H??ng d?n cách tính Subnet Mask nhanh, chính xác t? IP

H??ng d?n cách tính Subnet Mask nhanh, chính xác t? IP

Subnet Mask mang ??n r?t nhi?u l?i ích cho vi?c chia s? ngu?n l?c m?ng. Nó s? giúp ng??i dùng phân b? m?ng m?t cách khoa h?c và h?p lý h?n. V?y Subnet Mask là gì? Vì sao c?n ph?i bi?t cách tính Subnet Mask?

T?t t?n t?t thông tin mà b?n ?ang th?c m?c s? ???c chia s? chi ti?t trong bài vi?t này. M?i các b?n khám phá ngay bây gi? cùng v?i Casinovn138.com nhé!

Subnet Mask là gì?

Subnet Mask là các s? ???c th? hi?n d??i d?ng 32 bit ho?c 128 bit dùng ?? phân ?o?n ??a ch? IP ?ang t?n t?i trên m?ng TCP/IP, các ??a ch? ?ó ???c chia thành ??a ch? network và ??a ch? host riêng bi?t.

Quá trình subnetting có th? s? chia nh? h?n n?a ph?n host c?a m?t ??a ch? IP thành các subnet ph? ?? ??nh tuy?n ???c l?u l??ng trong các subnet l?n h?n.

Các bit nh? phân là ??i di?n cho m?t m?ng ???c bi?u di?n b?ng s? 1 trong nh?ng subnet mask và các bit ??i di?n cho m?t máy ch? ???c hi?n th? là các s? 0. ? trong m?t m?ng nh? phân, s? 1 s? t??ng tr?ng cho “nhìn vào các s? phía d??i” và s? 0 thì có ngh?a là “không c?n nhìn”. Vi?c s? d?ng Subnet Mask s? giúp router không c?n ph?i x? lý toàn b? 32 bit mà ch? c?n nh?n di?n ???c nh?ng bit ?ã l?a ch?n.

Subnet Mask là gì?
Subnet Mask là gì?

Vì sao c?n ph?i tính Subnet Mask?

M?i máy tính khi dùng cùng m?t m?ng s? có cùng m?t ??a ch? IP và không thay ??i. Vì th?, ng??i dùng c?n l?y m?t ph?n Node Address ?? ??nh danh cho t?ng Subnet.

Subnet calculator ???c s? d?ng ?? chia m?t IP network thành nh?ng subnet con thông qua vi?c tính toán nh?ng ??a ch? network, broadcast, subnet mask cùng các ??a ch? IP c?a host. Các m?ng con s? ???c tính b?ng th? công ho?c b?n có th? s? d?ng subnet calculator tr?c tuy?n h? tr? vi?c tính.

?? s? d?ng ???c Subnet Mask phân chia m?ng h? th?ng thì b?n c?n ph?i xác ??nh ???c s? l??ng m?ng con c?n ph?i s? d?ng. Vi?c làm này s? d?a trên c? s? d? li?u v? hi?n tr?ng, ??ng th?i k?t h?p cùng v?i d? ki?n v? t?c ?? t?ng tr??ng c?a h? th?ng m?ng trong t??ng lai.

Vì sao c?n ph?i tính Subnet Mask?
Vì sao c?n ph?i tính Subnet Mask?

H??ng d?n cách tính subnet mask t? IP nhanh và chính xác

Cách 1: Tính Subnet mask

Ng??i dùng c?n ph?i tính toán ?? phân chia các ??a ch? c?a m?ng l?p C 162.199.0.0 thành 10 m?ng con riêng bi?t. Vi?c c?n làm ??u tiên là làm sao ?? xác ??nh ???c ?úng giá tr? c?a Subnet Mask. Quá trình xác ??nh này s? ???c th?c hi?n theo 3 b??c sau ?ây mà chuyên m?c T?ng h?p ?ã t?ng h?p:

B??c 1: B?n hãy l?y toàn b? m?ng con c?n chia và chuy?n chúng thành các d?ng nh? phân, chính là 10 m?ng con trong m?ng l?p C, t?c là 1010.

B??c 2: Chuy?n t?t c? các bit c?a 1010 thành s? 1 và sau ?ó thêm vào phía sau các s? 0, K?t qu? các dãy s? lúc này s? là 11110000. Ti?p t?c b?n chuy?n các giá tr? nh? phân thành th?p phân và có ???c s? 240. S? này chính là ph?n giá tr? m? r?ng c?a Subnet Mask tùy bi?n.

