V? Messi là ai? B?t mí ng??i ph? n? ??ng sau thành công c?a Messi

V? Messi là ai? B?t mí ng??i ph? n? ??ng sau siêu sao M10

?ã bao gi? b?n t? h?i phía sau chàng trai s? h?u 7 qu? bóng vàng là cô ?óa h?ng nh? th? nào ch?a? N?u b?n ?ang tò V? messi là ai? Cô ?y có là m?t ng??i v? tài n?ng hay ch? ??m ?ang vi?c n?i tr? trong gia ?ình? Bài vi?t này s? tr? l?i t?t t?n t?t v? v? Messi.

Ng??i ta nói ??ng sau thành công c?a m?t ng??i ?àn ông là bóng dáng c?a m?t ng??i ph? n?. Câu nói không th? ch?i cãi khi nh?ng gì mà v? v? siêu sao bóng ?á toàn c?u này th? hi?n. Sau ?ây cùng Casino VN138 cùng tìm hi?u v? v? Messi là ai nhé.

V? Messi là ai?

V? Messi là ai?
V? Messi là ai?

V? Messi tên ??y ?? là Antonella Roccuzzo cô sinh ngày 26 tháng 2 n?m 1988 t?i Rosario, Argentina. ???c sinh ra trong m?t gia ?ình v?i gia th? kh?ng nh?t Rosario.

B? là ch? t?ch hi?p h?i siêu th? và h?u hàng lo?t các chu?i c?a hàng l?n nh? trên kh?p thành ph?. M? c?a Antonella s? h?u nhan s?c xinh ??p và có h?c th?c cao. Tu?i tác ?ã cao nên hi?n t?i bà chú tâm cho vi?c ch?m sóc cho gia ?ình c?a mình h?n. Ngoài ra Messi còn có m?t cô em v? ?ang h?c ngành y và ch? v? tài gi?i ?ang làm th?m phán.

Có th? b?n c?ng quan tâm: V? c?a Ronaldo là ai?

Ng??i v? tài n?ng – xinh ??p

Ng??i v? tài n?ng - xinh ??p
Ng??i v? tài n?ng – xinh ??p

Antonella sinh trong m?t gia ?ình gia giáo cùng v?i ti?m l?c tài chính kh?ng, t? nh? v? Messi ?ã r?t ch?m ch? trong vi?c h?c hành b?t ??u t?p kinh doanh cùng b?. 

Cô r?t ?am mê nghiên c?u nên ?ã ?? vào ??i h?c qu?c gia Rosario và theo l?nh v?c nha khoa. Theo h?c m?t th?i gian nh?n th?y b?n thân không h?p nên ?ã theo l?nh v?c truy?n thông. V?i n?n t?ng kinh doanh t? gia ?ình cùng v?i s? c? g?ng c?a mình. Cô d?n tr? nên hi?u bi?t sâu r?ng và có ti?ng trong ngh?.

Bên c?nh s? nghi?p cô nàng còn s? h?u nhan s?c vô cùng xinh ??p v?i body nóng b?ng. Gia nh?p Wags bóng ?á t? khi tr? thành b?n gái Lionel Messi. Có kinh nghi?m trong l?nh v?c truy?n thông, Antonella luôn gây ???c s? chú ý tr??c công chúng.

Tuy hi?n t?i cô ?ã ngoài 30 tu?i và là m? c?a 3 con nh?. Tuy nhiên Antonella v?n say mê h?c h?i, nghiên c?u. Ngoài ra Antonella còn là cái ???c chú ý ??n nhi?u nh?t trong dàn Wags c?a ??i tuy?n Argentina. Có th? b?n c?ng quan tâm: Con trai Messi – Nh?ng thông tin m?i nh?t v? 3 c?u quý t? này

Chuy?n tình thanh mai trúc mã

Chuy?n tình thanh mai trúc mã

Ng??i tình “thanh mai trúc mã” t? n?m 9 tu?i, chuy?n tình c?a Leo Messi và Antonella ch?m n?. Khi anh còn là m?t c?u nhóc ?ã th?m m?n m? ng??i ??p Argentina thua mình 1 tu?i. H? s?ng chung m?t thành ph? và th??ng xuyên vi?t th? tay và g?p nhau khi?n quan h? ngày càng tr? nên kh?ng khít.

