Các ?ng d?ng c?a Python vào các l?nh v?c trong th?c t?

Các ?ng d?ng c?a Python vào các l?nh v?c trong th?c t?

Dân IT d??ng nh? ?ã quá quen thu?c v?i ngôn ng? l?p trình Python r?i ?úng không nào? Còn nh?ng b?n không chuyên v? l?nh v?c này, ch?c h?n v?n ch?a bi?t Python là gì và các ?ng d?ng c?a Python ???c áp d?ng trong th?c t? nh? th? nào?

?? tìm hi?u thêm thông tin v? Python và các cách ?ng d?ng Python vào các l?nh v?c th?c t?. M?i các b?n cùng khám phá ngay bây gi? cùng Casinovn138.com nhé!

Python là gì?

Python là m?t lo?i ngôn ng? l?p trình trên máy tính, d? ti?p xúc nh?t ??i v?i nh?ng b?n v?a “chân ??t chân ráo” vào con ???ng l?p trình.

Python có c?u trúc d? li?u c?p cao vô cùng m?nh m? và cách ti?p c?n ??n gi?n nh?ng hi?u qu? ??i v?i l?p trình h??ng ??i t??ng. ?i?m c?ng l?n nh?t c?a Python là cú pháp l?nh vì nó có s? rõ ràng, d? hi?u và cách gõ khá linh ??ng giúp nó nhanh chóng tr? thành m?t ngôn ng? lý t??ng ?? vi?t script và phát tri?n các ?ng d?ng trong nhi?u l?nh v?c và ?a d?ng n?n t?ng.

Python là gì?
Python là gì?

Các ?ng d?ng c?a Python vào các l?nh v?c trong th?c t?

Website

S? d?ng ngôn ng? l?p trình Python c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c b?n ?ã có trong tay nh?ng web framework linh ho?t, có tính b?o m?t cao nh? Flask, Django, Plone hay Pyramid. Các web framework này ?i kèm v?i th? vi?n và module tiêu chu?n, h? tr? ??n gi?n hóa các tác v? nh? t??ng tác,  liên k?t c? s? d? li?u, qu?n lý n?i dung,… m?t cách nhanh chóng, d? dàng giao ti?p v?i các giao th?c internet nh? XML, HTTP, SMTP…

Trí tu? nhân t?o (Al) và Machine Learning

?? ?áp ?ng các yêu c?u nh? ngôn ng? l?p trình ?n ??nh, linh ho?t, an toàn, có kh? n?ng x? lý các tác v? riêng bi?t thì ng??i l?p trình có th? s? d?ng ngôn ng? Python. Vì nó ch?c ch?n ?áp ?ng ???c h?t các yêu c?u trên c?a Al. Python v?a ??m b?o ???c tính nh?t quán mà còn có ngu?n tài nguyên d? li?u phong phú.

Game

Nh? cung c?p nhi?u ti?n ích m? r?ng, thu?n ti?n cho vi?c phát tri?n nên nhi?u t?a game n?i ti?ng nh? Pygame, Battlefield 2, Vega Strike và  Frets on Fire ??u ch?n Python làm ngôn ng? l?p trình chính.

Game
Game

?ng d?ng khoa h?c và s? (Scientific and Numeric Applications)

Python cung c?p khung x? lý d? li?u khoa h?c và tính toán phù h?p ?? l?p trình các ?ng d?ng khoa h?c và s?. Các ?ng d?ng l?p trình Python không th? b? qua nh? FreeCAD (d?ng mô hình 3D) hay Abaqus (ph?n m?m ph?n t? h?u h?n).

?ng d?ng khoa h?c và s?
?ng d?ng khoa h?c và s?

Giáo d?c, ?ào t?o

Python là ngôn ng? ???c l?a ch?n ?? d?y cho ng??i m?i b?t ??u, k? c? tr? em m?i làm quen v?i l?p trình.. Ngôn ng? này h?i t? ?? các y?u t? nh? ??n gi?n,  d? ?ng d?ng, d? hi?u,… ???c l?a ch?n ?? gi?ng d?y trong c? ch??ng trình s? c?p và nâng cao v? l?p trình. 

Ph?n m?m doanh nghi?p

C?ng t??ng t? nh? game, ph?n m?m doanh nghi?p s? d?ng ngôn ng? l?p trình Python c?ng vì m?c ?ích m? r?ng và phát tri?n trong t??ng lai.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Mailchimp là gì? H??ng d?n s? d?ng Mailchimp ??n gi?n hi?u qu?

Phát tri?n ngôn ng? l?p trình m?i

Python là ngu?n c?m h?ng cho s? ra ??i c?a nhi?u lo?i ngôn ng? l?p trình khác nh? Boo, Swift, CoffeeScript và Cobra. Các ngôn ng? này ??u có nét gi?ng v?i Python ? mô hình thi?t k?, ??i t??ng, cú pháp và ki?n trúc module.

H? ?i?u hành

M?t trong nh?ng ?ng d?ng l?p trình Python ???c áp d?ng trong th?c t? là xây d?ng h? ?i?u hành mà b?n Linux là ph? bi?n nh?t. Ubuntu Ubiquity và Anaconda c?a Red Hat Enterprise ??u ???c l?p trình b?ng ngôn ng? Python.

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Buddle.io | ?ánh giá tính n?ng, tr?i nghi?m, so sánh

?ng d?ng x? lý hình ?nh và thi?t k? ?? h?a

Nh? nh?ng ?i?m m?nh nh? ??n gi?n, h??ng ??i t??ng và có kho công c? m? r?ng, tài nguyên phong phú, Python luôn là l?a ch?n hàng ??u trong vi?c l?p trình ?ng d?ng th?c t?. Các ?ng d?ng l?p trình Python khá ?a d?ng, ?a ngành và có kh? n?ng phát tri?n, m? r?ng, ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a ng??i dùng. Ví d? có th? k? ??n giao di?n c?a 3ds Max – ?ng d?ng l?p trình Python cho m?c ?ích thi?t k? ?? h?a 3D.

?ng d?ng x? lý hình ?nh và thi?t k? ?? h?a
?ng d?ng x? lý hình ?nh và thi?t k? ?? h?a

Có th? b?n quan tâm?u ?i?m khi l?p trình web Php + MySQL mà b?n nên bi?t

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a cung c?p cho các b?n các thông tin c? b?n v? Python và các ?ng d?ng c?a Python vào môi tr??ng th?c t? thành công nh? th? nào. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!