Phân bi?t gi?a v?n ?i?u l? và v?n ch? s? h?u ?úng nh?t

v?n ?i?u l? và v?n ch? s? h?u

Trong c? c?u tài s?n c?a m?t doanh nghi?p không ch? có v?n ?i?u l? mà còn có v?n ch? s? h?u. Trong bài vi?t hôm nay chúng tôi s? giúp b?n phân bi?t gi?a v?n ?i?u l? và v?n ch? s? h?u ?úng nh?t.

V?i m?i doanh nghi?p thì ?ây là m?t ?i?u ki?n ?? ???c thành l?p và v?n hành. Quy mô c?a m?i công ty ph?n l?n d?a vào v?n ?i?u l?. Hãy cùng nhà cái Casino VN138 phân bi?t rõ ràng v? hai lo?i v?n này nhé.

V?n ?i?u l? là gì?

V?n ?i?u l? là gì?
V?n ?i?u l? là gì?

V?n ?i?u l? là y?u t? b?t bu?c khi thành l?p m?t doanh nghi?p. V?n ?i?u l? là t?ng giá tr? tài s?n do các thành viên ?ã góp ho?c cam k?t góp khi thành l?p công ty trách nhi?m h?u h?n, công ty h?p danh; là t?ng giá tr? m?nh giá c? ph?n ?ã bán ho?c ?ã ???c ??ng ký mua khi thành l?p doanh nghi?p ??i v?i công ty c? ph?n.

Thông tin b?n có th? quan tâm: Tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c

V?n ch? s? h?u là gì?

V?n ch? s? h?u là gì?
V?n ch? s? h?u là gì?

V?n ch? s? h?u là các ngu?n v?n thu?c s? h?u c?a ch? doanh nghi?p và các thành viên trong công ty liên doanh ho?c các c? ?ông trong các công ty c? ph?n. G?m nh?ng lo?i tài s?n nh?:

  • Các kho?n nh?n bi?u, t?ng tài tr?.
  • V?n ???c b? sung t? k?t qu? s?n xu?t, kinh doanh c?a doanh nghi?p theo quy ??nh c?a chính sách tài chính ho?c quy?t ??nh c?a các ch? s? h?u v?n, c?a H?i ??ng qu?n tr?,…
  • V?n ?óng góp c?a các nhà ??u t? ?? thành l?p ho?c m? r?ng doanh nghi?p.
  • Các kho?n th?ng d? v?n c? ph?n do phát hành c? phi?u cao h?n ho?c th?p h?n m?nh giá.
  • Các kho?n chênh l?ch do ?ánh giá l?i tài s?n, chênh l?ch t? giá h?i ?oái phát sinh trong quá trình ??u t? xây d?ng c? b?n, và các qu? hình thành t? l?i nhu?n sau thu?
  • Giá tr? c? phi?u qu? làm gi?m ngu?n v?n ch? s? h?u.

B?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t: T? l? Free float là gì? T?m quan tr?ng trong ??u t? ch?ng khoán

Cách tính v?n ch? s? h?u: V?n ch? s? h?u = Tài s?n – N? ph?i tr?.

VD: Anh B ?ang ?i?u hành m?t công ty s?n xu?t ph? tùng xe máy và mu?n tính v?n ch? s? h?u c?a mình. V?i giá tr? tài s?n ??c tính 10 t? ??ng:

  • Ti?n thi?t b?, nhà x??ng, máy móc: 7 t? ??ng 
  • Hàng t?n kho và v?t t? hi?n t?i: 3 t? ??ng
  • Các kho?n ph?i thu: 2 t? ??ng
  • Hi?n công ty ?ang n? 4 t? ti?n mua nhà máy, 500 tri?u ti?n l??ng nhân viên, 1 t? ??ng ti?n nhà cung c?p.

V?y v?n ch? s? h?u c?a anh B là: V?n ch? s? h?u c?a công ty = (T?ng giá tr? – T?ng n? ph?i tr?) = (10+7+3+2) – (4+0.5+1) = 22 – 5,5 = 16,5 t?

Chia s? thông tin cho b?n: ?ng ti?n bán tr??c | Phí ?ng ti?n bán tr??c VNDIRECT 2022

S? khác nhau gi?a v?n ?i?u l? và v?n ch? s? h?u

Tiêu chí V?n ch? s? h?u V?n ?i?u l?
C? ch? hình thành ???c hình thành t? các ngu?n nh? ngân sách Nhà n??c, do doanh nghi?p b? ra ho?c do góp v?n c? ph?n, b? sung t? l?i nhu?n ?? l?i ho?c t? nh?ng ngu?n thu khác c?a doanh nghi?p  Ngu?n v?n ???c hình thành d?a trên s? v?n do các thành viên công ty, ch? s? h?u công ty góp ho?c cam k?t góp trong m?t th?i h?n nh?t ??nh và ???c ghi vào ?i?u l? công ty.
Ngh?a v? n? Vì ngu?n v?n do Nhà n??c, cá nhân ho?c các t? ch?c tham gia góp v?n, các c? ?ông mua và n?m gi? c? phi?u, do ?ó ngu?n v?n ch? s? h?u không ph?i là m?t kho?n n?.        V?n c?a các thành viên thành l?p công ty nên v?n ?i?u l? ???c coi là tài s?n c?a công ty. Vì l? ?ó, khi doanh nghi?p phá s?n thì v?n ?i?u l? có ngh?a v? thanh toán kho?n n? c?a doanh nghi?p.

Khi tham gia t?i VN138 s? ?n chia b?ng ti?n th?t nên ít nhi?u ng??i ch?i c?ng s? e ng?i v? chi phí cá ??. Do ?ó VN138 h? tr? ng??i ch?i v?i các ch??ng trình khuy?n mãi ?u ?ãi ?? b?n có thêm ti?n c??c và ch?i tho?i mái. ?? tìm hi?u thêm v? các ch??ng trình ?u ?ãi này, b?n hãy tham kh?o ph?n Gi?i thi?u v? chúng tôi ngay bây gi? nhé!

Trên ?ây là bài vi?t phân bi?t gi?a v?n ?i?u l? và v?n ch? s? h?u ?úng nh?t mà chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Hy v?ng bài vi?t trên ?ã cung c?p cho b?n nh?ng thông tin và ki?n th?c b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!