Blockchain là gì? Tìm hi?u chi ti?t v? công ngh? Blockchain

Tìm hi?u chi ti?t v? công ngh? Blockchain

Blockchain hi?n t?i ?ang là m?t ch? ?? khá hot ??i v?i các nhà ??u t? vào ti?n mã hóa Bitcoin. Nh?ng v?i gi?i tr? và ch?c h?n v?n còn nhi?u ng??i ch?a tham gia vào Bitcoin s? không th? bi?t công ngh? Blockchain là gì?

Cho phép Casinovn138.com cùng b?n khám phá công ngh? Blockchain t? A-Z trong bài vi?t này nhé. Ch?c ch?n sau khi ??c xong bài vi?t này, b?n s? tr? l?i ???c Blockchain là gì khi ???c ng??i khác h?i v? v?n ?? này nhé.

Blockchain là gì?

Blockchain có th? hi?u ??n gi?n là c? s? ch?a d? li?u d??i d?ng các hình kh?i liên k?t v?i nhau. Khi có m?t d? li?u m?i ???c ??a vào, kh?i d? li?u c? s? bi?n m?t, và thay vào ?ó là kh?i d? li?u này s? g?n k?t v?i các d? li?u c? còn l?i ?? ti?p t?c liên k?t các thông tin l?i v?i nhau t?o thành m?t chu?i hoàn ch?nh.

Blockchain là gì?
Blockchain là gì?

Nh?ng ??c ?i?m chính n?i b?t c?a công ngh? blockchain

Blockchain ???c cho ra ??i nh?m gi?i quy?t nh?ng h?n ch? và r?i ro phát sinh t? h? th?ng giao d?ch thông th??ng. Sau ?ây, hãy cùng Casino VN138 ?i?m qua m?t s? th? m?nh c?a Blockchain nhé.

Phân tán

Dù d? li?u có b? h?ng ho?c m?t ?i. B?n c?ng ??ng lo! D? li?u v?n còn n?m trong Blockchain luôn nhé. M?c dù nó là d? li?u hình kh?i và ???c phân tán ? kh?p n?i nh?ng suy cho cùng nó v?n ???c Blockchain qu?n lý m?t cách c?n th?n và an toàn.

Phân quy?n

Blockchain không ph?i trung gian hay ho?t ??ng ph? thu?c vào m?t bên th? ba nào c?. Nó ho?t ??ng m?t cách ??c l?p và tránh ???c các r?i ro phát sinh n?u liên quan ??n bên th? ba. 

Phân quy?n
Phân quy?n

B?t bi?n

Các d? li?u không b? m?t và thay ??i khi có d? li?u m?i ??a vào, vì nó ?ã ???c l?u tr? mãi mãi vào h? th?ng và mã hash.

Minh b?ch

Các quá trình giao d?ch ??u ???c ghi l?i trên h? th?ng Blockchain ?? ng??i dùng có th? truy c?p và truy xu?t khi c?n thi?t. Ngoài ra, ng??i dùng c?ng có th? c?p quy?n cho ng??i tin t??ng ?? h? c?ng có th? truy c?p vào h? th?ng ?? xem thông tin trên công ngh? Blockchain ???c.

B?o m?t

D? li?u bên trong Blockchain ch? ???c phép truy c?p và truy xu?t khi ???c m? khóa b?i ng??i n?m gi? khóa riêng t?.

B?o m?t
B?o m?t

Tích h?p h?p ??ng thông minh

Blockchain s? là ng??i t? vi?t h?p ??ng giao d?ch gi?a các bên mà không c?n s? tham gia c?a bên th? ba. Các h?p ??ng ??u ???c d?a trên các ?i?u kho?n thu?c quy ??nh c?a Blockchain. H?p ??ng ch? ???c th?c thi khi các bên tham gia có th? ?áp ?ng các ?i?u kho?n ?ó. Không ai có th? ch?ng l?i ho?c h?y b? nó.

Không th? phá h?y ho?c làm gi?

