Cross platform là gì? Cách phân bi?t gi?a Cross platform và Native App

Cross platform là gì? Cách phân bi?t gi?a Cross platform và Native App

Cross platform là m?t thu?t ng? ph?n m?m máy tính ch? các ph??ng th?c ?i?n toán trên ph?n m?m máy tính. V?y c? th?, Cross platform là gì? Gi?a Cross platform và Native App có nh?ng ??c ?i?m khác bi?t nào? 

Bài vi?t này, Casino VN138 gi?i thi?u ??n các b?n ph?n m?m Cross platform là gì? ?i?m khác bi?t gi?a Cross platform và Native App là gì? Chúng ta hãy cùng ?i sâu khám phá trong bài vi?t d??i ?ây.

Thu?t ng? Cross platform là gì?

Cross platform là gì?

Cross platform hay Multi Platform là m?t n?n t?ng ?a ?ng d?ng v?i b?n code, b?n có th? phiên d?ch và s? d?ng chúng trên nhi?u n?n t?ng khác nhau. ?ó chính là l?i th? mà Cross platform ???c nhi?u l?p trình viên ?a chu?ng. ?ng d?ng chia làm 2 lo?i. M?t lo?i c?n thi?t k?, biên d?ch t?ng phiên b?n cho n?n t?ng mà nó h? tr?. M?t lo?i có th? ch?y trên b?t k? n?n t?ng nào m?t cách tr?c ti?p. Không c?n ??n s? chu?n b? nào ??c bi?t.

Framework chính là công c? quan tr?ng nh?t ?? th?c hi?n các d? án ?ng d?ng ?a n?n t?ng Cross platform. Có vô s? Framework ?a n?n t?ng, môi lo?i s? có nh?ng ?i?m m?nh và ?i?m y?u khác nhau. L?p trình viên s? s? d?ng Framework tùy thu?c m?c tiêu xây d?ng app.

L?i ích mà Cross Platform mang l?i

L?i ích mà Cross Platform mang l?i

Các l?p trình viên thích s? d?ng Cross platform vì nh?ng l?i ích nh?t ??nh mà nó mang l?i cho ng??i dùng:

  • Ki?n trúc m?ch l?c: Khi xây d?ng ?ng d?ng Cross platform, nhà thi?t k? c?n ??m b?o tuân th? và ch?t ch? theo ?úng mô hình MVC ho?c MVVM ?? tránh ph? thu?c OS. M?c dù nó gây áp l?c cho ng??i thi?t k?, nh?ng ??i l?i s? ???c h??ng l?i t? hi?u su?t cao và b?o trì trong t??ng lai .
  • Ít code: Ch? m?t m?t chút th?i gian ?? code m?t b? mã máy duy nh?t, xây d?ng và ch?y code ?ó trên nhi?u n?n t?ng.
  • Kh? n?ng b?o trì và kh? n?ng m? r?ng: Ki?n trúc nh?t quán giúp d? dàng b?o trì và s?a l?i. T? ?ó, vi?c b?o trì hay gia h?n không còn khó kh?n n?a.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? n?n t?ng h? tr? thi?t k? và ?i?u hành website qua bài vi?t: Webflow là gì? ?u và nh??c ?i?m? Chi phí s? d?ng Webflow

Phân bi?t gi?a Cross platform và Native App

Ngoài Cross platform thì Native App c?ng là m?t ?ng h? tr? thi?t k? trên n?n t?ng mobile. Nh?ng m?i app l?i s? h?u nh?ng ??c tr?ng riêng, b?n nên n?m rõ s? khác bi?t gi?a hai n?n t?ng này.

Phân bi?t gi?a Cross platform và Native App

App Native: ?ng d?ng ???c vi?t b?ng m?t ngôn ng? l?p trình. Ch? s? d?ng cho m?t h? ?i?u hành duy nh?t. Các ?ng d?ng ???c xây d?ng b?i Native App ho?t ??ng m??t mà, linh ho?t và t?i ?a ti?n ích. H? ?i?u hành nh? ???c s? h? tr? c?a SDK nên kh? n?ng t??ng thích v?i các thi?t b? di ??ng. Tuy nhiên chi phí s? d?ng t??ng ??i cao, t?n nhi?u th?i gian, công s?c ?? ti?p c?n ng??i dùng.

Cross Platform: ?ng d?ng có th? ???c vi?t b?ng m?t ngôn ng? l?p trình b?t k?. Thông qua m?t b? code trung gian, ???c biên d?ch ra các lo?i ngôn ng? khác. S? d?ng cho ?a n?n t?ng và nhi?u lo?i thi?t b? khác nhau. V?i kh? n?ng t?i ?u hóa, công s?c và chi phí th?c hi?n, v?i kh?i l??ng công vi?c gi?m h?n 50%. Tuy nhiên, Framework c?a Cross platform g?p nhi?u v?n ?? khi khai thác các th? vi?n ngu?n m? trên AndroidIOS.

V?i nh?ng thông tin h?u ích v? ?ng d?ng Cross platform là gì? S? khác nhau gi?a hai n?n t?ng Cross platform và Native App ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138. Hy v?ng nh?ng chia s? trên mang l?i cho các b?n m?t cách nhìn t?ng quan v? hai ?ng d?ng thi?t k? trên, t? ?ó ??a ra l?a ch?n thích h?p phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a b?n. Chúc b?n thành công.

Casino VN138 ???c bi?t ??n là ??a ch? cá c??c hàng ??u Châu Á hi?n nay, nhà cái mang ??n cho ng??i ch?i m?t kho trò ch?i cá c??c ??c ?áo cùng hàng ngàn ch??ng trình ?u ?ãi h?p d?n. ??ng th?i h? th?ng b?o m?t t?i nhà cái ???c ??m b?o an toàn tuy?t ??i, n?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!