Bityard là gì? H??ng d?n ??ng ký & s? d?ng sàn Bityard m?i nh?t

H??ng d?n ??ng ký & s? d?ng sàn Bityard m?i nh?t

B?n là m?t ng??i m?i tham gia vào vi?c ??u t? tài chính? B?n ?ang trên con ???ng tìm ki?m các sàn giao d?ch uy tín và ch?t l??ng hàng ??u hi?n nay? V?a hay, sàn Bityard r?t thích h?p v?i nh?ng nhà ??u t? m?i nh? b?n. Nh?ng b?n ?ã bi?t Bityard là gì ch?a?

?? có th? bi?t các thông tin chi ti?t v? sàn Bityard và cách ??ng ký, s? d?ng tài kho?n nh? th? nào m?i là thông minh. Hãy cùng nhà cái Casinovn138.com khám phá bài vi?t d??i ?ây ngay bây gi? nhé.

Bityard là gì?

Sàn Bityard là sàn giao d?ch ?i?n t? ?ã ???c c?p gi?y phép t?i h?n 4 qu?c gia l?n trên th? gi?i là Úc, Estonia, SingaporeHoa K?. V?i s? m?nh cao c? ???c b?o ??m t? khi sinh ra và phát tri?n ??n ngày hôm nay “H?p ??ng chi ti?t, giao d?ch d? dàng” luôn ???c Bityard áp d?ng, ???c c?ng ??ng nhi?u nhà ??u t? tin t??ng nh? vào s? uy tín và ch?t l??ng.

B?n có th? tham kh?o thêm v? sàn Binance qua bài vi?t: Binance là gì? H??ng d?n ??ng ký và s? d?ng Binance cho ng??i m?i

Bityard là gì?
Bityard là gì?

?i?m n?i b?t c?a sàn Bityard

 • Giao di?n t?i ?u, thân thi?n v?i ng??i dùng. Thi?t k? ??n gi?n giúp ng??i dùng d? dàng th?c hi?n các thao tác khi s? d?ng.
 • Giao d?ch h?p ??ng v?i th?i gian nhanh chóng v?i m?c giao d?ch t?i thi?u là 5 USDT.
 • H? tr? nhi?u tính n?ng b?o m?t an toàn cho ng??i s? d?ng.
 • Giao di?n t??ng thích v?i c? hai dòng ?i?u hành là AndroidIOS.
 • H? tr? hình th?c ?òn b?y t? 20 cho ??n 100.
?i?m n?i b?t c?a sàn Bityard
?i?m n?i b?t c?a sàn Bityard
 • ??ng ký tài kho?n nhanh chóng, ch? m?t 30s hoàn thành.
 • H? tr? n?p ti?n vào ví trên sàn b?ng ti?n pháp ??nh v?i nhi?u hình th?c thanh toán nh? Momo, VitettelPay,…
 • Không b?t bu?c KYC (vì sàn ?ã h? tr? KYC s?n)

Các lo?i phí giao d?ch c?a sàn Bityard

T?n t?i hai lo?i phí giao d?ch v?i tên g?i là: Phí m? v? th? và phí qua ?êm

 • Phí m? v? th? = S? ti?n ký qu?*(?òn b?y-1)*0.15%
 • Phí qua ?êm = S? ti?n ký qu? *(?òn b?y-1)*0,045% * s? ngày

Phí qua ?êm s? ???c tính vào lúc 6 gi? 55 phút sáng theo gi? Vi?t Nam.

Các lo?i phí giao d?ch c?a sàn Bityard
Các lo?i phí giao d?ch c?a sàn Bityard

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Bityard

B??c 1: Truy c?p vào ???ng link https://www.bityard.com/ ?? ti?n hành ??ng ký tài kho?n.

B??c 2: ?i?n thông tin ??ng ký b?ng s? ?i?n tho?i ho?c email ??u ???c.

B??c 3: Nh?n vào nút L?y mã ?? nh?n mã qua tin nh?n ?i?n tho?i.

B??c 4: Nh?p mã và nh?n ??ng ký là hoàn thành.

H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Bityard
H??ng d?n ??ng ký tài kho?n Bityard

H??ng d?n s? d?ng sàn Bityard

Cách n?p ti?n

 • N?p USDT b?ng pháp ??nh: Hi?n t?i b?n có th? n?p b?ng 4 hình th?c thanh toán ???c h? tr?: Th? ngân hàng, Ví Momo, ViettelPay, ZaloPay.

?? n?p ti?n, b?n ch?n N?p ti?n => Mua USDT

 • N?p ti?n b?ng coin có s?n: ?ây là hình th?c ph? và khuyên b?n ch? nên s? d?ng nap ti?n USDT b?ng pháp ??nh thôi nhé. B?i vì các giao d?ch trên sàn ??u ph?i s? d?ng USDT c?. Dù b?n có n?p b?ng coin thì c?ng ph?i m?t th?i gian ?? ??i sang USDT thôi.

?? n?p ti?n, b?n vào Tài kho?n => N?p ti?n => Ch?n ??ng coin mu?n n?p => Chuy?n ti?n vào ví

Cách n?p ti?n
Cách n?p ti?n

Cách rút ti?n

B??c 1: Ch?n Chain name: OMNI, ERC20 ho?c TRC20

B??c 2: Nh?p s? l??ng và ??a ch? USDT c?a b?n => Ti?p

B??c 3: Nh?p m?t mã tài s?n

B??c 4: Nh?p email ?? l?y mã

B??c 5: Nh?n Xác nh?n là hoàn thành

Cách rút ti?n
Cách rút ti?n

Cách ??t l?nh giao d?ch 

B??c 1: Nh?n vào ph?n Cài ??t n?m ? bên góc ph?i màn hình

B??c 2: M?i ng??i ch?n T? l? d?ng lãi, t? l? d?ng l? sao cho phù h?p v?i b?n thân. N?u ch? giao d?ch trong ngày thì không c?n ph?i tick vào Th? qua ?êm (phí qua ?êm).

Ngoài ra, các b?n có th? ??t l?nh th? tr??ng và l?nh gi?i h?n trên sàn Bityard tùy theo chi?n thu?t ?òn b?y và kh? n?ng sinh l?i mà b?n t? d? ?oán.

Cách ??t l?nh giao d?ch 
Cách ??t l?nh giao d?ch

V? nhà cái Casino VN138 c?a chúng tôi, hi?n t?i ?ang m? ra r?t nhi?u trò ch?i online v? Sòng bài, Th? Thao, ?á gà,… vô cùng h?p d?n v?i các giá tr? ti?n th??ng c?c kh?ng. N?u b?n còn nhi?u ?i?u còn tò mò v? Casino VN138, m?i b?n xem ph?n Gi?i thi?u c?a chúng tôi nhé.

C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p. Nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p t?t t?n t?t nh?ng thông tin chi ti?t nh?t v? sàn Bityard. Hy v?ng các b?n s? may m?n và thành công khi l?a ch?n sàn này làm n?i d?ng chân khi m?i b?t ??u tham gia ??u t? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!