Kinh nghi?m ch?i cá c??c bóng ?á luôn th?ng t? cao th?

Kinh nghi?m b?t kèo bóng ?á

Lý do các tay c??c th? chuyên nghi?p luôn bi?t cách ch?i cá ?? bóng ?á luôn th?ng b?ng nhi?u ph??ng pháp khác nhau. N?u nh? các b?n có th? h?c h?i theo, ch?c ch?n s? g?t hái ???c nhi?u thành công ??y!

Ngay bây gi?, chúng tôi s? b?t mí ngay cho b?n các m?o ch?i cá c??c bóng ?á hay nh?t t? cao th?. Nào, m?i các b?n tham kh?o bài vi?t sau ?ây cùng v?i chuyên m?c Th? thao Casino VN138 nhé!

Top 5 kinh nghi?m ch?i cá c??c bóng ?á luôn th?ng t? cao th?

M?o 1. Nguyên t?c Long H? tranh ??u (kèo running)

?? có th? áp d?ng m?o này thì này phong ?? c?a 2 ??i bóng ph?i ngang b?ng nhau, không áp d?ng cho các tr?n ??u mà trình ?? gi?a hai ??i quá chênh l?ch. Tình hu?ng ?ang running mà n?u ??i này ghi bàn xong ??i kia g? hòa, ti?p ?ó ??i này l?i ghi bàn r?i ??i kia l?i ti?p t?c g? hòa thì khi ?ó kh? n?ng ??i B t? hòa r?i giành chi?n th?ng là r?t cao.

Ví d?: N?u k?t qu? c?a tr?n ??u gi?a 2 ??i l?n l??t là:

  • ??i A: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, K?t qu? là: 2-3
  • ??i B: 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, K?t qu? là: 3-2

V?i bí quy?t này thì t? l? th?ng c??c s? n?m ch?c trong tay t?m 70%.

Nguyên t?c Long H? tranh ??u (kèo running)
Nguyên t?c Long H? tranh ??u (kèo running)

Bên c?nh ?ó, các b?n có th? áp d?ng ngay nguyên t?c vàng giúp t? l? chi?n th?ng lên ??n 80%. Gi?a 2 ??i bóng có th? h?ng cao trên b?ng x?p h?ng, n?u th?y kèo ??i khách ch?p 1/2 trái, thì hãy ??t c??c ??i khách.

M?o 2. Quan sát Odds

Chuy?n ??ng c?a odds n?u t? l? b?t ??u t? 1/4 xu?ng còn 0 và ti?n th?ng c??c ???c t?ng lên cùng v?i t? l? odds cu?i cùng là 1/4 thì hãy ??t c??c ??i odds th?p h?n. Khi odds 1X2 nghiêng v? c?a hòa và odds châu Á l?i t?ng lên 1/4.

Ví d?: Odds châu Á là home 1.025, away 0.825, do quá n?ng và odds chuy?n 0.80 : 1.05 (kèo ch?p 1/4) thì ch?n ??i ch? nhà (home).

M?o 3. Gi?a 2 ??i bóng ??i l?p h?ng

  • Odds ??i bóng ?ang ? h?ng r?t cao và sau ?ó b?t ??u xu?ng 3/4, kho?ng 3 gi? tr??c lúc tr?n ??u di?n ra. Ti?n th?ng t?ng cao trong 30 phút tr??c lúc tr?n ??u di?n ra, ?i?u này cho th?y ??i bóng x?p h?ng cao h?n g?p nhi?u b?t l?i ? Ch?n ??i bóng y?u h?n.
  • Gi?a ??i m?nh và ??i y?u: N?u kèo gi?m và ti?n th?ng v?n ???c gi? nguyên thì ch?n ??i y?u. N?u kèo ch?p 0.5 trái và ti?n th?ng cao thì ch?n ??i y?u.

M?o 4. Ch?n kèo theo t?ng tr?n c? th?

Tr??ng h?p 1: ?ây là tr??ng h?p th??ng di?n ra nh?t, chi?m kho?ng 67%. Tuy nhiên ?? tìm hi?u sâu rõ h?n và ??a ra các quy?t ??nh chín ch?n khi quy?t ??nh ch?n kèo có t? l? th?ng cao thì ngoài nh?ng thông tin bên ngoài, các b?n c?n ph?i tìm hi?u ph??ng pháp k?t h?p v?i nh?ng tài li?u th?ng kê ??y ?? c?a m?i gi?i ??u c? th?.

Ch?n kèo theo t?ng tr?n c? th?
Ch?n kèo theo t?ng tr?n c? th?

Tr??ng h?p 2: Giá odds c?a trên nhi?u h?n odds c?a d??i, t?c t?ng s? ti?n ??t vào c?a trên nhi?u h?n so v?i c?a d??i, ?ây là tr??ng h?p ch? chi?m kho?ng 30% theo th?ng kê c?a nh?ng chuyên gia.

M?o 5. K? n?ng quan sát ??i hình c?a 2 ??i bóng

Phong ?? c?a ??i bóng là y?u t? quan tr?ng mà chúng ta có th? c?n c? vào ?ó ?? ti?n hành ??t c??c sao cho hi?u qu?. Th? nh?ng, ?ây c?ng chính là ?i?m nguy n?u nh? nhà cái nh?n ra ?i?u này và ??a ra t? l? ch?p kèo cao ?? nhi?u ng??i tham và theo.

N?u b?n ??t c??c 1,5 trái nh?ng ??i bóng b?n c??c ch? th?ng v?i t? s? 1-0 thì các b?n v?n thua kèo nhà cái. ?i?u này hay x?y ra ??i v?i các ??i bóng ?ang có phong ?? t?t, th?ng liên ti?p nhi?u tr?n nên nhà cái s? b?t ??u gài hàng ng??i ch?i.

B?n có th? quan tâm: Cách tính ti?n trong cá ?? bóng ?á nh? th? nào?

K?t lu?n v? kinh nghi?m ch?i cá ?? bóng ?á luôn th?ng

V?y là nhà cái Casino VN138 ?ã mang ??n cho các b?n m?t s? cách ch?i cá ?? bóng ?á luôn th?ng mà ?ã ???c nhi?u ng??i ch?i cá c??c chuyên nghi?p ?ã tr?i nghi?m và rút ra bài h?c hay dành cho các b?n tân th?. 

Áp d?ng ngay v?i nh?ng trò ch?i cá c??c th? thao t?i nhà cái Casino VN138, khi ??ng ký tham gia b?n có c? h?i tr?i nghi?m nhi?u trò ch?i cá c??c khác nhau. Liên h? ngay cho chúng tôi qua s? hotline ?? ???c nhân viên h??ng d?n t?t nh?t b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!