Tài x?u trong bóng ?á là gì? H??ng d?n cách ch?i c?c d?

Tài X?u bóng ?á là gì?

Cá ?? bóng ?á là m?t trong nh?ng ho?t ??ng cá c??c ???c r?t nhi?u c??c th? ?a chu?ng. ?? cá ?? ?á banh có khá nhi?u cách khác nhau, trong ?ó hình th?c Tài X?u bóng ?á ???c r?t nhi?u nhà cái s? d?ng.

Trong bài vi?t ngày hôm nay, nhà cái VN138 s? giúp các b?n gi?i mã các con s? c?a hình th?c Tài X?u bóng ?á, giúp b?n n?m rõ ???c lu?t ch?i ?? không b? l? b?t k? ván c??c nào nhé.

Tài X?u bóng ?á là gì?

Lu?t cá c??c Tài X?u
Lu?t cá c??c Tài X?u

Bóng ?á Tài X?u là hình th?c cá c??c k?t qu? bóng ?á d?a trên vi?c ch?i trò ch?i cá c??c Tài X?u quen thu?c. Hình th?c này không ch? ph? bi?n t?i Vi?t Nam mà ? h?u h?t các qu?c gia trên th? gi?i. Các trò ch?i bóng ?á có th? ??t c??c r?t ?a d?ng và không gi?i h?n ?? tu?i. ???c áp d?ng cho c? bóng ?á nam và bóng ?á n?. Ng??i ch?i có th? ti?n hành ??t c??c thông qua các nhà cái tr?c tuy?n hi?n nay.

Lu?t cá c??c Tài X?u

Lu?t cá c??c Tài X?u
Lu?t cá c??c Tài X?u

Khi ??t c??c kèo bóng ?á b?ng Tài X?u ng??i ch?i s? d? ?oán t?ng s? bàn th?ng ghi ???c trong c? tr?n ??u. Tài X?u dùng ?? so trên d??i s? do nhà cái ??t cho m?i bàn c??c. Ng??i ch?i s? d? ?oán k?t qu? và ??t vào c?a t??ng ?ng:

 • C?a Tài th?ng: T?ng s? bàn th?ng trong tr?n c??c nhi?u h?n con s? t? l? mà nhà cái Casino VN138 ??a ra.
 • C?a X?u th?ng: Là t?ng s? bàn th?ng trong tr?n ?ó ít h?n con s? t? l? mà nhà cái ??a ra.
 • Hòa: T?ng s? bàn th?ng b?ng v?i con s? t? l? c?a nhà cái.

L?u ý:

 • S? bàn th?ng ???c tính là trong tr?n ??u chính 90 phút. Không tính hi?p ph?.
 • Con s? t? l? s? do nhà cái ??a ra và m?i tr?n ??u s? có con s? t? l? khác nhau.
 • S? bàn ghi ???c vào l??i s? tính t?ng c?a tr?n không phân bi?t là l??i c?a ??i nào.

B?n có th? tham kh?o thêm: Top 5 trang web cá ?? bóng ?á online uy tín hi?n nay

H??ng d?n ??c kèo ch?i Tài X?u

H??ng d?n ??c kèo ch?i Tài X?u
H??ng d?n ??c kèo ch?i Tài X?u

??c kèo Tài X?u trong bóng ?á vô cùng quan tr?ng mà t?t c? nh?ng ng??i ch?i cá c??c cá ?? bóng ?á c?n ph?i n?m ???c. Trong ph?n vi?t ngay d??i ?ây, chuyên m?c Th? thao s? li?t kê cho b?n nh?ng cách ??c kèo Tài X?u th??ng th?y khi ch?i nhé.

Tài X?u 1 trái r??i

Hay còn g?i là 1 ½ hay 1,5. ?i?u này ???c hi?u là 1 trái r??i ???c tính trong hi?p ??u ??u tiên ch? không ph?i cho c? tr?n.

 • N?u t?ng s? bàn th?ng l?n h?n ho?c b?ng 2 thì c?a Tài th?ng
 • N?u t?ng s? bàn th?ng nh? h?n 1 thì c?a X?u th?ng
 • T?ng s? bàn th?ng = 1 thì Hòa

Tài X?u 1 3/4 trái

Hay còn ???c vi?t là 1.5-2 ho?c 1.75.

