V? Ronaldo là ai? Thông tin m?i nh?t v? v? c?a siêu sao bóng ?á s? 1 th? gi?i

V? Ronaldo là ai? Thông tin m?i nh?t v? v? c?a CR7

M?t trong nh?ng nàng Wags n?i ti?ng nh?t nhì th? gi?i bóng ?á hi?n nay ch?c ch?n là v? Ronaldo. V?y thì phía sau m?t qu? bóng và, Vua phá l??i, siêu sao sân c? CR7 là m?t ng??i ph? n? nh? th? nào? Bài vi?t d??i ?ây s? thông tin ??n b?n t?t t?n t?t v? v? Ronaldo.

Bài vi?t chia s? ??n b?n nh?ng tin t?c m?i nh?t v? v? Ronaldo siêu sao bóng ?á s? 1 th? gi?i. N?i dung c? th? ???c Casino VN138 ?? c?p d??i bài vi?t, m?i các b?n cùng xem qua.

V? Ronaldo là ai?

???c bi?t ??n là m?t siêu sao bóng ?á hàng ??u th? gi?i, Cristiano Ronaldo ???c nhi?u m? nhân ái m?. Anh t?ng tr?i qua nhi?u m?i tình v?i hàng lo?t các m? nhân ?ình ?ám. Theo nh?ng thông tin công khai tr??c ?ây, c?ng ??ng hâm m? cho r?ng anh s? k?t thúc m?i tình và ti?n ??n hôn nhân v?i Irina Shayk.

V? Ronaldo là ai?
V? Ronaldo là ai?

Tuy nhiên sau nhi?u bi?n c? trong tình c?m, CR7 ?ã quy?t ??nh d?ng chân bên m?t cô nàng làm công ?n l??ng ? c?a hàng Gucci. Georgina Rodriguez cô là m?t ng??i m?u t? do và có cu?c s?ng vô cùng bình th??ng.

V? Ronaldo sinh ngày 27 tháng 1 n?m 1994 t?i Bu-ê-n?t Ai-r?t thu?c Argentina. V?i ?i?u ki?n gia ?ình không ???c khá gi? s?ng t?i Jaca 15 tu?i cô ?ã ph?i ?i làm b??n ch?i ?? ki?m ti?n trang tr?i cu?c s?ng. V?i tài n?ng v? ngh? thu?t v?n có c? th? là l?nh v?c th?i trang, cô ?ã theo h?c ti?ng anh và ?ã ???c nh?n làm t?i các c?a hàng th?i trang.

Georgina Rodriguez v? c?a Ronaldo
Georgina Rodriguez v? c?a Ronaldo

Chuy?n tình c?a Cristiano Ronaldo và cô nàng Georgina Rodriguez ?ã k?t thúc m? mãn b?ng m?t l? c??i vào n?m 2017. Cho ??n nay ???c bi?t CR7 cùng v? mình ?ang chung s?ng vô cùng h?nh phúc. Hi?n t?i c?p ?ôi ?ã có cho mình 4 ng??i con là Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos và Mateo Ronaldo.

Có th? b?n c?ng quan tâm: V? c?a Messi là ai?

Chuy?n tình nh? chuy?n c? tích c?a hai v? ch?ng

Chuy?n tình nh? chuy?n c? tích c?a hai v? ch?ng
Chuy?n tình nh? chuy?n c? tích c?a hai v? ch?ng

Chuy?n tình c?a v? Ronaldo ???c ví nh? m?t ti?u thuy?t ngôn tình ??i th?t, ???c bi?t cô nàng sinh n?m 1994 t?ng ?i giúp vi?c cho m?t gia ?ình ? Bristol.

??n n?m 2016 cô tr? thành tr? lý bán hàng c?a m?t c?a hàng Gucci. T?i ?ây cu?c g?p g? ??nh m?nh ?ã khi?n cu?c ??i cô ?ã thay ??i hoàn toàn. Hôm ?y c?a hàng ?ón ti?p m?t siêu sao bóng ?á CR7. Gi?a ?ám ?ông cô Rodriguez ?ã l?t vào m?t xanh c?a Ronaldo. T? ?ây m?i quan h? gi?a cô và CR7 ti?n tri?n r?t t?t, m?t th?i gian sau cô gia nh?p làng Wags c?a bóng ?á.

B?t ??u t? ?ây cô g?p ph?i khó kh?n trong công vi?c vì liên t?c b? fan hâm m? và truy?n thông qu?y r?y. Trong khi cô ph?i ch?m sóc c? Cristiano Ronaldo Jr. Có th? b?n c?ng quan tâm: Con trai Ronaldo tên gì? M?y tu?i? Nh?ng s? th?t thú v? v? chàng quý này

Trong kho?ng th?i gian ?ó, CR7 dính vào v? ki?n c??ng hi?p ph? n? ? LA. Cho dù anh ?ã ph? nh?n và không nh?n án ph?t, tuy nhiên phía d? lu?n v?n không ng?ng ch? trích anh. ? hoàn c?nh ?y, cô nàng Rodriguez v?n luôn bên c?nh và ?ng h? anh.

Chuy?n tình nh? chuy?n c? tích c?a hai v? ch?ng
Chuy?n tình nh? chuy?n c? tích c?a hai v? ch?ng

N?m 2017 cô mang thai ??a con Alanna, cùng lúc ?ó Ronaldo c?ng ?ón Eva và Mateo ra ??i b?ng cách nh? ng??i mang thai h?. Do ?ó v? Ronaldo ph?i ch?m 4 ??a tr? cùng m?t lúc, ?i?u này qu? th?t không d? dàng gì. Dù v?y cô nàng v?n r?t l?c quan “?i?u này ch?c ch?n ?ã mang chúng tôi xích l?i g?n nhau h?n.”

Gia ??nh nh? c?a Ronaldo
Gia ??nh nh? c?a Ronaldo

Trên ?ây là t?t c? nh?ng thông tin mà chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 tìm hi?u ???c v? v? Ronaldo. Hy v?ng qua bài vi?t trên giúp b?n bi?t thêm ?? ??i s?ng riêng t? và chuy?n tình c? tích c?a v? siêu sao bóng ?á s? 1 th? gi?i.

Tham gia cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n. Xem thêm v? Casino VN138 t?i ph?n gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!