Design thinking là gì? H??ng d?n quy trình 5 b??c c?c ??n gi?n

Design thinking là gì? H??ng d?n quy trình 5 b??c c?c ??n gi?n

?? gi?i quy?t v?n ?? ?ôi lúc b? c?n ki?t ý t??ng ??n t? các nhà sáng t?o, quy trình Design thinking ???c ra ??i nh?m gi?i quy?t v?n ?? này. V?y Design thinking là gì và nó giúp ích nh? th? nào cho các doanh nghi?p trong quá trình kinh doanh?

?? tìm hi?u rõ h?n v? quy trình t? duy thi?t k? Design thinking này m?t cách chi ti?t h?n. M?i các b?n tham kh?o bài vi?t sau ?ây ngay bây gi? cùng v?i Casinovn138.com nhé!

Design thinking là gì?

Design Thinking còn ???c g?i là T? duy thi?t k?. ?ây là m?t gi?i pháp sáng t?o ?? gi?i quy?t v?n ?? l?n mà các cá nhân và doanh nghi?p ?ang g?p ph?i. Design thinking là quá trình t? duy nh?m ti?p c?n và gi?i quy?t v?n ?? d?a trên t? duy hình ?nh ?? h?u hình hóa gi?i pháp.

Design thinking là gì?
Design thinking là gì?

??i v?i Design Thinking thì dù cho v?n ?? mà các b?n ?ang g?p ph?i có ph?c t?p hay tr?u t??ng nh? th? nào ?i n?a ho?c các v?n ?? khác khó có th? d? tính trong t??ng lai c?ng không có gì khó kh?n c?. Quá trình t? duy này s? giúp b?n ti?p c?n sâu ??n các v?n ?? liên quan ??n con ng??i qua cách th?c t? b?ng t? duy hình ?nh và ph??ng th?c ki?m tra.

Hi?n nay, ?ã có m?t s? t?p ?oàn l?n và n?i ti?ng trên th? gi?i ?ã và ?ang áp d?ng quy trình Design Thinking vào quá trình ho?t ??ng kinh doanh nh? Samsung, Apple, Google,…T? ?ó, các t?p ?oàn này ?ã có r?t nhi?u các ý t??ng sáng t?o m?i m?, có giá tr? cao ?? ph?c v? cho khách hàng c?a doanh nghi?p h?.

Nh?ng l?i ích khi áp d?ng Design Thinking

T?n d?ng t? duy nhóm

B?ng cách xây d?ng các nhóm mà ph??ng pháp này mang l?i nhi?u ti?ng nói, thúc ??y s? thông minh, kinh nghi?m và chuyên môn c?a t?p th?. T?t nhiên, nhi?u ng??i cùng nhau bàn b?c m?t v?n ?? nào ?ó thì luôn có nh?ng góc nhìn ?a chi?u giúp ??a ra các gi?i pháp sáng t?o h?n.

T?n d?ng t? duy nhóm
T?n d?ng t? duy nhóm

Thúc ??y tinh th?n sáng t?o

Gi?a s?p v?i nhân viên không t?n t?i b?t k? ranh gi?i nào trong quá trình th?c hi?n Design Thinking c?. C?ng không có b?t k? s? phê phán nào trong quá trình ?i tìm ý t??ng gi?i quy?t v?n ??. Vì v?y, Design Thinking thúc ??y tinh th?n sáng t?o c?a t?p th? giúp doanh nghi?p có nh?ng gi?i pháp ch?t l??ng nh?t, tính th?c ti?n cao nh?t.

T?p trung vào các v?n ?? c?t lõi

T? duy thi?t k? không ch? có m?c ?ích là s? sáng t?o và ??i m?i, nó ?i th?ng vào vi?c t?o l?p giá tr? và gi?i quy?t nh?ng v?n ?? mà b?n ?ang g?p ph?i. Nh? ?ó mà b?n có th? nhìn th?y c?t lõi c?a v?n ?? thay vì tri?u ch?ng c?a chúng. T? ?ó m?i có th? n?m b?t và gi?i quy?t v?n ?? m?t cách nhanh g?n, giúp ti?t ki?m th?i gian và ngân sách cho doanh nghi?p c?a b?n.

T?p trung vào các v?n ?? c?t lõi
T?p trung vào các v?n ?? c?t lõi

5 B??c trong quy trình Design Thinking

B??c 1: Empathize – Th?u hi?u

?? n?m ch?c ???c v?n ?? c?n gi?i quy?t, b?n ph?i ??t ra các câu h?i ?? tìm ra các y?u t? liên quan.

