Wags là gì? Nh?ng cô nàng Wags nóng b?ng nh?t th? gi?i

Wags có l? là thu?t ng? ?ã quá quen thu?c v?i ng??i hâm m? bóng ?á lâu n?m. Tuy nhiên, câu h?i Wags là gì? v?n còn là ?i?u ??c bi?t ch?a ???c khám phá ??i v?i nh?ng ng??i m?i theo dõi b? môn th? thao vua này.

N?u b?n tò mò và mu?n bi?t m?i th? v? Wags, m?i b?n cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây c?a Casinovn138.com nhé! Thông tin không nh?ng h?p d?n mà hình ?nh còn nóng b?ng không kém ?ang ch? b?n khám phá.

Wags là gì? 

Wags là m?t thu?t ng? dùng ?? ám ch? b?n gái c?a các c?u th? bóng ?á n?i ti?ng nói riêng và nh?ng v?n ??ng viên chuyên nghi?p nói chung.

Wags là tên vi?t t?t c?a t? Wives and Girlfriends, c?m t? ?ang khá thông d?ng hi?n nay m?c dù tr??c ?ó nó ???c xem là t? ng? dùng ?? châm bi?m và h? th?p ng??i ph? n? (phân bi?t gi?i tính).

Lý do thu?t ng? này ???c s? d?ng ph? bi?n và r?ng rãi h?n là nh? vào nh?ng t? báo lá c?i c?a n??c Anh vi?t v? ng??i v? c?a m?t c?u th? nam n?i ti?ng t?i World Cup vào n?m 2016. K? t? ?ó, Wags ???c m?i ng??i bi?t ??n và ???c s? d?ng nhi?u h?n không ch? trong l?nh v?c bóng ?á mà cho h?u h?t các b? môn th? thao trên th? gi?i.

B?n có th? tham kh?o thêm: Cules trong bóng ?á là gì? 

Nh?ng cô nàng Wags nóng b?ng nh?t th? gi?i

Georgina Rodriguez (b?n gái c?a Cristiano Ronaldo)

Georgina Rodriguez sinh n?m 1993 trong m?t gia ?ình không khá gi?. Tr??c lúc g?p ???c Ronaldo kho?ng 10 n?m, cô ph?i làm giúp vi?c cho m?t gia ?ình giàu có khác v?i m?t m?c l??ng ch? t?m 300.000 ??ng Vi?t Nam.

Georgina may m?n g?p g? ???c Ronaldo khi cô ?ang là nhân viên bán hàng cho m?t c?a hàng kinh doanh các s?n ph?m c?a th??ng hi?u Gucci. Ngay l?p t?c, cô l?t vào m?t xanh c?a chàng c?u th? n?i ti?ng và giàu có nh?t nhì trong l?nh v?c Bóng ?á th? gi?i.

Ca s? Shakira (b?n gái Gerard Pique)

Shakira ???c m?nh danh là “Bà hoàng nh?c Latin” quen bi?t ???c c?u th? Pique – b?n trai kém h?n cô 10 tu?i b?ng m?t cách khá tình c?. C? hai ?ã có m?i tình h?nh phúc kéo dài 10 n?m và k?t qu? cho m?i tình này là s? ra ??i c?a 2 thiên th?n nh?. Tuy nhiên, Shakira v?n ch?a có ý ??nh k?t hôn v?i nam c?u th? Pique. Hi?n t?i, cô ch? mu?n chung s?ng v?i Pique nh? m?t c?p tình nhân mà không h? có s? ràng bu?c c?a hôn nhân. 

Antonella Roccuzzo (v? c?a Lionel Messi)

V? c?a c?u th? n?i ti?ng nh?t nhì th? gi?i – Lionel Messi là m?t cô nàng sinh n?m 1988, cô s? h?u tài n?ng xu?t chúng, gi?i giang và có gia th? kh?ng. B? làm ch?, m? có h?c th?c cao, ch? gái làm th?m phán và em gái ?ang theo h?c ngành y. B?n thân Antonella c?ng không kém.

Cô ?am mê kinh doanh cùng b? t? nh?, ?ã t?ng ?? vào ??i h?c Nha khoa nh?ng cô l?i c?m th?y không phù h?p v?i ngành này. Th? nên cô quy?t ??nh theo ngh? truy?n thông cho ??n t?n hôm nay.

Sara Carbonero (v? c?a Iker Casillas)

V? ch?ng nam c?u th? Casillas g?p g? nhau vào n?m 2009. C? hai chào ?ón con ??u lòng vào n?m 2014. Sau ?ó k?t hôn và sinh thêm con th? hai vào n?m 2016.

M?i tình ??p ?? c?a c? 2 ?ã ?? l?i nhi?u d?u ?n và là ni?m ao ??c c?a nhi?u ng??i hâm m? trên th? gi?i. Th? nh?ng, tai h?a l?i giáng xu?ng gia ?ình Casillas khi anh b? ??t qu? ? sân t?p vào cu?i tháng 4 n?m 2019. K?t qu? ?au lòng khi anh ph?i giã t? s? nghi?p c?a mình tr??c nhi?u nu?i ti?c c?a ng??i hâm m? bóng ?á n??c nhà.

