Top nh?ng b? phim v? c? b?c kinh ?i?n nên xem 1 l?n trong ??i

Nh?ng b? phim th?n bài kinh ?i?n

Nh?ng b? phim v? c? b?c c?a Hong Kong là tu?i th? c?a r?t nhi?u thanh niên Vi?t Nam. N?u b?n là ng??i ?am mê và yêu thích các b? môn cá c??c thì hãy xem ngay top nh?ng b? phim v? c? b?c kinh ?i?n d??i ?ây.

M?c dù ?ã ???c ra ??i r?t lâu nh?ng nh?ng b? phim này v?n còn hay và h?p d?n ??i v?i nh?ng ng??i xem hi?n t?i. Chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 m?i các b?n cùng tham kh?o bài vi?t bên d??i ?? bi?t ?ó là nh?ng b? phim nào nhé!

Th?n Bài – God of Gamblers (1989)

Là m?t b? phim ?ã ???c ra m?t kho?ng 33 n?m nh?ng s?c hút c?a Th?n Bài v?n còn ???c nhi?u ng??i yêu thích. Th?i l??ng phim dài 126 phút ?? ?? l?t t? ??m nét hình ?nh nam chính th?n bài. Nhân v?t này còn ???c các b?n tr? ??a lên m?ng xã h?i ?? tôn vinh, ??c ao s? ???c th?n bài phù h? th?ng l?n trong nh?ng ván bài m?i n?m t?t ??n xuân v?.

?ây có th? ???c xem là m?t trong nh?ng b? phim khai thác v? ?? tài c? b?c hay nh?t c?a H?ng Kông. N?i dung phim k? v? anh chàng tên Jin – m?t tay c? b?c khét ti?ng lúc b?y gi?.

Th?n Bài - God of Gamblers (1989)
Th?n Bài – God of Gamblers (1989)

?? Thánh – All for the Winner (1990)

?? Thánh là b? phim ?i?n ?nh v? ch? ?? ?ánh bài n?i ti?ng thu?c th? lo?i hài h??c c?a H?ng Kông. B? phim này giúp ??a tên tu?i c?a Châu Tinh Trì ??n g?n h?n v?i khán gi? kh?p th? gi?i, trong s? ?ó Vi?t Nam c?ng b? ?nh h??ng không kém.

Có th? b?n ch?a bi?t: Top 10 casino H? Chí Minh sang tr?ng và ??ng c?p

B? phim xoay quanh nhân v?t T? T?ng Tinh – m?t chàng trai có kh? n?ng tráo ??i m?i quân bài trên m?t ván bài ???c canh phòng h?t s?c nghiêm ng?t. V?i kh? n?ng ??c bi?t này, ng??i chú c?a T? T?ng Tinh ?ã l?i d?ng th?i c? t?t ?? ki?m ti?n. Tuy nhiên, vì th?ng quá nhi?u trên sòng bài ?ã khi?n ông ch? sòng b?c chú ý, hai chú cháu r?i vào t?m ng?m c?a ông và ph?n sau b? phim là chu?i s? ki?n vô cùng ph?c t?p x?y ra v?i hai chú cháu T? T?ng Tinh.

?? Thánh - All for the Winner (1990)
?? Thánh – All for the Winner (1990)

Ma C? B?c – Money Maker (1991)

?ây là b? phim xoay quanh nhân v?t chính tên Xiang Tianfu. Anh ta ?ã thành l?p m?t công ty chuyên v? t? ch?c c? b?c. Sau ?ó, m?t n? sát th? H?ng Kông ?ã ??n tìm Xiang Tianfu và yêu c?u anh tr? thù tay c? b?c ??n t? Thái Lan thay cô. Và k? t? ?ây, cu?c chi?n gay g?t trên các ván c??c gi?a Mao S?n và phù th?y Thái Lan ?ã b?t ??u di?n ra gay g?t và h?p d?n.

Ma C? B?c - Money Maker (1991)
Ma C? B?c – Money Maker (1991)

Nh?t ?? Nhì ?en – Who Is The Winner (1991)

Nh?t ?? Nhì ?en là b? phim k? v? ng??i ?àn ông tên Th?ch Chí Khang, là m?t nhân viên ph? b?p ? sòng bài. ?ây ???c xem là c? h?i giúp anh ???c ch?ng ki?n nhi?u tr?n bài h?p d?n và gây h?ng thú cho anh. V? sau, trong m?t l?n giúp ?? Bá K? thoát ra kh?i v? ?u ?? ? sòng bài, Th?ch Chí Khang và Bá K? ?ã tr? thành b?n t?t c?a nhau và cùng nhau nghiên c?u, tìm hi?u v? các quân bài.

Quá trình nghiên c?u m?c dù g?p r?t nhi?u tr?c tr?, tình hu?ng bi hài x?y ra khi?n khán gi? ng?p th?. ?ây c?ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng b? phim hay nh?t v? c? b?c lúc b?y gi?.

Nh?t ?? Nhì ?en - Who Is The Winner (1991)
Nh?t ?? Nhì ?en – Who Is The Winner (1991)

Vua B?p Tái Xu?t Giang H? – King of Gamblers (1996)

Cu?i cùng là b? phim Vua B?p Tái Xu?t Giang H?. phim này l?y b?i c?nh vào nh?ng n?m 50 t?i b?n Th??ng H?i, xoay quanh v? th?n bài tên Long T? ? B?n Th??ng H?i. Sau ?ó là con ???ng gian nan c?a ông khi thâu tóm B?n Th??ng H?i thông qua nh?ng ván bài sinh t? v?i nh?ng ông ch? l?n ? ?ây.

Vua B?p Tái Xu?t Giang H? - King of Gamblers (1996)
Vua B?p Tái Xu?t Giang H? – King of Gamblers (1996)

Có th? b?n s? quan tâm: Các cao th? Baccarat n?i ti?ng th? gi?i? H? là ai?

Hy v?ng qua top 5 nh?ng b? phim v? c? b?c hay nh?t m?i th?i ??i c?a H?ng Kông s? giúp các b?n có nh?ng phút giây th? giãn sau nh?ng ván bài ??u trí c?ng th?ng. T? ?ó có th? rút ra nhi?u bài h?c kinh nghi?m x??ng máu t? phim ?nh và áp d?ng vào các ván c??c th?c t? m?t cách thành công và hi?u qu? nh?t nhé.

Hãy xem mình có t? ch?t c?a m?t th?n bài hay không b?ng cách tham gia các trò ch?i cá c??c t?i Casino VN138 b?n nhé. V?i nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n và chính sách b?o m?t an toàn nên b?n hoàn toàn có th? an tâm khi ??ng ký tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!