B??c 3: ? b??c này, b?n c?n thêm ph?n m? r?ng c?a Subnet Mask tùy bi?n (t?c 240) vào sau s? 255255.0.0 (?ây là ph?n giá tr? c?a Subnet Mask ?ã ???c m?c ??nh s?n). Cu?i cùng, b?n s? có ???c Subnet Mask tùy bi?n là con s? 255.255.255.240.

Tóm l?i các b??c chi ti?t ?? b?n có th? xác ??nh ?úng ???c Subnet Mask:

B??c 1: Xác ??nh s? l??ng m?ng con c?n phân chia

B??c 2: Chuy?n giá tr? sang d?ng nh? phân

B??c 3: Chuy?n các d?ng nh? phân thành 1

B??c 4: Thêm bit 0 ?? ???c octet

B??c 5: Thêm giá tr? c?a Subnet Mask tùy bi?n vào sau giá tr? c?a Subnet Mask m?c ??nh

Tính Subnet mask
Tính Subnet mask

Cách 2: Ch?n Subnet mask t? b?ng

??i v?i Subnet Mask tùy bi?n, thông th??ng s? ch? có 8 giá tr? và m?i bit không thu?c Subnet Mask m?c ??nh l?i có giá tr? b?ng 0 ho?c 1. D?a theo nguyên t?c này, b?n s? thi?t l?p m?t b?ng thông tin ?? có th? xác ??nh ???c giá tr? c?a các Subnet Mask tùy bi?n phù h?p m?t cách nhanh chóng nh?t.

??u tiên, b?n c?n chuy?n ??i nh? phân và tính các giá tr? Subnet Mask b?ng vi?c c?ng d?n t?t c? giá tr? bit trong s? ??. Theo cách tính này, Subnet Mask s? bao ph? 1 bit t??ng ?ng v?i giá tr? là s? 1. Còn Subnet Mask bao ph? 2 bit s? có giá tr? là 192, 3 bit s? có giá tr? là 224.

B?n c? ti?p t?c th?c hi?n phép tính trên ?? tính ???c ??n c?t cu?i cùng bên ph?i s? ??. Sau khi tính giá tr? c?a nó s? t??ng ?ng là 255.

Vi?c làm ti?p theo mà b?n c?n th?c hi?n chính là xác ??nh s? l??ng m?ng con c?n phân chia t??ng ?ng v?i giá tr? Subnet Mask nào. Công th?c xác ??nh giá tr? s? là 2m – 2. Trong ?ó, m s? là s? bit ???c ??a vào Subnet Mask. Ngoài ra, do có 2 ??a ch? cùng t?n t?i trên m?t m?ng nên b?n s? ph?i tr? ?i 2.

B??c cu?i cùng, b?n hãy xác ??nh giá tr? c?a các c?t trong b?ng. ?ây chính là các c?t tính ?? b?n có th? phân chia m?ng l?n thành nh?ng m?ng con phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng. Trong tr??ng h?p b?n c?n chia 8 m?ng và ch?n các giá tr? ??n 14 m?ng con thì lúc này Subnet Mask s? có giá tr? t??ng ?ng là 240.

Ch?n Subnet mask t? b?ng
Ch?n Subnet mask t? b?ng

Nói tóm l?i, ?? có th? tính ???c giá tr? Subnet Mask, các b?n c?n th?c hi?n theo 3 b??c sau ?ây:

B??c 1: Chuy?n ??i Subnet Mask thành d?ng nh? phân

B??c 2: ??m toàn b? s? bit (g?i là m) ??a vào Subnet Mask tùy bi?n (l?u ý là tr? các bit thu?c Subnet Mask ???c ??t m?c ??nh)

B??c 3: Áp d?ng công th?c 2m – 2 ?? tính s? m?ng con mà b?n c?n.

B?n có th? tìm hi?u v? bubble io thông qua bài vi?t: Buddle.io | ?ánh giá tính n?ng, tr?i nghi?m, so sánh

V?y là nhà cái Casino VN138 ?ã h??ng d?n cho các b?n cách tính Subnet Mask m?t cách chi ti?t nh?t mà b?n có th? áp d?ng ngay hôm nay. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t và chúc các b?n thành công!

Qua nh?ng thông tin chia s? v? cách tính Subnet Mask, n?u b?n v?n còn th?c m?c thì hãy Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp chi ti?t nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!