Ch?a d?ng l?i ? ?ó, v? c?a anh ???c phát hi?n b? m?c ung th? bu?ng tr?ng và ph?i ph?u thu?t c?t b?. Cô ph?i ti?p t?c chi?n ??u v?i c?n b?nh này nhi?u n?m.

Ana Ivanovic (v? c?a Bastian Schweinsteiger)

V? ch?ng c?a Schweinsteiger cùng sinh n?m 1987. Ana Ivanovic c?ng là v?n ??ng viên n?i ti?ng không h? kém c?nh ch?ng mình, nên quá trình Schweinsteiger “c?a c?m” ???c cô c?ng h?t s?c khó kh?n. Nam c?u th? ?ã ph?i nh? v? b?n thân c?a Ivanovic và ???c cô hi?n k? “C? g? g?m c?u em trai tr??c thì bà ch? t? kh?c s? ??” ?ã giúp anh chàng chi?m ???c tình c?m c?a Ivanovic sau m?t th?i gian dài tìm cách ti?p c?n cô nh?ng không có k?t qu?.

Trang Nhung (b?n gái c?a V?n Toàn)

Dù ?ã có thông tin c? hai ?ã “???ng ai n?y ?i” nh?ng Nhung Bum ?ã t?ng gia nh?p vào làng Wags xinh ??p, là bóng h?ng c?a c?u th? nam V?n Toàn c?a ??i tuy?n Qu?c gia Vi?t Nam.

Y?n Xuân (b?n gái c?a ??ng V?n Lâm)

Dù ?ã quen nhau khá lâu nh?ng c?p ?ôi Xuân – Lâm v?n ch?a t?ng lên ti?ng công khai hay ph? nh?n tin ??n h?n hò yêu ???ng tr??c truy?n thông. Y?n Xuân là m?t cô nàng PT làm vi?c t?i thành ph? H? Chí Minh, ?ã ???c ra m?t gia ?ình b?n trai t?i Nga và có m?i quan h? thân thi?t v?i em trai, em gái c?a b?n trai mình. C?p ?ôi v?n duy trì t?t m?i quan h? trong tình c?nh c? hai ph?i th??ng xuyên yêu xa do ??ng V?n Lâm ph?i ?i thi ??u ? n??c ngoài.

Phùng B?o Trân (b?n gái c?a V? V?n Thanh)

Là m?t cô nàng gi?i giang trong vi?c ki?m ti?n và bi?t chi?u lòng b?n trai. Th? nh?ng cô nàng ?ã r? tin ??n chia tay v?i b?n trai c?u th? kém cô 1 tu?i – V? V?n Thanh. Cô nàng s? h?u “vòng 1” kh?ng ?ã t?ng tuyên b? r?ng “N?u sau này V?n Thanh gi?i ngh? c? v? cô nuôi”. Chuy?n này c?ng khá d? hi?u khi cô này có m?c thu nh?p cao g?p nhi?u l?n so v?i b?n trai khi là bà ch? c?a m?t spa và kinh doanh hàng online n?i ti?ng.

Nguy?n Gia Hân (b?n gái c?a Nguy?n Hoàng ??c)

Cô nàng Gia Hân sinh n?m 1997, ?ã h?n hò v?i chàng c?u th? ???c h?n 4 n?m và nhi?u l?n theo sau c? v? b?n trai ? n??c ngoài. C? hai tho?i mái công khai và cùng d?t tay nhau tham d? l? trao gi?i Qu? bóng vàng Vi?t Nam n?m 2021.

?ây c?ng là m?i tình ch? em ???c ng??i hâm m? ?ng h? và tích c?c ??y thuy?n khi Gia Hân l?n h?n Hoàng ??c 1 tu?i. 

B?n có th? xem thêm: Con trai David Beckham

Nguy?n Hoàng Anh (b?n gái c?a ?oàn V?n H?u)

M?c dù c?p ?ôi ?ã chia tay, nh?ng Hoàng Anh c?ng là m?t trong nh?ng cô nàng trong làng Wags Vi?t Nam khi s? h?u v? ngoài xinh ??p, là b?n gái c?a c?u th? n?i ti?ng Vi?t Nam khi còn là sinh viên c?a m?t tr??ng ??i h?c thu hút nhi?u s? quan tâm c?a c?ng ??ng ng??i hâm m? bóng ?á n??c nhà.

Hy v?ng chuyên m?c chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 ?ã giúp các b?n bi?t ???c Wags là gì và khám phá thêm nhi?u thông tin c?a các cô nàng trong làng Wags n?i ti?ng Vi?t Nam và trên th? gi?i.

Hãy ??ng ký tham gia ngay thành viên nhà cái Casino VN138, t?i ?ây chúng tôi có ??y ?? các trò ch?i cá c??c khác nhau cho b?n có th? tha h? l?a ch?n. Liên h? chúng tôi qua s? hotline n?u b?n c?n ???c t? v?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!