Zodiacs NFT | Review cách ch?i và v?n ??u t?

Zodiacs NFT | Review cách ch?i và v?n ??u t?

Zodiacs NFT là t?a game ???c c?ng ??ng ng??i ch?i ?am mê th? tho?i NFT ?ón ch?, t?i th?i ?i?m m?i ra m?t t?a game này n?m trong top BXH t?a game NFT hàng ??u. Bài vi?t này s? gi?i thi?u ??n các b?n v?n ch?a bi?t ??n t?a game Zodiacs này nhé.

Bài vi?t c?a Casino VN138 g?i ??n quý b?n ??c, c?ng ??ng nh?ng ng??i thích ch?i game ki?m ti?n v? t?a game Zodiacs NFT, review v? cách ch?i và kh? n?ng hoàn v?n. N?i dung c? th? ???c chúng tôi ?? c?p ngay d??i bài vi?t.

Zodiacs NFT là gì?

Zodiacs NFT là gì?
Zodiacs NFT là gì?

Zodiacs NFT là m?t game NFT trên blockchain dành cho ng??i ch?i ?am mê ?ua xe. Ng??i ch?i thu th?p nh?ng chi?c xe NFT ???c thi?t k? v?i hình ?nh 12 con giáp. Ng??i lái xe và các thành ph?n khác t?n t?i d??i d?ng NFT trong game.

V?n ??u t? vào Zodiacs NFT

?? tham gia trò ch?i, các b?n c?n t?o m?t tài kho?n ví ti?n ?i?n t? Metamask ?? ti?n hành mua Zodiacs thông qua sàn giao d?ch coins ví d? nh? Binance ho?c Latoken,… 

B??c 1: Mua 3500 ZDC t?i sàn giao d?ch coins.

V?i m?c giá hi?n t?i 0.0037$ cho 1 ??ng ZDC. B?n c?n b? ra 3500 ??ng ZDC t??ng ???ng kho?ng 13$ là g?n 300.000 VND. 

V?n ??u t? vào Zodiacs NFT
V?n ??u t? vào Zodiacs NFT

B??c 2: N?p ti?n vào tài kho?n ?? ch?n gói Silver Box v?i 3500 ZDC.

V?n ??u t? vào Zodiacs NFT
V?n ??u t? vào Zodiacs NFT

Sau khi mua gói Silver Box b?n s? nh?n ???c m?t chi?c xe ?? ph?c v? cho vi?c ?ua xe. Sau khi hoàn thành 2 b??c trên b?n ?ã có th? tr?i nghi?m trò ch?i r?i nhé.

Có th? b?n c?ng quan tâm: H??ng d?n s? d?ng Bom Keo hi?u qu? trong Free Fire

Cách ch?i và kh? n?ng hoàn v?n Game Zodiacs NFT

Cách ch?i

Cách ch?i và kh? n?ng hoàn v?n Game Zodiacs NFT
Cách ch?i và kh? n?ng hoàn v?n Game Zodiacs NFT
  • Trong Game có 12 chi?c xe ??t tên theo 12 con giáp, ???c x?p h?ng t? 1 ??n 5 sao.
  • M?i ngày ng??i ch?i s? có 12 l??t ch?i và c?p ?? xe ?ua s? ???c nâng lên m?i tr?n ??u và c?p ?? t?i ?a là 10.
  • M?i chi?c xe ???c chia thành 6 m?nh ghép. Ng??i ch?i có th? k?t h?p ?? t?o ra m?t chi?c xe m?i.
  • V?i m?i ván ?ua tùy theo th? h?ng b?n s? nh?n ???c s? l??ng ZDC t? 10 ??n 50 ??ng tùy vào th? h?ng.
  • Phí Racing: 2%
  • Phí giao d?ch trên th? tr??ng: 10%
  • B? qua th?i gian xét duy?t cho l?n rút ti?n ??u tiên.

Kh? n?ng hoàn v?n

Kh? n?ng hoàn v?n

V?i v?n ??u t? kho?ng 3500 ZDC kho?ng 13$  ng??i ch?i c?n th?i gian bao lâu ?? hoàn v?n.

V?i m?i ngày b?n có 12 l??t ch?i v?i s? l??ng ZDC nh?n ???c cho m?i ván t? 10 ??n 50 ??ng coins. Trong tròng 1 ngày b?n có th? nh?n ???c kho?ng 300 ??ng ZDC. V?i s? l??ng nh?n ???c này, b?n c?n kho?ng 12 ngày ?? hoàn l?i toàn b? s? v?n ?ã tham gia ??u t? v?i tr??ng h?p giá ??ng ZDC không có nhi?u bi?n ??ng.

Chia s? thêm cho b?n: H??ng d?n ch?i Genshin impact chi ti?t cho ng??i m?i

T?i th?i ?i?m late game nh? hi?n t?i. ??u t? vào t?a game này không ph?i là ?i?u không th? khi th?i gian b?n s? d?ng cho vi?c ch?i game r?t ít, b?n có th? tham gia và giành m?t ít th?i gian m?i ngày ?? ki?m thêm ngu?n thu cho nh?p. Ngoài ra b?n c?n ph?i l?u ý kh? n?ng bi?n ??ng giá. N?u giá t?ng m?nh trong kho?ng th?i gian s?p t?i ?ây thì vi?c ??u t? là m?t món h?i l?n.

Bài vi?t thu?c chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138 gi?i thi?u ??n b?n ??c ?am mê các t?a game Blockchain Zodiacs NFT v?a ch?i game v?a ki?m ti?n. Hy v?ng bài vi?t trên mang ??n cho b?n ngu?n thông tin h?u ích. Chúc b?n may m?n và thành công nhé.

??ng ký thành viên Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n quà h?p d?n nhé. Casino VN138 là trang cá c??c và trò ch?i game hàng ??u hi?n nay, liên h? chúng tôi n?u b?n c?n ???c h? tr? b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!