Chi?n thu?t 4321 FO4 là gì? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t

Chi?n thu?t 4321

Có r?t nhi?u chi?n thu?t khác nhau ???c s? d?ng trong FIFA Online 4, trong ?ó Chi?n thu?t 4321 FO4 là chi?n thu?t ???c game th? l?a ch?n s? d?ng nhi?u nh?t. ?ây là m?t ki?u “dàn binh b? tr?n” mang l?i nhi?u hi?u qu? mà không khó ?? v?n hành ??i hình.

Trong bài vi?t hôm nay, chuyên m?c Th? thao Casino VN138 s? cùng b?n tìm hi?u chi ti?t v? chi?n thu?t 4321 FO4 (FIFA Online 4) ?? xem li?u s? ?? này có áp d?ng vào ??i hình c?a b?n ???c nay không.

S? ?? chi?n thu?t 4321

S? ?? chi?n thu?t 4321
S? ?? chi?n thu?t 4321

D?ng s? ?? hình cây thông là m?t trong s? nh?ng chi?n thu?t thú v? và ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n. ???c s?p x?p v?i tuy?n gi?a bao g?m 2 ti?n v? công LAM, RAM. 2 ti?n v? cánh RM, LM và ti?n v? phòng ng? CDM. T?o ra kh? n?ng ki?m soát bóng cao ? gi?a sân do vi?c sàn tr?i s? ?ông ? m?t trung l? và h? tr? ti?n ??o c?m c?a c? ??i.

L?i ch?i c?a s? ?? này chính là gi? th? tr?n, ki?m soát bóng, chuy?n và t?n công sang hành lang cánh ho?c ph?i h?p v?i 2 RAM và LAM h? tr? t?n công cho ST phía trên.

Có th? b?n c?ng quan tâm: T? l? Odds là gì? Dân ch?i cá c??c bóng ?á nh?t ??nh ph?i bi?t

?u ?i?m:

 • Cách s?p x?p nhân s? phòng ng? t?t nh?t. N?u m?t bóng s? t?p trung pressing ?? l?y l?i th? tr?n ki?m soát.
 • Cách s?p x?p ??n gi?n, linh ho?t có th? d? dàng h? tr? nhau trong nhi?u tình hu?ng b?t ng?.
 • V?i 2 l?p phòng th?, ??i ph??ng khó lòng xuyên qua, chúng ta ch? ch? c? h?i ph?n công.
 • ??i hình khi?n ??i ph??ng d? m?t bình t?nh do s? phòng th? quá ch?c ch?n vì v?y s? khi?n ??i b?n d? m?c sai l?m.

Nh??c ?i?m:

 • Do ?ây là l?i ch?i pressing nên các c?u th? s? r?t t?n th? l?c ?? v?n hành ??i hình này.
 • R?t ít pha t?n công do ??i hình này ch? t?p trung vào phòng th? mà ch?c ch? sai l?m c?a ??i ph??ng ?? ph?n công
 • Do ch? có 1 ti?n ??o chính nên c?n yêu c?u cao v? th? l?c và trình ?? k? thu?t n?u không r?t d? b? ??i b?n b?t bài khi?n ??i nhà không th? ghi ???c bàn th?ng.

Chi?n thu?t cá nhân

Chi?n thu?t cá nhân
Chi?n thu?t cá nhân
 • K? n?ng ST: AR1 di chuy?n x? nách cùng DP1 pressing tr?c ti?p ??i ph??ng.
 • K? n?ng RAM: DS1 h? tr? phòng ng? cùng SC1 tham gia vào các tình hu?ng t?t bóng.
 • K? n?ng LAM: DS1 h? tr? phòng ng?.
 • K? n?ng RM,LM: CC2 bám biên nhi?u h?n cùng v?i SR1 tham gia xâm nh?p hàng phòng ng? khi c?n.
 • K? n?ng CDM: AS1 giúp h?n ch? dâng cao cùng Xu h??ng 1-3
 • K? n?ng RB,LB: AR2 h?n ch? dâng cao, th??ng xuyên ? nhà
 • K? n?ng RCB,LCB: Xu h??ng 1-3

Chi?n thu?t t?ng quát

Chi?n thu?t t?ng quát
Chi?n thu?t t?ng quát

T?ng quát: Thi?t l?p m?c setting 65 cho l?i ch?i nhanh, áp sát bao quát sân t?t. M?c chuy?n là 55 nh?m dãn c? ly ??i hình ? m?c trung bình.

T?n công: Chuy?n 65 giúp ti?n ??o nh?n ???c nhi?u ???ng chuy?n h?n t? hàng ti?n v?. Cross 50 h? tr? các tình hu?ng t?t bóng t? trung bình ??n xa. Sút 45 s? ??a các v? trí t?n công c?a LAM và RAM ??n g?n vòng c?m h?n, cho phép th?c hi?n nh?ng cú sút t?m trung hi?u qu? h?n. T?n công t? do giúp ba v? trí RAM, LAM và ST có th? hoán ??i, thay th? nhau trong t?n công và ghi bàn.

Phòng ng?: Gây áp l?c 25 và 30 t? tin ?? phòng th?, c?u th? s? ch? tay vào bóng b?t c? khi nào có c? h?i rõ ràng. ??i v?i m?t tr?n ??u có nhi?u ti?n v?, b? khóa ch?t m?i v? trí, l?i ?á có th? khi?n ??i th? g?p khó kh?n trong vi?c ??a ra ph??ng án t?n công. Thêm vào ?ó, khi phòng th? ng??i ch?i nên ch?nh biên ?? t?m 45 ?? h?n ch? vi?c ??ng quá g?n. Phòng th? t? do giúp ng??i ch?i l?p ??y các v? trí c?a ??i ph??ng trong khi phòng th?.

B?n có th? tham kh?o thêm: Kèo châu Âu là gì? Làm sao ?? ??c kèo châu Âu chu?n xác

L?i k?t chi?n thu?t 4321 FO4 

Trên ?ây là cách s? d?ng chi?n thu?t 4321 FO4 chi ti?t nh?t ???c nhà cái Casino VN138 mang ??n cho các b?n trong bài vi?t hôm nay. Có th? xem ?ây là m?t chi?n thu?t an toàn và mang l?i hi?u qu? r?t cao, b?n có th? áp d?ng vào ch?i nhé.

Casino VN138 là m?t nhà cái cá c??c th? thao bóng ?á uy tín hi?n nay v?i nh?ng tr?n c?u ???c c?p nh?t h?ng ngày m?i nh?t. V?i chính sách b?o m?t thông tin an toàn nên ng??i ch?i có th? an tâm khi ??ng ký tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!