C?a Tài:

 • Th?ng khi t?ng s? bàn trong tr?n ghi ???c t? 3 tr? lên.
 • N?u t?ng s? bàn trong tr?n là 2 thì ch? ?n ???c 1 n?a s? ti?n c??c.

C?a X?u:

 • Th?ng n?u t?ng s? bàn ghi ???c trong tr?n là 1 ho?c không ghi ???c bàn nào.
 • N?u t?ng s? bàn th?ng là 2 thì s? ch?u thua n?a s? ti?n c??c.

V?i kèo Tài X?u 1 3/4 trái không có c?a Hòa.

Tài X?u 2 trái

V?i c?a X?u 2 trái s? có 3 tr??ng h?p k?t qu? khác nhau:

 • C?a Tài th?ng: T?ng s? bóng ghi ???c c?a toàn tr?n l?n h?n 2 trái (3,4,5,….)
 • C?a X?u th?ng: Tr?n ??u không ghi ???c bàn nào ho?c ch? ghi ???c duy nh?t m?t bàn.
 • Hòa: Khi t?ng s? bàn th?ng c?a toàn tr?n ?úng b?ng t? s? kèo mà nhà Cái ??a ra là 2 thì s? ???c tính là Hòa. Lúc này c? 2 c?a Tài và X?u ? trên ??u ???c v? ti?n. Chính vì v?y, Tài X?u 2 trái th??ng ít ???c nhà Cái ??t ra.

Tài X?u 2 trái r??i

Tài X?u 2 trái r??i hay còn ???c các nhà cái ghi là 2 1/2 ho?c 2.5. V?i tr??ng h?p k?t qu? nh? sau:

 • C?a Tài th?ng: Khi c? tr?n có t? 3 bàn th?ng h?p l? tr? lên.
 • C?a X?u th?ng: Khi c? tr?n có ít h?n 3 bàn th?ng.

V?i kèo X?u 2 trái r??i không có c?a Hòa

Kinh nghi?m ?ánh c??c Tài X?u trong bóng ?á

Kinh nghi?m ?ánh c??c Tài X?u trong bóng ?á
Kinh nghi?m ?ánh c??c Tài X?u trong bóng ?á

Cá c??c bóng ?á là m?t hình th?c cá c??c không h? có s? may r?i ? ?ây. ?i?u b?n c?n làm tr??c khi ??t c??c là nghiên c?u k? tr?n ??u mà mình chu?n b? tham gia. B?n nên tìm hi?u các thông tin v? tr?n ??u mà mình s?p tham gia nh?:

 • ?ó là tr?n ??i ??u gi?a ??i bóng nào v?i ??i nào? M?i ??i bóng s? có nh?ng chi?n thu?t và l?i ch?i nh? th? nào? Cho nên khi ??i ??u v?i nhau s? có nh?ng ?u khuy?t và kh? n?ng ?n khác nhau.
 • Chú ý ??n nh?ng cái tên c?u th? ?áng giá c?a ??i, nh?t là th? môn và ti?n ??o chính c?a tr?n ??u.
 • N?u là m?t gi?i ??u dài ??n h?i quan tr?ng nh? bán k?t, chung k?t thì nên tìm hi?u phong ?? thi ??u c?a các ??i su?t mùa gi?i ??n hi?n t?i.

Có th? b?n s? quan tâm: Nh?ng d?u hi?u nh?n bi?t nhà cái thay ??i t? l? kèo bóng ?á

D?a vào nh?ng y?u t? trên có th? giúp b?n ?oán ra ???c t? s? tr?n ??u nhé! Qua nh?ng chia s? c?a chúng tôi, hy v?ng các b?n ?ã có cho mình nh?ng thông tin b? ích ??i v?i hình th?c Tài X?u bóng ?á này r?i nhé. Chúc b?n g?p nhi?u may m?n! 

Casino VN138 hi?n ?ang cung c?p các trò ch?i cá c??c th? thao uy tín ???c nhi?u ng??i tham gia. Hãy ??ng ký tham gia ngay ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng b?n nhé. Hãy liên h? cho chúng tôi n?u b?n c?n ???c h? tr?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!