Công c? ???c s? d?ng ?? h? tr? ??t câu h?i ? b??c này là 5 – Whys và Kipling’s questions. Trong ?ó:

  • 5 – Whys s? giúp b?n tìm ra nguyên nhân chính làm phát sinh ra v?n ??. T? m?t câu h?i Why ban ??u, các b?n có th? ti?p t?c tìm hi?u sâu nguyên nhân b?ng nh?ng câu h?i Why ti?p theo cho ??n khi v?n ?? ?ó ???c b?n cho r?ng nó là c?t lõi.
  • Kipling’s questions s? h? tr? b?n thu th?p d? li?u cho d? ki?n ?ó m?t cách toàn di?n v? không gian, th?i gian, con ng??i và cách th?c nh? vào tr? l?i nh?ng câu h?i sau: What, Where, When, Who, How.
Empathize - Th?u hi?u
Empathize – Th?u hi?u

B??c 2: Define – Xác ??nh

Sau khi ?ã hi?u ra các v?n ?? ? b??c 1, b??c ti?p theo c?n th?c hi?n là b?n ph?i bi?t cách trình bày rõ ràng, bi?t ?u tiên l?a ch?n các v?n ?? nào nên ???c gi?i quy?t, k? v?ng nào nên ???c ?áp ?ng. B?i vì ngu?n l?c và ngân sách c?a m?i doanh nghi?p ??u h?n ch?, b?n s? không th? nào gi?i quy?t ???c t?t c? v?n ?? cùng m?t lúc ???c.

?? th?c hi?n t?t ? b??c này, các b?n c?n s? d?ng công c? Fishbone diagram.

Công c? này là bi?n th? c?a Mindmap, chuyên ???c dùng trong vi?c gi?i quy?t v?n ??. Công d?ng c?a mô hình này là trình bày l?i nh?ng d? ki?n ?ã ???c li?t kê ra t? b??c 1. Cách trình bày mô hình nh? sau: M?i ??u x??ng cá là 1 nguyên nhân => Nh? 5 – Whys tìm ra. Ti?p ?ó, trên t?ng nhánh x??ng s? là nh?ng y?u t? trong công c? Kipling’s questions.

Define - Xác ??nh
Define – Xác ??nh

B??c 3: Ideate – T?o ra ý t??ng cho các gi?i pháp

?ây là b??c h?p d?n nh?t trong chu?i ho?t ??ng c?a quy trình Design thinking. Trong ph?n này, các b?n hãy t?p trung vào ho?t ??ng lên ý t??ng d??i s? h? tr? c?a nhóm và làm sao ?? ??a ra nh?ng ý t??ng t?t nh?t ngay t?i th?i ?i?m ?ó.

? b??c này, các b?n hãy s? d?ng công c? Brainstorming ?? ti?n hành ?em l?i hi?u qu? cao

Công c? này là m?t công c? ???c s? d?ng nhi?u nh?t trong các bu?i h?p nhóm ? công ty hay ho?t ??ng ??i nhóm th??ng th?y. ?? ??m b?o s? d?ng công c? Brainstorming m?t cách hi?u qu? nh?t, b?n c?n th?c hi?n l?n l??t các b??c nh? sau:

