T? l? Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam

T? l? Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam

Trong ch?ng khoán, Margin là m?t công c? ?òn b?y tài chính giúp nhà ??u t? có nhi?u kinh nghi?m t?i ?u hóa ???c l?i nhu?n. V?y t? l? Margin là gì? T? l? Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam bao nhiêu là thích h?p.

Vay Margin, ngoài kinh nghi?m, kh? n?ng phân tích thì t? l? vay Margin c?ng là y?u t? khá quan tr?ng mà nhà ??u t? không nên b? qua. Hãy cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u v? t? l? Margin c?a các công ty ch?ng khoán hi?n nay qua bài vi?t bên d??i nhé.

T? l? Margin là gì?

T? l? Margin là gì?
T? l? Margin là gì?

T? l? margin (hay t? l? ký qu?) là t? l? gi?a tài s?n ròng và danh m?c c?a nhà ??u t? ch?ng khoán. Hi?u ??n gi?n h?n, t? l? margin là t? l? cho vay t?i ?a c?a công ty ch?ng khoán v?i các nhà ??u t?, d?a trên giá tr? tài s?n ròng mà h? ?ang s? h?u.

Công th?c tính t? l? ký qu? margin: M = (V – L)/V = Tài s?n ròng c?a nhà ??u t?/ T?ng giá tr? ch?ng khoán. Trong ?ó:

 • M: T? l? margin/ t? l? ký qu?.
 • V: T?ng giá tr? ch?ng khoán ???c mua theo giá th? tr??ng.
 • L: T?ng giá tr? kho?n vay bao g?m g?c và lãi.
 • Do v?y, V – L s? s? giá tr? tài s?n ròng c?a nhà ??u t?.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? t? l? free float qua bài vi?t: https://casinovn138.com/ty-le-free-float-la-gi/.

Minh h?a v? t? l? Margin

Minh h?a v? t? l? Margin
Minh h?a v? t? l? Margin

Nhà ??u ty có 10000 c? phi?u công ty A có t?ng giá tr? là 2 t?, nh?ng khi vay Margin ng??i này có th? mua lên ??n 4 t?. Nên suy ra t? l? margin là 1:2. ?ây là m?c t?i ?a mà ?y ban ch?ng khoán nhà n??c yêu c?u và th??ng áp d?ng ??i v?i nh?ng mã c? phi?u có giá tr? thanh kho?n cao.

T? l? Margin t?i ?u t?t nh?t là bao nhiêu?

Nh?ng nhà ??u t? ch?ng khoán chuyên nghi?p lâu n?m th??ng dùng Margin nh? m?t ?òn b?y tài chính giúp h? t?i ?a hóa l?i nhu?n. Nh? v?y v?i m?t nhà ??u t? còn non tr? thì c?n bi?t t? l? Margin t?i ?u nh?t là bao nhiêu? ?? xác ??nh con s? ?ó b?n c?n th?c hi?n công th?c d??i ?ây:

Biên l?i nhu?n g?p = (L?i nhu?n g?p / Giá c? phi?u bán ra)*100%

V? m?t lý thuy?t, t? l? ?òn b?y t?i ?u th??ng t? l? ngh?ch v?i bình ph??ng r?i ro. V?i, ? r?i ro càng cao thì t? l? ?òn b?y ph?i th?p.

Lãi su?t vay Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam

Th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam có kho?n g?n 10 công ty ch?ng khoán ?ang cung c?p d?ch v? vay Margin cho khách hàng. S? ti?n vay Margin s? ph? thu?c vào tài s?n ròng mà b?n ?ang s? h?u và ? nh?ng mã ch?ng khoán nh?t ??nh. M?i b?n cùng xem t? l? vay Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam hi?n nay:

 • Công ty ch?ng khoán FPT là 0.038%/ngày ?ng v?i 13.85%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán SSI là 0.0389%/ngày ?ng v?i 14.2%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán HSC là 0.04%/ngày ?ng v?i 14.6%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán An phát APSI là 0.05%/ ngày ?ng v?i 18.2%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán HFT là 0.025%/ngày ?ng v?i 9.12%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán VPS là 0.0274%/ ngày, ?ng v?i 10%/ n?m.
 • Công ty ch?ng khoán Thiên vi?t TVS là 0.035%/ngày ?ng v?i 12.78%/n?m.
 • Công ty ch?ng khoán VNDS là 0.375%/ ngày ?ng v?i 13.7%/ n?m.

Nhìn chung lãi su?t vay c?a các công ty này h?n 10%/n?m, ?ây là m?t con s? không h? nh?. S? d?ng Margin th?t s? hi?u qu? n?u chúng ta ?? kinh nghi?m và hi?u ???c th? tr??ng.

B?n có th? tìm hi?u quy trình giao d?nh t?i sàn Upcom qua bài vi?t: Sàn UPCOM là gì? H??ng d?n giao d?ch ch?ng khoán trên sàn UPCOM

B?n có th? tìm hi?u thêm v? sàn Hose qua bài vi?t: Sàn HOSE là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t

Trên ?ây là bài vi?t v? T? l? Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam mà chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Hy v?ng thông tin trên ?ã cung c?p cho b?n nh?ng thông tin ki?n th?c b? ích v? t? l? Margin trong ch?ng khoán. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!