Vay Margin là gì? Khi nào ph?i tr?i kho?n vay Margin?

Vay Margin là gì?

M?t công c? g?i là ?òn b?y trong ??u t? ch?ng khoán ?ó chính là vay Margin. V?y vay Margin là gì? Khi nào ph?i tr?i kho?n vay Margin? Bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? giúp b?n gi?i ?áp nh?ng câu h?i này nhé.

Vay Margin th??ng ???c các nhà ??u t? ch?ng khoán có nhi?u n?m kinh nghi?m th?c hi?n nh?m mang l?i t?i ?a l?i nhu?n. Hãy cùng nhà cái Casinovn138.com tìm hi?u v? ?òn b?y tài chính vay Margin qua bài vi?t d??i ?ây.

Vay Margin là gì?

Vay Margin là gì?
Vay Margin là gì?

Vay Margin hay còn g?i là giao d?ch ký qu?. Có ngh?a là các công ty ch?ng khoán s? cho nhà ??u t? vay m?t s? ti?n t??ng ?ng v?i giá tr? tài s?n ròng mà h? ?ang có ?? mua thêm các c? phi?u các lo?i. 

Giá tr? tài s?n ròng ? ?ây là t?ng giá tr? c? phi?u hi?n ?ang có trong tài kho?n ch?ng khoán c?a nhà ??u t?. V?i m?c lãi su?t dao ??ng t? 11-15%/ n?m.

?i?u ki?n ?? vay Margin

?i?u ki?n ?? vay Margin
?i?u ki?n ?? vay Margin

?? vay Margin ???c, nhà ??u t? c?n ?áp ?ng ??y ?? các ?i?u ki?n mà công ty ch?ng khoán ??a ra. Thông th??ng nh?ng ?i?u ki?n ?ó s? là:

 • Nhà ??u t? ph?i có tài kho?n t?i công ty ch?ng khoán mà mình mu?n vay v?i th?i h?n t? 3 tháng tr? lên.
 • Nhà ??u t? không thu?c các tr??ng h?p nh? ch?m d?t hay thu h?i n? tr??c h?n theo quy ??nh.
 • Có ngu?n thu nh?p ??m b?o thanh toán kho?n vay ?úng h?n
 • S?n ph?m ch?ng khoán mua khi vay Margin ph?i n?m trong danh m?c mã ch?ng khoán cho phép c?a công ty ch?ng khoán.
 • Khi ??t l?nh mua ch?ng khoán b?ng kho?n vay Margin ph?i th?p h?n ho?c b?ng giá tr? c? phi?u mà nhà ??u t? ?ang s? h?u.

?? có th? hi?u rõ t? l? margin là gì, b?n có th? xem qua bài vi?t: https://casinovn138.com/ty-le-margin/.

Th? t?c ?? có th? vay Margin

Th? t?c ?? có th? vay Margin
Th? t?c ?? có th? vay Margin

Hi?n các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam s? yêu c?u nhà ??u t? chu?n b? th? t?c vay Margin nh? sau:

 1. H?p ??ng vay ký qu? ch?ng khoán – Theo m?u c?a công ty ch?ng khoán phát hành.
 2. Tài kho?n ch?ng khoán xác th?c.
 3. Gi?y t? ch?ng minh nhân dân, c?n c??c ho?c h? chi?u còn hi?u l?c.

Lãi su?t vay Margin c?a các công ty ch?ng khoán hi?n nay

 • Công ty ch?ng khoán HSC là 0.04%/ngày ?ng v?i 14.6%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán An phát APSI là 0.05%/ ngày ?ng v?i 18.2%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán HFT là 0.025%/ngày ?ng v?i 9.12%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán VPS là 0.0274%/ ngày, ?ng v?i 10%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán Thiên vi?t TVS là 0.035%/ngày ?ng v?i 12.78%/n?m.
 • Công ty ch?ng khoán VNDS là 0.375%/ ngày ?ng v?i 13.7%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán FPT là 0.038%/ngày ?ng v?i 13.85%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán SSI là 0.0389%/ngày ?ng v?i 14.2%/ n?m.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? t? l? free float qua bài vi?t: https://casinovn138.com/ty-le-free-float-la-gi/.

Cách tính lãi su?t vay Margin

V?i lãi su?t h?ng n?m t??ng ??i cao t? 10-15%/n?m. Tuy nhiên, vi?c tính lãi su?t vay Margin không nh?t thi?t ph?i là 1 n?m. Nhà ??u t? có th? ch?n th?i gian thích h?p, vi?c tính lãi su?t ???c tính theo nhi?u ??n v? gi?/ ngày/ tháng/ n?m v?i công th?c d??i ?ây:

 • Lãi ???c tính cu?i ngày theo d? n? th?c t?, v?i công th?c:

Ti?n lãi =  S? d? ti?n vay Margin * Lãi su?t vay Margin*S? gi? vay/24.

 • Lãi ???c tính theo s? ngày:

Ti?n lãi = S? d? ti?n vay Margin * Lãi su?t vay Margin* S? ngày vay/365.

H??ng d?n vay Margin t?i công ty ch?ng khoán VNDIRECT

Thông tin chung 

Vay Margin t?i công ty ch?ng khoán VNDIRECT:

 • Th?i gian ?áo h?n: 180 ngày.
 • Lãi su?t cho vay: 13.5%.
 • H?n m?c: C?p l?n ??u t?i ?a 10 t? 
 • Ch?ng khoán cho vay: Danh m?c ch?ng khoán c?a VNDIRECT, niêm y?t trên ?y ban nhà n??c.
 • T? l? cho vay: 10-50%.
 • Phí duy trì: Mi?n phí.

H??ng d?n các b??c vay Margin t?i công ty ch?ng khoán VNDIRECT

L?u ý tài kho?n ch?ng khoán ph?i ho?t ??ng t? 3 tháng tr? lên m?i ???c phép vay Margin t?i các công ty ch?ng khoán.

 • B??c 1: B?n ??ng nh?p trang web c?a công ty ch?ng khoán VNDIRECT
 • B??c 2: B?m vào ??ng ký vay Margin online. Sau ?ó, ?i?n các thông tin ??ng ký theo yêu c?u và xác nh?n mã OTP. G?i ??ng ký
 • B??c 3: Công ty VNDIRECT s? xem xét ??n ??ng ký. N?u h?p l? công ty s? g?i h?p ??ng qua email ??n ng??i vay. Ti?p ??n, nhà ??u t? s? so?n b? h? s? theo yêu c?u và g?i ??n tr? s? c?a VNDIRECT trong vòng 7 ngày làm vi?c.

B?n có th? tìm hi?u v? ch?ng ch? qu? là gì qua bài vi?t: Ch?ng ch? qu? là gì? Có nên ??u t? hay không?

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? Vay Margin là gì? Khi nào ph?i tr?i kho?n vay Margin? Hy v?ng bài vi?t ?ã mang l?i cho b?n nh?ng thông tin và ki?n th?c b? ích. 

Hãy ??ng ký nhà cái Casino VN138, t?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c và nhi?u ph?n th??ng ti?n m?t h?p d?n nh?t hi?n nay. Casino VN138 là m?t trong nh?ng tên tu?i uy tín và có Chính sách b?o m?t cao ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Tham gia ngay cùng chúng tôi b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!