T? l? Free float là gì? T?m quan tr?ng trong ??u t? ch?ng khoán

Trong ch?ng khoán có các ch? s? Free float, t? l? Free float .V?y ch? s?  t? l? Free float là gì? Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? cùng b?n tìm hi?u v? Khái ni?m và cách tích t? l? Free float c?ng nh? t?m quan tr?ng c?a t? l? ??i v?i các nhà ??u t?.

N?u b?n là m?t nhà ??u t? m?i thì bài vi?t này s? vô cùng h?u ích ??i v?i b?n. Hãy cùng Casinovn138.com tìm hi?u v? t? l? Free float và công th?c tính nhé.

Free float là gì? 

Free float là gì? 

Free float ?? c?p ??n t? l? kh?i l??ng c? phi?u ???c chuy?n nh??ng so v?i t?ng c? phi?u ?ang l?u hành trên th? tr??ng. không bao g?m c? phi?u b? khóa b?i các nhà qu?n lý và nhân viên công ty, các nhà ??u t? có l?i ích ki?m soát và các bên khác.

Có th? hi?u, Free float ???c s? d?ng mô t? s? l??ng c? phi?u th? c?p có s?n cho công chúng giao d?ch trên th? tr??ng.

?? tìm hi?u thêm v? c? phi?u s? c?p, m?i các b?n tham kh?o bài vi?t: Ch?ng khoán là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ??u t? ch?ng khoán

T? l? Free Float là gì ?

T? l? Free float còn ???c g?i là t? l? c? phi?u t? do chuy?n nh??ng. C? th? là t? l? ph?n tr?m c? phi?u chuy?n nh??ng t? do trên t?ng s? c? phi?u ?ang l?u hành, ch? ??n gi?n là hi?n th? t? l? c? phi?u ?ang l?u hành ???c giao d?ch t? do. Con s? này ???c xem là cách ?? xác ??nh giá tr? v?n hóa trên th? tr??ng.

T?m quan tr?ng c?a t? l? Free Float

T?m quan tr?ng c?a t? l? Free Float

C? phi?u chuy?n nh??ng t? do c?a m?t công ty r?t quan tr?ng v?i các nhà ??u t? b?i ch? s? này cung c?p cái nhìn sâu s?c v? s? bi?n ??ng c? phi?u c?a công ty.

Thông tin b?n có th? quan tâm: L?nh PLO, ATO, ATC là gì? Các l?nh trong ch?ng khoán

Các c? phi?u có t? l? c? phi?u t? do v?i s? chuy?n nh??ng nh? có xu h??ng bi?n ??ng nhi?u h?n vì ch? có m?t s? l??ng h?n ch? c? phi?u có th? ???c mua ho?c bán trong tr??ng h?p có tin t?c giao d?ch l?n. Chính vì v?y các công ty có s? l??ng c? phi?u chuy?n nh??ng t? do l?n h?n s? ít bi?n ??ng h?n.

?a ph?n các nhà ??u theo t? ch?c thích ??u t? vào các c? phi?u có chuy?n nh??ng l?n b?i h? có th? mua bán m?t cách ?áng k? c? phi?u mà không ?nh h??ng nhi?u ??n giá c?.

Chia s? thêm cho b?n: Các thu?t ng?, khái ni?m c? b?n trong ch?ng khoán

Ngoài ra, các c? phi?u có l??ng giao d?ch nh? th??ng có m?c chênh l?ch giá mua l?n h?n và tính thanh kho?n h?n ch? do l??ng c? phi?u có s?n trên th? tr??ng h?n ch?. 

Cách tính t? l? free float

Cách tính t? l? free float

Free float ???c tính b?ng cách l?y hi?u c?a c? phi?u ?ang l?u hành và Kh?i l??ng c? phi?u không t? do chuy?n nh??ng chia cho Kh?i l??ng c? phi?u ?ang l?u hành.

F = (Kh?i l??ng c? phi?u l?u hành – Kh?i l??ng c? phi?u không t? do chuy?n nh??ng) / Kh?i l??ng c? phi?u ?ang l?u hành 

Trong ?ó: 

  • F: t? l? c? phi?u t? do chuy?n nh??ng (Free Float). 
  • C? phi?u ?ang l?u hành: là s? l??ng c? phi?u ???c n?m gi? b?i t?t c? các c? ?ông c?a công ty. 
  • C? phi?u không ???c t? do chuy?n nh??ng: (hay còn g?i là c? phi?u h?n ch?) C? phi?u h?n ch? th??ng ???c n?m gi? b?i ban qu?n lý công ty. 

Nh?ng ai ?am mê v?i b? môn ?á gà thì không nên b? qua nh?ng tr?n ?á gà tr?c ti?p h?p d?n t?i Casino VN138. B?n s? ???c tr?i nghi?m và chiêm ng??ng trong th? gi?i tr??ng gà n?c danh n?i ti?ng Campuchia. Vui ch?i m?t cách an toàn và công b?ng, n?u các b?n vi ph?m 1 trong nh?ng ?i?u l?u ý c?a chính sách Mi?n trách nhi?m, tài kho?n c?a các b?n s? b? h?n ch? ho?c b? khóa v?nh vi?n.

Nh? v?y, trên ?ây là bài vi?t v? T? l? Free float là gì? C? phi?u chuy?n nh??ng t? do r?t quan tr?ng ??i v?i các nhà ??u t? vì nó cung c?p cái nhìn sâu s?c v? s? bi?n ??ng c? phi?u c?a công ty ?ó. Hy v?ng nh?ng chia s? t? chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 s? cung c?p ki?n th?c h?u ích cho các b?n. Chúc các b?n luôn thành công! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!