T? l? Odds là gì? Dân ch?i cá c??c bóng ?á nên bi?t

T? l? Odds là gì?

Nhi?u dân ch?i cá c??c bóng ?á m?i vào ngh? ch?a bi?t ??n t? l? Odds. Trong bài vi?t này chúng tôi s? gi?i thích cho b?n v? t? l? Odds và cho b?n bi?t vì sao nó l?i quan tr?ng trong vi?c cá c??c bóng ?á nhé.

Hi?u ???c t? l? Odds, b?n s? có nh?ng d? ?oán chính xác h?n v? t? l? kèo cá c??c bóng ?á ??i v?i nhà cái. Hãy cùng chuyên m?c Th? thao Casino VN138 xem c? th? h?n v? t? l? Odds qua bài vi?t bên d??i.

T? l? Odds trong bóng ?á là gì?

T? l? Odds trong bóng ?á là gì?
T? l? Odds trong bóng ?á là gì?

T? l? Odds hay còn g?i là d?ng t? l? c??c, ?ây chính là t? l? s? ti?n mà b?n s? nh?n ???c trong quá trình tham gia kèo v?i nhà cái. Các nhà cái th??ng ??a ra t? l? này và ???c ?i?u ch?nh ? m?c nh?t ??nh. N?u không bi?t cách ??c ?ôi khi Odds s? h??ng b?n ??n vi?c c?a vào c?a thua.

?ây chính là chiêu th?c mà các nhà cái không uy tín dùng ?? l?a ??o ng??i ch?i. Chính vì v?y anh em khi ??t c??c c?n chú ý và l?a ch?n quy?t ??nh sáng su?t nh?t cho mình nhé. Có nh? v?y bàn th?ng m?i v? tay mình ???c.

Có th? b?n ch?a bi?t: Nh?ng d?u hi?u nh?n bi?t nhà cái thay ??i t? l? kèo bóng ?á

Nh?ng lo?i Odds trong cá c??c bóng ?á

Odds Hong Kong

T? l? Odds Hong Kong th??ng l?n h?n 0 (Tùy vào m?i nhà cái s? khác nhau). Khi th?ng c??c thì s? ti?n anh em nh?n ???c tính theo công th?c nh? sau: 

Ti?n th?ng c??c = (Ti?n ??t c??c x Odds Hong Kong) + Ti?n ??t c??c. 

Odds Châu Âu

T? l? Odds Châu Âu th??ng s? l?n h?n 1 và ???c áp d?ng v?i nhi?u lo?i kèo cá c??c khác nhau nh?: Kèo 1×2, c??c t? s?, c??c tài x?u,… S? ti?n nh?n ???c nh? sau:

Ti?n th?ng c??c = Odds châu Âu x ti?n c??c.

Nh?ng lo?i Odds trong cá c??c bóng ?á
Nh?ng lo?i Odds trong cá c??c bóng ?á

Odds Malaysia

Odds Malaysia ???c chia theo âm và d??ng. Tùy vào m?i tr?n ??u s? có r?i vào hai tr??ng h?p nh? sau:

  • S? d??ng: Ti?n c??c th?ng = (Odds malay x ti?n ??t c??c) + ti?n ??t c??c. Thua c??c ng??i ch?i m?t ti?n ban ??u ?ã ??t c??c.
  • S? âm: Ti?n c??c th?ng =  (Ti?n ??t c??c x 1.00) + (Odds malay x ti?n ??t c??c). Khi thua c??c thu v? ti?n = (Odds malay x ti?n ??t c??c) + ti?n ??t c??c.

Odds Indonesia

T??ng t? nh? t? l? Odds c?a Malaysia, Odds Indonesia c?ng tùy theo s? d??ng và âm khác nhau: 

  • S? âm: Ti?n thu v? = (ti?n ??t c??c / |Odds|) + ti?n ??t c??c. Ti?n b? tr? khi thua c??c = |Odds| x ti?n ??t c??c.
  • S? d??ng: Ti?n thu v? = (odds x ti?n ??t c??c) + ti?n ??t c??c. Khi thua c??c b? tr? s? ti?n ban ??u ?ã c??c.

Cách ??c t? l? Odds trong cá ?? bóng ?á

Cách ??c t? l? Odds trong cá ?? bóng ?á
Cách ??c t? l? Odds trong cá ?? bóng ?á

N?m rõ ???c cách ??c t? l? Odds là ?i?u mà các anh em ch?i cá c??c bóng ?á c?ng nên bi?t. Khi ??c trên th?c t? Odds ch? có hai s? ?uôi chính ?ó chính là 0 và 5. T??ng ?ng t? l? ?n c??c trong bóng ?á s? ???c chia thành 4 lo?i. C? th? ?ó là ¼, ½, 1 hòa, ¾.

L?u ý: T? l? Odds s? không có các ?uôi nh? 3, 4, 8, 9, 1, 2, 6, 7. Vì v?y khi ??c kèo nhà cái trên trang cá c??c b?n nên chú ý ?i?u này ?? tránh r?i vào tình tr?ng b? l?a ??o. N?u Odds ghi là 16.7, 1.34, 8.2 thì b?n hãy làm tròn lên ?uôi 0 ho?c 5 nhé.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Nguyên nhân t?i sao ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua?

Cách soi Odds Running trong cá ?? bóng ?á chu?n xác

Tr?n ??u gi?a ??i có th? h?ng cào và th? h?ng th?p => Odds ? ??i h?ng cao l?n h?n. Ban ??u Odds b?t ??u ? m?c 1 và sau ?ó h? xu?ng m?c ¾ trong th?i gian 30 phút sau khi b?t ??u tr?n => Ch?n ??i h?ng cao s? là m?t b?t l?i.

Tr?n ??u gi?a 1 ??i m?nh và 1 ??i y?u thì kèo t??ng ?ng là ½ trái. => Nên c??c vào ??i y?u s? t?t h?n. Tr??ng h?p ??i m?nh ??u v?i ??i y?u mà kèo gi?m nh?ng ti?n c??c gi? nguyên thì v?n nên ch?n ??i y?u s? t?t h?n.

Casino VN138 v?a gi?i thích chi ti?t cho b?n v? T? l? Odds là gì? Hy v?ng bài vi?t trên ?ã gi?i ?áp ???c th?c m?c cho b?n. Hãy tham gia cá c??c bóng ?á th? thao uy tín t?i Casino VN138 ?? mang l?i nhi?u ph?n th??ng cho mình b?n nhé.

Chính sách b?o m?t thông tin an toàn, ng??i ch?i hoàn toàn có th? yên tâm khi ch?i cá c??c th? thao và nh?ng trò ch?i khác t?i Casino VN138.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!