?i?m danh nh?ng t??ng trong Overwatch hay nh?t 2022

?i?m danh nh?ng t??ng trong Overwatch hay nh?t 2022

Overwatch là t?a game b?n súng v?i s? tham gia c?a nhi?u nhân v?t khác nhau ???c g?i v?i cái tên là t??ng. Trong bài vi?t này, chúng ta cùng ?i?m qua nh?ng v? t??ng trong Overwatch hay nh?t n?m 2022.

Game ???c phát hành b?i t?p ?oàn gi?i trí Blizzard Entertainment và ra m?t chính th?c vào tháng 5/2016. N?u b?n là m?t game th? c?a Overwatch thì ??ng nên b? qua bài vi?t mà chuyên m?c Trò ch?i Casino VN138 s?p chia s? ngay bên d??i nhé.

T??ng phòng th? hay trong Overwatch 

Junkrat – T?i ph?m khét ti?ng

Junkrat - T?i ph?m khét ti?ng
Junkrat – T?i ph?m khét ti?ng

Junkrat là v?i t?o hình là m?t lính ?ánh thuê luôn mang theo mình m?t kh?u súng b?n l?u, b?y và nh?ng qu? mìn có th? kích n? t? xa. ?i?u ??c bi?t khi Junkrat ch?t ?ó chính là nh?ng qu? l?u ??n trên ng??i s? t? ??ng r?i ra kh?i ng??i và kích n? gây ra nh?ng t?n th??ng cho nh?ng k? ?ã t?n công.

Hanzo – Ng??i con c? trong dòng t?c Shimada

Hanzo – Ng??i con c? trong dòng t?c Shimada
Hanzo – Ng??i con c? trong dòng t?c Shimada

Hanzo v?i t?o hình là m?t cung th? làm nhi?m v? ?ánh thuê và ???c m?nh danh là sát th?. Hanzo s? h?u chiêu th?c b?n cung t?i th??ng có th?  b?n linh h?n c?a hai con r?ng v? phía tr??c và gây sát th??ng c?c m?nh cho ??i th? trên ???ng ?i. Hanzo chính là m?t trong nh?ng v? t??ng phòng th? hay trong Overwatch ???c nhi?u game th? l?a ch?n.

Nhân v?t Bastion

Nhân v?t Bastion
Nhân v?t Bastion

Bastion v?i t?o hình là m?t chú robot có kh? n?ng chuy?n d?ng c? ??ng v?i súng máy ho?c có th? ??ng yên v?i kh?u Gatling. ?u ?i?m c?a v? t??ng phòng th? trong Overwatch này ?ó chính là kh? n?ng bi?n ??i hình d?ng ?? phù h?p nh?t v?i t?ng hoàn c?nh chi?n ??u. ??c bi?t, Bastion còn có kh? n?ng t? s?a ch?a và h?i máu nhanh chóng.

T??ng t?n công hay trong Overwatch 

Nhân v?t Ninja Genji

Nhân v?t Ninja Genji
Nhân v?t Ninja Genji

Genji là m?t v? t??ng t?n công v?i t?o hình là m?t Ninja n?a ng??i n?a máy. ?ây là m?t trong nh?ng v? t??ng có s?c t?n công v??t tr?i ???c nhi?u game th? yêu thích. ?u ?i?m c?a t??ng Genji ?ó chính là b?n phi tiêu, b?n liên t?c ho?c b?n tr?i dài theo m?t ???ng ngang, kh? n?ng l??t nhanh v? phía tr??c và ph?n ?òn c?c nhanh v?i ??i th? trong chi?n ??u.

T??ng cao b?i McCree

T??ng cao b?i McCree
T??ng cao b?i McCree

V? t??ng t?n công hay n?a trong Overwatch ?ó chính là chàng cao b?i McCree. Nhân v?t này s? h?u m?t cánh tay máy theo ti?p mi?n Vi?n Tây, ??ng th?i McCree luôn mang theo kh?u Peacekeeper có kh? n?ng b?n t?ng phát m?t v?i ?? chính xác t??ng ??i cao và có th? b?n liên t?c ? t?m g?n. McCree c?ng ???c xem là m?t v? t??ng có s? má chuyên làm nhi?m v? v?n chuy?n v? khí và ph?n c?ng quân s?.

Reaper – M?t sát th? máu l?nh

Reaper – M?t sát th? máu l?nh
Reaper – M?t sát th? máu l?nh

Top nh?ng v? t??ng t?n công hay trong Overwatch không th? thi?u Reaper, ?ây ???c m?nh danh là sát th? máu l?nh khi?n nhi?u ??i th? ph?i dè ch?ng. Xu?t thân t? lính ?ánh thuê, s? h?u chi?c m?t n? ??u lâu trông r?t ghê s? cùng nh?ng kh?u súng Hellfire Shotguns. Reaper có kh? n?ng d?ch chuy?n t?c th?i trong th?i gian ng?n khi?n nhi?u ??i th? không k?p ph?n công.  

T??ng h? tr? hay trong Overwatch 

C?u phó ch? huy Ana

C?u phó ch? huy Ana
C?u phó ch? huy Ana

Ana Amari là m?t trong nh?ng phó ch? huy xu?t hi?n ??u tiên trong Overwatch. Ana chính là m?t v? t??ng h? tr? sniper có ??n d??c vô cùng ??c bi?t ?ó chính là có th? b?n tr?c ti?p ?? buff ?ô?ng ?ô?i va? debuff ?ô?i ph??ng ho?c s?? du?ng ky? n?ng lên mu?c tiêu. Cách ch?i c?a Ana không h? thua kém các v? t??ng hay khác trong Overwatch ?âu nhé.

Mercy

Mercy
Mercy

Mercy là v? t??ng h? tr? hay trong Overwatch s? h?u b? ?? có kh? n?ng vô cùng ??c bi?t. B? ?? này có kh? n?ng ??c bi?t ??y là ch?a lành, h?i sinh th?m chí c?ng c? chúng b?ng nh?ng tia sáng phát ra t? nhân viên Caduceus c?a Mercy. Nhi?u game th? ch?n Mercy là v? t??ng h? tr? cho mình ?? nhanh chóng ??a ??ng ??i s?m tr? l?i tr?n ??u.

B?n có th? tham kh?o thêm: Top nh?ng kh?u sung s?n trong Free Fire m?nh nh?t

Trên ?ây là nh?ng t??ng trong Overwatch hay nh?t 2022 theo t?ng kh? n?ng chi?n ??u khác nhau. M?i v? t??ng ??u có nh?ng ?u và nh??c ?i?m, hy v?ng bài vi?t trên ?ã cung c?p cho b?n nh?ng thông tin thú v? v? các v? t??ng trong game Overwatch.

T?i Casino VN138 v?n còn nhi?u trò ch?i h?p d?n khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n, b?n có th? ??ng ký ch?i mi?n và nh?n v? nhi?u ph?n quà có giá tr?. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên chúng tôi t? v?n t?t nh?t b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!