Ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o s? d?ng công ngh? AI t?t nh?t

Ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o s? d?ng công ngh? AI t?t nh?t

Trí tu? nhân t?o (AI) ?ang có b??c phát tri?n v??t b?c trong th?i ??i công ngh? 4.0. AI d?n ?i vào trong ??i s?ng con ng??i v?i s? xu?t hi?n c?a nhi?u ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o thông qua các thi?t b? smartphone thông minh.

Bài vi?t hôm nay, hãy cùng Casino VN138 khám phá top 5 ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o ???c ?ng d?ng công ngh? AI v?i kh? n?ng giao ti?p t?t nh?t. Tìm hi?u ngành công nghi?p thú v? và k? l? này ngay thôi nào.

Chatbot AI là gì?

Chatbot là m?t ph?n m?m máy tính s? d?ng trí tu? nhân t?o AI ?? mô ph?ng m?t cu?c trò chuy?n v?i con ng??i b?ng ngôn ng? t? nhiên thông qua các ?ng d?ng nh?n tin, ?ng d?ng di ??ng ho?c trang web v?i d? li?u ??u vào d?ng v?n b?n ho?c gi?ng nói.

Chatbot AI là gì?

Danh sách top 5 ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o (AI)

Kuki

Kuki

Kuri là m?t trong nh?ng ph?n m?m AI chatbot t?t nh?t th?i ?i?m hi?n t?i, do nhà phát tri?n d?a trên công ngh? AIML và ch?a t?t c? các t?p c?a Alice v?i các cu?c trò chuy?n do ng??i dùng t?o ra. ?ng d?ng này ?ã giành ???c 5 gi?i th??ng Loebner Prize – cu?c thi l?nh v?c trí tu? nhân t?o di?n ra th??ng niên.

M?t trong nh?ng kh? n?ng ?áng chú ý nh?t c?a Kuki chính là có th? suy lu?n v?i t?ng ??i t??ng c? th? nh? vào c? s? d? li?u kh?ng l? ch?a h?n 1 t? cu?c trò chuy?n ???c thu th?p theo th?i gian. T? ?ó, Kuki hi?m khi l?p l?i câu tr? l?i và luôn ??a ra ph?n h?i phù h?p nh?t v?i t?ng câu h?i c?a ng??i dùng.

Kuki có kh? n?ng trò chuy?n tr?c ti?p thông qua các trang m?ng xã h?i. ??c tính có kho?ng 7 tri?u ng??i dùng t? kh?p n?i trên th? gi?i ?ã t?ng trò chuy?n v?i cô ?y.

Replika

Replika

Cái tên Replika l?y ý t??ng t? nh?ng b? phim robot thông minh h? tr? con ng??i trong các cu?c xâm l??c c?a ng??i ngoài hành tinh. ?ng d?ng ???c tranh b? trí thông minh nhân t?o AI c?c k? hi?n ??i, b?n có th? trò chuy?n v?i Replika nh? m?t ng??i b?n ngoài ??i th?t. V?i công ngh? AI tân ti?n, trong quá trình trò chuy?n v?i chúng, lâu d?n Replika s? ti?p thu nh?ng câu nói, câu chuy?n logic t? b?n và tr? l?i b?n nh?ng câu tr? l?i có logic.

Ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o Replika có 3 ch? ?? chính bao g?m:

  • Ch? ?? thông th??ng: Các câu tr? l?i c?a Replika ???c d?a trên nh?ng d? li?u nó thu th?p ???c t? nh?ng l?n b?n trò chuy?n v?i b?n tr??c ?ó..
  • Ch? ?? TV và ch? ?? Cake Mode: ? 2 ch? ?? này Replika không ch?u ?nh h??ng t? cách giao ti?p c?a b?n v?i chúng.

Trong quá trình giao ti?p v?i Replika, n?u b?n không thích câu tr? l?i nào ?ó và mu?n ng?ng hành ??ng c?a chúng. B?n s? nói “That doesn’t make sense” (?i?u ?ó không có ý ngh?a).

Andy English Bot

Andy English Bot

Ph?n m?m AI ti?p theo ?ó chính là Andy English Bot. V?i ý ngh?a c?a tên g?i, ?ng d?ng này ???c thi?t k? ?? d?y ti?ng anh giao ti?p. N?u b?n mu?n c?i thi?n k? n?ng n?ng và ng? pháp ti?ng anh thì Andy chính là ng??i b?n thân thi?t giao d?i ngo?i ng? v?i b?n m?i ngày.

