World Cup là gì? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t v? World Cup

Worldcup là gì?

N?u b?n là ng??i hâm m? b? môn th? thao vua nh?ng l?i không bi?t World Cup là gì thì th?t s? là m?t thi?u sót quá l?n. M?t s? ki?n th? thao l?n nh?t th? gi?i ch? t? ch?c duy nh?t b?n n?m m?t l?n.

?? tìm hi?u sâu xa h?n v? s? ki?n bóng ?á FIFA World Cup c?ng nh? các thông tin h?p d?n liên quan v? gi?i bóng ?á qu?c t? này. Ngay bây gi?, m?i b?n cùng khám phá ngay v?i Casinovn138.com nhé! 

World Cup là gì?

World Cup hay còn g?i là FIFA World Cup do liên ?oàn bóng ?á FIFA t? ch?c gi?i ??u l?n ??u tiên vào n?m 1930. S? ki?n tr?ng ??i cho n?n bóng ?á th? gi?i s? ???c t? ch?c ??nh k? 4 n?m 1 l?n. ?ây là gi?i ??u mà các câu l?c b? kh?p th? gi?i có c? h?i th? s?c và tranh tài sôi n?i nh?m h??ng ??n ch?c Quán quân vô ??ch khi?n ng??i hâm m? th? gi?i ph?i tr?m tr? và thán ph?c.

World Cup n?m 2022 ?ang ???c di?n ra v?i nh?ng vòng lo?i c?c k? gay c?n và h?p d?n ??n t? các ??i ch?i. Và ch?c ???ng kim vô ??ch cách ?ây 4 n?m v? tr??c ?ang ???c n?m gi? b?i ??i tuy?n vô ??ch Pháp vào n?m 2018.

World Cup là gì?
World Cup là gì?

L?ch s? hình thành World Cup

Ng??i sáng l?p ra cu?c thi ??u bóng ?á l?n nh?t th? gi?i này là ng??i ??ng ??u t? ch?c FIFA, ông Jules Rimet (1873- 1956). Ban t? ch?c FIFA ?ã quy?t ??nh t? ch?c tr?n ??u World Cup ??u tiên t?i ??t n??c Uruguay v?i c??ng v? n??c ch? nhà vào n?m 1930.

Do ?ây là m?t gi?i ??u m?i thành l?p và ch?a có ti?ng nên h?u h?t các n??c khu v?c Châu Âu ??u t? ch?i tham gia. Chính ông Jules Rimet ?ã ph?i thuy?t ph?c t?ng n??c ?? h? b?ng lòng tham d? gi?i ??u bóng ?á mà ?ích thân ông suy ngh? và xây d?ng nên.

Và r?i ch? có 4 ??i bóng ??n t? Châu Âu Romania, B?, Pháp và Nam T?. Cu?i cùng, gi?i FIFA World Cup ??u tiên trên th? gi?i di?n ra ch? v?i 7 ??i bóng Nam M?, 4 ??i bóng Châu Âu và 2 ??i bóng thu?c B?c M?.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top 5 gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh

??n mùa World Cup 4 n?m sau (1934), n??c ch? nhà m?i là Italy. L?n này các n??c khu v?c Nam M? l?i t? ch?i tham d? vì quãng ???ng di chuy?n quá xa. Vì th? ch? có duy nh?t 2 ??i bóng n??c Brazil và Cuba ch?p nh?n bay sang Italy ?? tham gia thi ??u.

Mãi cho ??n World Cup n?m 1950, các ??i bóng V??ng qu?c Anh m?i ch?p nh?n tham gia. K? t? ?ó ??n hi?n t?i, các ??i bóng c?a Châu Âu và Nam M? luôn thay nhau chi?m l?nh ngôi v??ng c?a gi?i ??u qu?c t? này.

L?ch s? hình thành World Cup
L?ch s? hình thành World Cup

Th? th?c thi ??u c?a World Cup

?êm chung k?t FIFA World Cup ???c di?n ra v?i 32 ??i tuy?n thi ??u xu?t s?c nh?t. Vòng lo?i s? ???c t? ch?c trong su?t 3 n?m tr??c khi tr?n ??u chính th?c ???c di?n ra.

N??c ch? nhà s? là n??c có ??i bóng không c?n ph?i tham gia thi ??u các tr?n vòng lo?i mà chính th?c thi ??u ? vòng chung k?t v?i 31 ??i bóng ???c l?a ch?n thì các vòng lo?i tr??c. World Cup hi?n có các vòng lo?i chính th??ng th?y nh? sau: Khu v?c Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Nam M?, B?c M? và các n??c Châu ??i D??ng.

B?n có th? tham kh?o thêm: Gi?i bóng ?á Copa America bao nhiêu n?m t? ch?c 1 l?n?

Hi?n t?i, World Cup di?n ra v?i h?n 200 ??i bóng ??n t? kh?p n?i trên th? gi?i tham d? vòng lo?i, tìm ki?m c? h?i cho n?n bóng ?á n??c nhà trên ??u tr??ng qu?c t? danh d? này.

Th? th?c thi ??u c?a World Cup
Th? th?c thi ??u c?a World Cup

S? xu?t tham d? vòng chung k?t World Cup c?a các châu l?c

S? l??ng ??i tham d? ???c liên ?oàn bóng ?á FIFA phân b? nh? sau:

  • Châu Á có ???c t? 4 ??n 5 su?t tham d?
  • Châu Âu chi?m nhi?u su?t tham d? nh?t v?i 13 ??i tham gia
  • Châu Phi có ???c 5 su?t
  • Nam M? có 4 ??n 5 su?t ???c vào chung k?t
  • Cu?i cùng là khu v?c B?c, Trung M? và vùng Caribe c?ng góp m?t v?i 3 ??n 5 su?t tham gia
S? xu?t tham d? vòng chung k?t World Cup c?a các châu l?c
S? xu?t tham d? vòng chung k?t World Cup c?a các châu l?c

Hy v?ng chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cho b?n bi?t World Cup là gì và c? c?u c?a gi?i ??u nh? th? nào và ???c t? ch?c ra sao. Mùa World Cup m?i hi?n t?i ?ã kh?i ??ng các vòng lo?i r?i. B?n hãy ?oán xem ???ng kim vô ??ch cho gi?i ??u FIFA World Cup l?n này s? là qu?c gia nào nhé!

Mùa FIFA World Cup ?ã ??n, hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? ch?i nh?ng màn cá c??c bóng ?á tr?c tuy?n an toàn và uy tín b?n nhé. Casino VN138 có ?? b?o m?t cao trên th? tr??ng hi?n nay nên b?n có th? yên tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!