stake

Ng??i nào gi?i ???c v?n ?? s?m h?n s? nh?n ???c ph?n th??ng b?ng s? ti?n ?i?n t? c?a h? th?ng mà ng??i ?ó ?ã tham gia. Tuy nhiên, quá trình c?nh tranh này làm tiêu t?n m?t l??ng l?n n?ng l??ng và tài nguyên c?a máy tính.

Proof of Stake: So v?i Proof of Work, thu?t toán Proof of Stake ?ã kh?c ph?c ???c nh??c ?i?m là tiêu t?n ?i?n n?ng. Nh? c? ch? ??t c??c, s? l??ng giao d?ch mà m?i bên xác minh ?ã b? h?n ch?.

Cách th?c ho?t ??ng g?n nh? t??ng t? th? ch?p t? ngân hàng. M?t trong hai bên có th? tham gia ??t c??c ti?n ?i?n t? ?? xác minh giao d?ch. Khi ?ã thu th?p ?? s? ti?n ??t c?c, nhóm xác th?c s? ???c ch? ??nh cho nhóm giao d?ch m?i.

Proof of Stake
Proof of Stake

Các d? án ti?n ?i?n t? ra ??i sau Bitcoin có xu h??ng áp d?ng b?ng ch?ng công vi?c thay vì b?ng ch?ng c? ph?n.

Y?u t? ??ng thu?n trong th? gi?i ti?n ?i?n t?

C? Proof of Work và Proof of Stake ??u ti?n hành xác minh thông qua c? ch? ??ng thu?n. Khi m?t cá nhân nào ?ó tham gia xác minh giao d?ch thì giao d?ch ?ó b?t bu?c ph?i tr?i qua ki?m tra, xác minh c?a ?a s? thành viên cùng tham gia.

Tính ch?t ??c tr?ng c?a Crypto

 • Tính ch?t s? hóa: Ti?n Crypto ch? t?n t?i duy nh?t ? d?ng s? hóa, cho nên ng??i s? h?u không th? s? hay c?m n?m ???c.
 • Tính ch?t ngang hàng: Ng??i mua và ng??i bán tr?c ti?p trao ??i v?i nhau, không c?n thông qua trung gian nên ?? m?t th?i gian và các kho?n chi phí phát sinh khác.
Tính ch?t ??c tr?ng c?a Crypto
Tính ch?t ??c tr?ng c?a Crypto
 • Tính phi t?p trung: Không có s? giám sát hay tham gia c?a b?t k? bên th? ba nào nh? chính ph? hay ngân hàng nên các quá trình giao d?ch s? di?n ra vô cùng nhanh chóng, d? dàng và tho?i mái.
 • Không c?n d?a trên s? tin c?y: Các giao d?ch ??u di?n ra hoàn toàn trên h? th?ng nên gi?a ng??i mua và ng??i bán c?ng không nh?t thi?t ph?i ??t ni?m tin vào nhau. C? theo h?p ??ng mà ti?n hành. H?p ??ng ???c th?c thi khi ??i bên ??u ?áp ?ng ??y ?? các ?i?u kho?n và yêu c?u mà sàn giao d?ch ??a ra.
 • Tính ch?t ?n danh: Do không có s? qu?n lý c?a b?t k? ai nên nh?ng ng??i tham gia không c?n thi?t ph?i khai báo thông tin. Do ?ó, giao d?ch có th? ???c ti?n hành mà không c?n bi?t ng??i mua là ai và ng??i bán là ai.
Tính ch?t ?n danh
Tính ch?t ?n danh
 • Giao d?ch xuyên biên gi?i: B?t c? qu?c gia nào c?ng có th? tham gia ???c. Do th?c hi?n hoàn toàn trên n?n t?ng k? thu?t s? nên quá trình giao d?ch không b? ng?n c?m b?i b?t k? y?u t? ??a lý nào.
 • Tính b?o m?t cao: Các thông tin ??u ???c mã hóa. Ch? có ng??i s? h?u m?i có th? truy c?p ???c. Ngoài ra, không ai có th? truy c?p ???c.

Làm th? nào ?? s? h?u ti?n ?i?n t??

Có hai cách ?? nhà ??u t? có th? s? h?u ???c ti?n ?i?n t? m?t cách d? dàng. ?ó là tham gia ?ào coin và mua bán trên th? tr??ng ti?n ?i?n t?.

Tham gia ?ào coin

Làm th? nào ?? s? h?u ti?n ?i?n t??
Làm th? nào ?? s? h?u ti?n ?i?n t??

?ào coin ?òi h?i b?n ph?i ??u t? m?t dàn máy tính có c?u hình ch?t l??ng và am hi?u sâu v? các k? thu?t liên quan ??n ?ào coin và công ngh? hi?n ??i.

Mua bán trên th? tr??ng ti?n ?i?n t?

B?n có th? trao ??i, mua bán bình th??ng qua sàn giao d?ch b?ng s? ti?n pháp ??nh mà b?n ?ang có.

?u và nh??c ?i?m c?a Cryptocurrency

?u ?i?m

 • Tính b?o m?t cao
 • Không th? làm gi? ti?n ?i?n t? nh? ti?n pháp ??nh ???c
 • T?c ?? giao d?ch, mua bán di?n ra nhanh chóng
?u ?i?m c?a Cryptocurrency
?u ?i?m c?a Cryptocurrency
 • Giao d?ch ngang hàng, không thông qua trung gian
 • Phí giao d?ch t??ng ??i th?p h?n so v?i ti?n pháp ??nh truy?n th?ng

Nh??c ?i?m

 • M?c ?? r?i ro cao
 • H?n ch? và khó s? d?ng v?i nh?ng ng??i không am hi?u v? công ngh?

Hi?n nay tên th? tr??ng xu?t hi?n vô s? nhà cái m?i nh?ng ?a s? các nhà cái này ??u kém ch?t l??ng v?i nhi?u th? ?o?n l?a g?t ng??i ch?i vo cùng tinh vi. Hãy ??n v?i Casino VN138 ngay hôm nay ?? có th? yên tâm tham gia vui ch?i th? ga do nhà cái có ?i?u kho?n d?ch v? rõ ràng.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p t?t c? nh?ng thông tin h?p d?n ??n v?i các b?n mu?n tìm hi?u v? ti?n Crypto và các ki?n th?c liên quan ??n v?n ?? này. Hy v?ng các b?n s? c?m th?y các thông tin này vô cùng b? ích và có th? áp d?ng vào vi?c ??u t? trong t??ng lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!