Vechain (VET) là gì? Nh?ng thông tin v? d? án ??ng Vechain

Nh?ng thông tin v? d? án ??ng Vechain

Các d? án ti?n ?i?n t? “?ua” nhau m?c lên nh? n?m sau m?a do th? tr??ng tài chính k? thu?t s? ?ang là xu h??ng c?a th? gi?i hi?n t?i. Trong s? ?ó, Vechain xu?t hi?n v?i nhi?u tính n?ng n?i b?t thu hút nhi?u nhà ??u t?. V?y Vechain là gì? D? án này có ?i?u gì thu hút nhà ??u t??

?? có th? hi?u rõ h?n v? d? án Vechain và nh?ng v?n ?? xoay quanh nó. Casinovn138.com s? cùng b?n khám phá ngay bây gi? nhé!

Vechain là gì?

Vechain là m?t d? án ti?n ?i?n t? ???c ra ??i b?i m?t nhóm chuyên gia v? công ngh? thông tin ng??i Trung Qu?c.

???c ra m?t vào n?m 2015 v?i s? m?nh làm cho chu?i cung ?ng tr? nên an toàn và hi?u qu? h?n, ?? b?o m?t và tính minh b?ch cao h?n. Bên c?nh ?ó có th? ti?t ki?m r?t nhi?u chi phí b?ng cách s? d?ng công ngh? Blockchain thông minh.

Vechain là gì?
Vechain là gì?

Khi s? d?ng VeChain, ng??i mau có th? l?a ch?n và ti?p c?n ???c nh?ng thông tin có ?? tin c?y cao khi ??t hàng tr?c tuy?n. V? phía ng??i bán có th? theo dõi quá trình c?a các m?t hàng theo t?ng giai ?o?n, xác minh thông tin trong th?i gian th?c.

Các tính n?ng c?a Vechain

  • Ch?ng hàng l?u, hàng gi?: ??m b?o các s?n ph?m trao t? ng??i bán ??n ng??i mua hoàn toàn h?p pháp và ch?t l??ng.
  • K?t n?i và nâng cao tr?i nghi?m ng??i dùng: Luôn s?n sàng h? tr? khách hàng khi có b?t k? th?c m?c v? thông tin hay s?n ph?m c?a doanh nghi?p
  • Qu?n lý chu?i cung ?ng: Qu?n lý xuyên su?t và t? m? trong t?ng khâu cung ?ng s?n ph?m và d?ch v?
  • Qu?n lý tài s?n: M?ng l??i qu?n lý ph? r?ng toàn c?u t? v? trí trung tâm
Các tính n?ng c?a Vechain
Các tính n?ng c?a Vechain

?ng d?ng c?a n?n t?ng Vechain

N?n t?ng Vechain ???c ?ng d?ng khá ?a d?ng ? nhi?u l?nh v?c quan tr?ng. Trong ?ó có:

  • Logistics: Cho phép các doanh nghi?p theo dõi và qu?n lý t?ng s?n ph?m. Các thông tin v? hàng hóa ???c c?p nh?t m?t cách nhanh chóng và chính xác nh?t.
  • Xác minh ngu?n g?c hàng hóa: Khi k?t h?p gi?a công ngh? Blockchain và chip thông minh ??c quy?n, Vechain có th? giúp các doanh nghi?p theo dõi và qu?n lý các s?n ph?m m?t cách t?i ?u nh?t.
?ng d?ng c?a n?n t?ng Vechain
?ng d?ng c?a n?n t?ng Vechain

M?t s? thông tin v? d? án Vechain coin

VET Coin là gì?

VET coin là ??ng ti?n ?i?n t? chính th?c c?a d? án nhà Vechain vào tháng 9 n?m 2018.

VET ?óng vai trò chính trong vi?c ??m b?o tính b?o m?t và t?o ??ng l?c kinh t? cho các thành ph?n tham gia ?óng góp vào m?ng. Bên c?nh ?ó, ??ng coin này còn ???c dùng nh? m?t ph??ng th?c thanh toán trên n?n t?ng và là công c? v?n hành c?a các ho?t ??ng trên VechainThor blockchain.

Nên mua VET ? sàn giao d?ch nào?

Nên mua VET ? sàn giao d?ch nào?
Nên mua VET ? sàn giao d?ch nào?

Hi?n t?i, b?n có th? mua VET coin tr?c ti?p ? h?u h?t các sàn giao d?ch ti?n ?i?n t? l?n trên th? gi?i nh? Binance, HitBTC, Crypto,… Chúng tôi khuyên b?n nên mua cân nh?c sàn Binance là l?a ch?n hàng ??u, b?i ?? uy tín và ch?t l??ng t?i ?ây là ?i?u không th? bàn cãi.

L?u tr? VET ? ?âu

Vechain ?ã có ví riêng ?? các b?n có th? l?u tr? ti?n ?i?n t? m?t cách an toàn và d? dàng h?n. Tên g?i c?a ví này là VechainThor Wallet. Hi?n t?i, ví này ?ã h? tr? ???c ? 3 d?ng h? ?i?u hành là Android, IOS và Ledger Nano S.

Ngoài ra, b?n có th? tham kh?o và l?u tr? ti?n ?i?n t? c?a mình vào các ví c?a bên th? 3 mà Vechain ?ang h?p tác nh? Trust Wallet, Arkane Wallet ho?c Cobo Wallet ?? l?u tr? VET nhé!

L?u tr? VET ? ?âu
L?u tr? VET ? ?âu

V?i s? phát tri?n và không ng?ng hoàn thi?n v? s?n ph?m và d?ch v? trò ch?i tr?c tuy?n, nhà cái Casino VN138 ?ã thành công n?m l?y lòng tin c?a ng??i dùng qua nhi?u n?m nay. N?u b?n v?n ?ang tìm ki?m m?t nhà cái uy tín và ch?t l??ng ?? tham gia vui ch?i, hãy tìm hi?u ngay Casino VN138 qua bài Gi?i thi?u c?a chúng tôi nhé!

C?m ?n các b?n ?ã tham kh?o thông tin v? Vechain qua bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p. Hy v?ng r?ng qua nh?ng chia s? trên, b?n có th? tìm ki?m và l?a ch?n cho mình m?t d? án ??u t? th?t an toàn và hi?u qu?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!