  • Warm up and Explain problem: Gi?i thi?u v? v?n ?? và trình bày mô hình Fishbone diagram ?? m?i ng??i cùng n?m rõ nh?ng thông tin c?n thi?t. ?ây là giai ?o?n h?t s?c quan tr?ng ?? ý t??ng ?i theo ?úng ??nh h??ng và có th? gi?i quy?t ???c nh?ng v?n ?? c?t lõi.
  • Present rules: Thông báo cho m?i ng??i lu?t th?o lu?n. Trong công c? Brainstorming ch? có 1 lu?t duy nh?t là “Không Phán Xét” b?t k? ý t??ng nào ???c ??a ra.
  • Call for ideas: T?t c? m?i ng??i s? vi?t h?t các ý t??ng trong ??u mình vào m?t t? gi?y, không quan tr?ng ch?t l??ng hay ?úng sai c?a ý t??ng t?i b??c này.
  • Discussion: ? giai ?o?n này, m?i ng??i s? cùng nhau dán các ý t??ng lên b?ng theo t?ng vùng, m?i vùng ch?a các ý t??ng liên quan t?i nhau ho?c g?n nh? nhau. Sau ?ó, ti?n hành th?o lu?n l?n l??t t?ng vùng và ch?n ra t? 1 ??n 2 ý t??ng t?i ?u nh?t trong vùng ?ó và gi? l?i.  M?i ng??i có th? ??a ra nh?n xét và suy lu?n t? do. Nh?ng ý t??ng gây tranh cãi s? ???c ?? riêng sang m?t bên gi?i quy?t sau.
  • Evaluation: Sau khi ?ã ch?n ???c nh?ng ý t??ng phù h?p. M?i ng??i s? ti?n hành ?ánh giá l?i m?t l?n n?a nh?ng ý t??ng t?t nh?t ?? ??a ra làm gi?i pháp. Nh?ng ý t??ng nào còn gây tranh cãi và không th?ng nh?t s? ???c lo?i b?. M?c tiêu t?i b??c này là cu?i cùng ph?i ??t ???c t? 1 ??n 2 ý t??ng ho?c 1 nhóm ý t??ng thích h?p và t?t nh?t ?? ??a ra gi?i quy?t v?n ??.
Ideate - T?o ra ý t??ng cho các gi?i pháp
Ideate – T?o ra ý t??ng cho các gi?i pháp

B??c 4: Prototype – Tr?c quan hoá

?ây là giai ?o?n mà b?n s? h?u hình hóa các ý t??ng c?a mình b?ng nh?ng mô hình hay các s?n ph?m m?u. T? ?ó có th? nghiên c?u và tìm ki?m các gi?i pháp t?t nh?t cho t?ng v?n ?? ?ã ??t ra ? 3 b??c tr??c ?ó. 

Các s?n ph?m m?u t?i b??c này có th? là: S?n ph?m th?c u?ng (F&B), demo khóa h?c (training & coaching),… 

Qua vi?c nghiên c?u, ki?m tra và phát tri?n d?a trên nh?ng nhu c?u và tr?i nghi?m th?c t? c?a khách hàng mà doanh nghi?p d?n lo?i b? các s?n ph?m không ??t yêu c?u. ? b??c này, doanh nghi?p s? nh?n th?c ???c nh?ng h?n ch?, các v?n ?? hi?n h?u c?a s?n ph?m rõ ràng h?n, t? ?ó không ng?ng c?i ti?n s?n ph?m t?t h?n ?? ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? ph?n m?m OKR thông qua bài vi?t: Top 7 ph?n m?m OKR ?em l?i hi?u qu? cao cho doanh nghi?p

B??c 5: Test – Ki?m tra

?ây là b??c cu?i cùng trong 5 b??c c?a quy trình Design thinking. Nh?ng chuyên m?c T?ng h?p nh?n th?y trong th?c t?, b??c này th??ng ???c l?p ?i l?p l?i. 

Trong su?t giai ?o?n này, các b?n c?n ph?i liên t?c th? nghi?m và thu th?p ph?n h?i t? khách hàng ?? ti?p t?c c?i ti?n ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? c?a mình. Các ph?n h?i này là y?u t? quan tr?ng nh?t ?? phát tri?n và hoàn thi?n gi?i pháp.

Nh?ng do nhu c?u c?a khách hàng s? thay ??i theo th?i gian. Chính vì v?y mà ch? doanh nghi?p c?n luôn bám sát th?c t? và ??m b?o có nh?ng ph??ng án thay ??i phù h?p ?? t?o ra các s?n ph?m th?t s? ch?t l??ng và làm th?a mãn ???c các v?n ?? c?a khách hàng.

Test - Ki?m tra
Test – Ki?m tra

Qua nh?ng thông tin chia s? v? Design thinking là gì? N?u b?n v?n còn th?c m?c thì hãy Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp chi ti?t nh?t nhé.

V?y qua bài vi?t này, ch?c h?n các b?n ?ã hi?u ???c Design thinking là gì r?i ?úng không. ?ây là quy trình t? duy thi?t k? t?i ?u nh?t ???c nhi?u doanh nghi?p l?n s? d?ng và ?ã ??t ???c nhi?u hi?u qu? v??t tr?i v??t xa mong ??i. N?u b?n và doanh nghi?p ?ang g?p khó kh?n v? các v?n ?? t??ng t?, hãy áp d?ng ngay Design thinking vào quá trình tìm hi?u nguyên nhân và ??a ra gi?i pháp t?t nh?t nhé! Chúc các b?n thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!