??n n?m 2000, Messi ph?i sang ch?i Barca ch?i bóng và chuy?n tình h? b? gián ?o?n t? ?ây. Su?t kho?ng th?i gian trong 3 n?m Antonella ?ã quen m?t chàng trai khác. Cho ??n 2007, Messi ?ã bay v? Argentina ?? an ?i v?i Antonella vì s? ra ?i c?a cô b?n thân thi?t. ??n n?m 2010, cô quy?t ??nh chuy?n ??n Barca ?? ? c?nh b?n trai. 

Sau khi WC 2010 k?t thúc sau tr?n ??u gi?a Barcelona và Espanyol h? ?ã chính th?c công khai m?i quan h?. Mãi ??n 2017 chuy?n tình c?m c?a Leo Messi và Antonella ?ã k?t thúc b?ng m?t bu?i ti?c ?ám c??i hoành tráng t?i Rosario vào 30/6.

Ngôi nhà h?nh phúc c?a ng??i ??p Argentina

Ngôi nhà h?nh phúc c?a ng??i ??p Argentina
Ngôi nhà h?nh phúc c?a ng??i ??p Argentina

T?i th?i ?i?m ??nh cao c?a s? nghi?p, ???c bi?t v?i m?c thu nh?p c?a M10 là m?t con s? c?c kh?ng. Do ?ó, l? c??i c?a Messi ???c ???c fan hâm m? và gi?i truy?n thông bóng ?á quan tâm r?t nhi?u.

?ám c??i c?a c?p ?ôi ???c t? ch?c t?i quê nhà. L? c??i ???c di?n ra t?i khách s?n Centre Casino Complex. Trong l? c??i còn có s? xu?t hi?n c?a m?t vài b?n thân c?a Messi nh? siêu sao bóng ?á Neymar và Pique.

Hi?n t?i Antonella ?ã sinh cho anh 3 c?u con trai là Thiago – 2012, Mateo – 2015 và Ciro – 2018. Anh chia s? thêm khi v?n mu?n có thêm m?t cô con gái, có l? mong ??c này c?a anh s? s?m ??t ???c.

Messi r?t th??ng v? con, t? thu? yêu anh và v? mình có x?m hình ?ôi. V?i Messi và v??ng mi?n c?a vua và v? là v??ng mi?n c?a hoàng h?u. Nó mang ý ngh?a n?u ta là vua hàng s? là hoàng h?u và nàng ch? là hoàng h?u c?a m?t mình v? vua ?y.

Hình x?m ?ôi m?t và h? hôn c?a Leo Messi dành cho Antonella

Tr??c bi?t trên tay anh còn x?m ?ôi m?t c?a Antonella và n? hôn ? hông c?ng dành cho ng??i v? Antonella. Anh không ch? trao nh?ng n? hôn hay nh?ng cái ôm, n?m tay ?m áp mà trên sân c? ngay khi k?t thúc ho?c lúc b?t ??u tr?n ??u anh ??u call video v?i v? và các con. H?u h?t các kho?nh kh?c trao gi?i hay giành cúp anh ??u ch?p hình cùng gia ?ình.

Chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 chia s? ??n b?n ??c nh?ng tôn tin bao quanh câu h?i v? Messi là ai. Hy v?ng bài vi?t trên giúp các b?n bi?t thêm v? v? c?a Messi c?ng nh? chuy?n tình lãng m?n nh? tranh v? c?a hai ng??i. Chúc b?n m?t ngày t?t lành.

??ng ký cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n. Liên h? chúng tôi n?u b?n có câu h?i c?n ???c gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!