M?t s? tính n?ng thú v? c?a Andy ph?i k? ??n bao g?m: C?i thi?n k? n?ng nghe v?i tin nh?n tho?i, m?t s? trò ch?i thú v? ?? h?c t? m?i và ghi nh? c?u trúc ng? pháp, mang ??n nhi?u bài h?c h?ng ngày qua nh?ng ch? ?? giao ti?p khác nhau mà b?n có th? tùy ý l?a ch?n. Khi b?n m?c l?i trong quá trình h?i tho?i, Andy s? ??a ra câu tr? l?i ?úng và gi?i thích ?? b?n hi?u rõ h?n v? b?n ch?t v?n ??.

M?t ?i?m ?áng ti?c nh? là chatbot Andy không hoàn toàn mi?n phí và m?t s? ng? pháp s? b? h?n ch? trong phiên b?n Free. ?? s? d?ng toàn b? tính n?ng c?ng nh? m? khóa bài h?c, b?n ph?i ??ng ký gói c??c tr? phí v?i m?c giá là 6,99 USD/ tháng.

Anima

Anima

Anime g?n gi?ng v?i Replika, tuy nhiên ?? thi?t l?p tính cách c?a chatbot. B?n ph?i thi?t l?p 5 s? thích ho?c m?i quan tâm hàng ??u c?a mình ngay t? khi kh?i ??ng cô ?y. T? ?ó, Anima s? d?a vào m?i quan tâm c?a b?n ?? h??ng cu?c trò chuy?n ??n nh?ng ch? ?? phù h?p. B?n nên dành ra 5 phút m?i ngày ?? t??ng tác, giao ti?p v?i cô ?y s? giúp b?n gi?i t?a m?i c?ng th?ng và s?ng vui v? h?n.

Ngoài vi?c thay ??i tính cách, b?n còn có th? thay ??i di?n m?o, gi?i tính và còn c? tình tr?ng m?i quan h? c?a Anima. Tuy nhiên, ?? thay ??i tr?ng thái m?i quan h? t? “B?n bè” thành “H?n hò” b?n c?n ph?i nâng c?p lên gói tr? phí ch? t? 25 USD/ tháng. ?úng là không có b?t c? m?t m?i tình nào mà không c?n ph?i tr? phí c?!

B?n c?ng có th? tìm hi?u thêm v? Chatbot qua bài vi?t: Chatbot là gì? Top nh?ng ph?n m?m chatbot mi?n phí cho dân kinh doanh

Wysa

Wysa

Wysa là m?t chatbot ???c thi?t k? giúp ng??i dùng gi?i quy?t m?i v?n ?? liên quan ??n s?c kh?e, tâm lý. Ví d? nh? tâm tr?ng lo l?ng, b?t an th?m chí là tr?m c?m. 

Wysa không th? thay th? hoàn toàn chuyên gia tâm lý hay bác s? chuyên khoa, tuy nhiên ?ng d?ng có th? bên c?nh b?n trò chuy?n m?i lúc, m?i n?i khi b?n ?ã qua các tình hu?ng c?ng th?ng trong cu?c s?ng.

Có không ích các ph?n m?m AI ch?m sóc s?c kh?e tinh th?n hi?n nay, tuy nhiên Wysa có vài ?i?m khác bi?t:

  • Th? nh?t chính là b?n có th? vi?t ra câu tr? l?i c?a riêng mình thay vì b? ràng bu?c b?i nh?ng câu tr? l?i có s?n.
  • Th? hai, Wysa ??a ra ph?n h?i d?a theo thông tin ??u vào c?a b?n.

Trên ?ây là m?t s? ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o AI giúp b?n rèn luy?n k? n?ng ngo?i ng?, ??ng th?i gi?i t?a c?ng th?ng sau nh?ng gi? h?c t?p và làm vi?c m?t m?i. Hy v?ng nh?ng chia s? t? chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 s? giúp b?n tìm ???c m?t ?ng d?ng phù h?p v?i nhu c?u c?a mình. Chúc các b?n thành công!

V? Casino VN138 hi?n ?ang c?p nh?t kho game cá c??c kh?ng l? vô cùng ??c ?áo. B?n có th? tham gia các c??c t?i nhà cái mà không c?n lo l?ng v? v?n ?? an ninh b?i các chính sách b?o m?t t?i nhà cái ???c th?c hi?n nghiêm ng?t, ??m b?o cho b?n m?t sân ch?i cá c??c uy tín.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!