Xo?c bóng là gì? H??ng d?n k? thu?t xo?c bóng ?á c? b?n

Xo?c bóng là gì? H??ng d?n k? thu?t xo?c bóng ?á c? b?n

Trong ?á bóng có m?t k? thu?t g?i là xo?c bóng ???c nhi?u c?u th? n?i ti?ng áp d?ng. K? thu?t xo?c bóng là gì? Sau ?ây chúng tôi s? h??ng d?n b?n k? thu?t xo?c bóng m?t cách chi ti?t nh?t. 

Xo?c bóng là m?t k? thu?t th??ng ???c th?y và không th? thi?u trong các tr?n ??u ??nh cao dùng ?? phá bóng trong chân ??i th? khi ti?p c?n c?u môn. Cùng Casino VN138 tìm hi?u c? th? qua bài vi?t phía bên d??i nhé.

Xo?c bóng là gì?

Xo?c bóng là gì?
Xo?c bóng là gì?

Xo?c bóng là ??ng tác l?y bóng c?a ??i th? trong t? th? tr??t ng??i, ?? giành bóng c?ng nh? phá bóng t? chân c?u th? ??i b?n. ?ây là m?t ph??ng pháp phòng ng? ???c th?y trong các tr?n c?u ??nh cao. Tuy nhiên nó không ph?i là ph??ng th?c phòng ng? ???c khuy?n khích s? d?ng.

H?u h?t nh?ng cú xo?c bóng ???c th?c hi?n khi không còn b?t k? l?a ch?n nào khác. Khi th?c hi?n xo?c bóng ng??i ch?i c?n n?m ch?c hai y?u t? là th?i ?i?m và s? quy?t ?oán ?? ??a là th?i ?i?m th?c hi?n cú xo?c d?t khoát, g?n gàng.

Có th? b?n ch?a bi?t: Tiki Taka trong bóng ?á là gì?

Phân lo?i và h??ng d?n k? thu?t xo?c bóng c? b?n

B??c vào quá trình th?c hi?n ??ng tác, chúng ta có th? chia ra thành 2 tr??ng h?p là xo?c bóng t? phía tr??c và xo?c nghiêng t? phía sau.

Xo?c bóng chính di?n

Xo?c bóng chính di?n
Xo?c bóng chính di?n

Khi ??i ph??ng d?c toàn l?c ??a bóng v? phía chính di?n, n?u b?n nh?n th?y bóng có d?u hi?u v??t kh?i t?m ki?m soát c?a ??i th? nh?ng không th? c??p bóng tr?c ti?p thì 1 cú xo?c chính di?n là ph??ng pháp h?u hi?u nh?t.

Cách th?c hi?n:

??u tiên th?c hi?n ??ng tác m? 2 chân ??a v? hai phía kh?y g?i và ti?n hành h? th?p tr?ng tâm. Khi bóng c?a ng??i d?n v?a ch?m ??t ti?n hành h? th?p tr?ng tâm và h? m?t chân xu?ng ??t chân còn l?i xo?c d?c trên m?t ??t và tr??t th?ng vào bóng. Th?c hi?n c?t bóng b?ng mu bàn chân, không th?c hi?n b?ng g?m giày.

Ngay sau khi tay v?a ch?m ??t th?c hi?n nhanh ??ng tác xoay nghiêng ph?n thân trên và c? g?ng ??ng d?y th?t nhanh ?? d?n bóng ho?c bám sát ???ng bóng.

Xo?c chân t? phía sau

Xo?c chân t? phía sau
Xo?c chân t? phía sau

Xo?c nghiêng t? phía sau áp d?ng khi h?u v? ch?y theo sau ??i th? và thua thi?t v? t?c ??. Chúng ta có th? th?c hi?n xoay nghiêng ng??i t? phía sau v?i nhi?u k? thu?t ?a d?ng tùy vào bóng g?n ho?c xa chân. 

Xo?c chân g?n bóng:

N?u xo?c chân g?n bóng thì s? thu?n l?i cho m?t pha phát bóng. ??n thu?n là ??ng tác v??n chân lên và c? g?ng sút bóng ra xa.

Xo?c chân xa bóng:

N?u tr??ng h?p dùng xo?c chân xa bóng thì c?n ph?i v??n chân ra phía tr??c vòng theo hình vòng cung. Cách này có th? c?n ???ng ch?y c?a ??i ph??ng ti?n hành ?o?t bóng và ??ng th?i khi?n ??i ph??ng té ngã.

Xo?c bóng hình l??i li?m:

Cu?i cùng là xo?c bóng hình l??i li?m r?t n?i ti?ng. ?ây là m?t ??ng tác khá khó mà không ph?i b?t k? ai c?ng làm ???c. 

?? th?c hi?n ??ng tác này thì ng??i xo?c bóng ph?i tr??t ng??i xu?ng sân và xoay l?ng v? phía ??i th?. Sau ?ó ??a chân v? phía sau th?c hi?n ??ng tác g?t lúa. Tuy nhiên ??ng tác này không d? nh? m? t?. Vì khi xoay l?ng v?i ??i th? c?n kh? n?ng phán ?oán nh?y bén và th?c hi?n ??ng tác vô cùng chu?n xác.

B?n có th? tham kh?o thêm: 5 B??c k? thu?t sút bóng c?ng, chu?n xác

Chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a g?i ??n các b?n thông tin v? xo?c bóng và k? thu?t xo?c bóng ?á c? b?n m?t cách chi ti?t nh?t. Hy v?ng b?n s? ch?m ch? ?? s?m chinh ph?c ???c k? n?ng này nhé.

Tham gia cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau và ???c ?ông ??o ng??i ch?i l?a ch?n. Liên h? chúng tôi n?u b?n c?n s? h? tr? ??ng ký nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!