Ch? khi Internet không còn t?n t?i trên th? gi?i thì công ngh? Blockchain m?i th?t s? s?p ??!

Không th? phá h?y ho?c làm gi?
Không th? phá h?y ho?c làm gi?

C?u trúc và c? ch? ho?t ??ng c?a công ngh? Blockchain

Theo ngh?a ti?ng Vi?t thì Block là kh?i, còn chain ???c xem là chu?i. V?y m?t Blockchain có c?u trúc nh? sau:

M?i kh?i g?m có ba thành ph?n chính: D? li?u (Data), B?m kh?i hi?n t?i mã (mã b?m) và Mã b?m tr??c (mã b?m kh?i tr??c).

D? li?u: Các b?n ghi d? li?u ?ã xác minh c?a b?n ???c b?o v? b?ng các thu?t toán m?t mã  ph? thu?c vào t?ng chu?i kh?i.

Ví d?: Ng??i g?i, ng??i nh?n, s? l??ng xu ?ã  g?i…

C?u trúc và c? ch? ho?t ??ng c?a công ngh? Blockchain
C?u trúc và c? ch? ho?t ??ng c?a công ngh? Blockchain

B?m kh?i hi?n t?i (Hash): ?ây là m?t chu?i ký t? và s? ???c t?o ng?u nhiên không hoàn toàn gi?ng nhau. Nó ??i di?n c? th? cho kh?i và s? d?ng m?t thu?t toán m?t mã ?? mã hóa nó.

Mã này ???c s? d?ng ?? phát hi?n các thay ??i trong kh?i. Mã này gi?ng nh? d?u vân tay c?a chúng ta, là duy nh?t, không th? trùng l?p.

Mã b?m tr??c (Mã b?m kh?i tr??c): Nó ???c s? d?ng ?? cho các kh?i li?n k? bi?t kh?i nào ? phía tr??c và kh?i nào ? phía sau, ?? liên k?t chính xác v?i nhau. Tuy nhiên, kh?i ??u tiên, vì không có kh?i nào tr??c nó nên Hash c?a nó là m?t chu?i các s? 0. Kh?i ??u tiên này ???c g?i là kh?i Genesis, t?c là “Kh?i nguyên th?y” ho?c kh?i g?c.

Mã b?m tr??c
Mã b?m tr??c

Các ho?t ??ng c?a Blockchain nh? sau:

??u tiên, thông tin giao d?ch c?a b?n s? ???c ghi l?i trên h? th?ng ?? t?o b?n ghi. Sau ?ó, các máy tính c?a h? th?ng (???c g?i là Node) ki?m tra xem b?n ghi c?a b?n có h?p l? hay không theo thu?t toán ??ng thu?n c?a Blockchain.

Ví d?: ??ng ký th?y b?n mu?n bán 3 bitcoin => H? th?ng xác nh?n có ba Bitcoin trong ví c?a b?n => ??ng ký h?p l?.

N?u b?n ch? có 1 bitcoin => H? th?ng xác ??nh ví c?a b?n không ?? bitcoin cho giao d?ch => ??ng ký không h?p l?.

Nói v? ch? ?? b?o m?t thông tin cao, nhà cái Casino VN138 luôn t? tin nói v?i ng??i dùng r?ng hãy yên tâm khi s? d?ng s?n ph?m và d?ch v? t?i ?ây. B?i vì chúng tôi luôn ??m b?o thông tin cá nhân c?a các b?n s? ???c mã hóa và không th? b? ?ánh c?p b?i bên th? ba nào khác. ?? tham kh?o thêm v? v?n ?? này, các b?n có th? tìm hi?u qua Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi.

V?y b?n ?ã hi?u ???c Blockchain là gì và nó có c?u trúc và nguyên lý ho?t ??ng nh? th? nào ch?a? Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 s? còn c?p nh?t nhi?u thông tin h?p d?n ti?p theo. Hãy cùng ch? ?ón và ?ng h? nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!