Ví Metamask là gì? H??ng d?n cài ??t và s? d?ng ví Metamask ??n gi?n

H??ng d?n cài ??t và s? d?ng ví Metamask ??n gi?n

?? có th? ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u s? d?ng c?a con ng??i mà ?ã có r?t nhi?u ph??ng th?c thanh toán ???c ra ??i, trong ?ó có ví ?i?n t?. B?n ?ã t?ng nghe ??n ví ?i?n t? Metamask bao gi? ch?a?

Ch?c h?n nhi?u b?n s? ch?a nghe t?i cái tên này vì ví Metamask ch? xu?t hi?n trong gi?i ??u t? tài chính là ph? bi?n. V?y ?? xem ví Metamask là gì và cách s? d?ng nh? th? nào thì m?i b?n cùng tìm hi?u v?i Casinovn138.com nhé!

Ví Metamask là gì?

Ví Metamask là m?t lo?i ví ti?n ?i?n t? cho phép ng??i dùng th?c hi?n qu?n lý Ethereum tr?c ti?p trên các trình duy?t nh? Chrome, BraveFirefox. Ng??i dùng có th? cài ??t và s? d?ng ví Metamask gi?ng nh? m?t ti?n ích m? r?ng trên các trình duy?t web này.

Ví Metamask là gì?
Ví Metamask là gì?

Nhà ??u t? ch? c?n tích h?p ti?n ích này v? trình duy?t là xong. Không c?n ph?i th?c hi?n các b??c ph?c t?p nh? t?i xu?ng hay ??ng b? blockchain trên máy tính m?i có th? s? d?ng ???c. Ví Metamask có th? t? k?t n?i v?i ETH node là infura và th?c hi?n ch?y các h?p ??ng thông minh ngay t?i node ?ó luôn.

Các tính n?ng c?a ví Metamask

  • H? tr? ?a ngôn ng?: Có nhi?u lo?i ngôn ng? ?? m?i ng??i trên th? gi?i có th? ti?p c?n và s? d?ng d? dàng h?n. Và th?t tuy?t v?i, có c? Ti?ng Vi?t cho anh em Vi?t Nam n?a nhé.
  • Giao di?n ng??i dùng: Thi?t k? giao d?ch ??n gi?n, thân thi?n v?i ng??i dùng.
  • Phí tùy ch?nh: Tùy ch?nh phí gas price và gas limit
Các tính n?ng c?a ví Metamask
Các tính n?ng c?a ví Metamask
  • HD Wallet: T? ??ng sao l?u các c?p khóa công khai/riêng t?. B?n ch? c?n d?a vào m??i hai c?m t? speed phrase trong quá trình thi?t l?p tài kho?n. N?u b?n quên 1 trong 12 t? này, b?n s? b? m?t h?t s? ti?n ?i?n t? ?ang ???c l?u tr? trong ví.
  • Thêm token ERC-20: B?n có th? th?c hi?n thêm ho?c ?n token ERC-20 m?t cách tùy thích.

H??ng d?n cài ??t và s? d?ng ví Metamask

Cách cài ??t

Casino VN138 s? h??ng d?n b?n cách ??ng ký tài kho?n ví Metamask ? ba n?n t?ng trình duy?t khác nhau.

  • ??u tiên là Chrome:

B??c 1: Truy c?p vào ???ng link https://metamask.io/

B??c 2: Nh?n vào dòng Download trên thanh menu phía góc ph?i màn hình => Install Meta Mask for Chrome

H??ng d?n cài ??t và s? d?ng ví Metamask
H??ng d?n cài ??t và s? d?ng ví Metamask

B??c 3: Ch?n Thêm vào Chrome => Thêm ti?n ích 

  • Th? hai là Brave:

B??c 1: Truy c?p vào ???ng link https://metamask.io/

B??c 2: Ch?n Download => Ch?n icon c?a Brave (??u s? t?)

B??c 3: Add to Brave => Add extension

  • Cu?i cùng là Firefox:

B??c 1: Truy c?p vào ?ng d?ng Firefox, gõ ???ng link https://metamask.io/

B??c 2: Ch?n Download => Install Meta Mask for Firefox

B??c 3: Ch?n +Add to Firefox => Thêm

Cách ??ng ký tài kho?n ví Metamask ? ba n?n t?ng trình duy?t
Cách ??ng ký tài kho?n ví Metamask ? ba n?n t?ng trình duy?t

Cách t?o ví Metamask

B??c 1: Ch?n icon hình con cáo màu cam ? góc trên bên ph?i màn hình => Get Started

B??c 2: Ch?n Create a Wallet => I agree (??ng ý v?i các ?i?u kho?n mà Metamask ??a ra)

B??c 3: ??t m?t kh?u và tick vào ô I have read and agree to the Terms of you => T?o

B??c 4: Ti?n hành l?a ch?n 12 c?m t? khôi ph?c tài kho?n. B?n l?a ch?n và nh? th? t? s?p x?p c?a chúng m?t cách c?n th?n. Nên ghi l?i và c?t gi? m?t cách c?n th?n. Vì 12 c?m t? này ??c bi?t quan tr?ng. N?u b?n làm m?t ho?c quên th? t? s?p x?p c?a nó, b?n s? b? m?t t?t c? s? ti?n ???c t? mà b?n ?ang có.

Cách t?o ví Metamask
Cách t?o ví Metamask

B??c 5: Xác nh?n l?i 12 c?m t? này m?t l?n n?a => Xác nh?n

Cách t?o thêm tài kho?n trên Metamask

B??c 1: Nh?n vào icon Account ? góc ph?i màn hình => Create Account

B??c 2: ??t tên cho tài kho?n c?a b?n vào ô Account Name => Create

Cách g?i/n?p token vào ví Metamask

B??c 1: Nh?n vào bi?u t??ng Metamask (hình con cáo) ? góc ph?i màn hình

B??c 2: ??a chu?t qua tên tài kho?n, nó s? hi?n ra dòng Copy to clipboard.

B??c 3: B?n ch? c?n nh?n vào ?ó ?? copy và ??a cho ng??i chuy?n là xong.

Cách g?i/n?p token vào ví Metamask
Cách g?i/n?p token vào ví Metamask

Cách thay ??i ngôn ng? trên Metamask

B??c 1: Nh?n vào ti?n ích Metamask trên góc ph?i màn hình

B??c 2: Vào ph?n Setting => General

B??c 3: Trong danh m?c Current => Ch?n ngôn ng? mà b?n mu?n

Cách thay ??i ngôn ng? trên Metamask
Cách thay ??i ngôn ng? trên Metamask

N?u b?n ?ang có ý ??nh m? tài kho?n m?i và tham gia vui ch?i t?i nhà cái Casino VN138 nh?ng l?i lo l?ng v? ?? b?o m?t thông tin cá nhân có th?t s? an toàn không.

V?i Chính sách b?o m?t, chúng tôi xin cam ?oan v?i b?n m?i thông tin mà b?n ??ng ký v?i nhà cái s? ???c mã hóa và xóa kh?i h? th?ng ngay l?p t?c khi b?n r?i kh?i. Th? nên, hãy yên tâm và tham gia ngay hôm nay!

V?y là chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã mang ??n cho các b?n nh?ng thông tin vô cùng h?p d?n v? ch? ?? ví Metamask và cách s? d?ng ví ?i?n t? này nh? th? nào. Hy v?ng các b?n s? th?c hi?n thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!